22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ސިތާނާ ސްޓޯރ ސްކޫލް ސީޒަން ސޭލް ފެށެނީ


ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދެއްކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު ބަހައްޓައިފި

'ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް' (ސީސީއޭޕީ)ގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކުގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި...

28 ޑިސެމްބަރ 2016 22:20

2017 ވަނައަހަރު އަޒްލީނާ މަރަދޫ ސްކޫލްގައި ނުބަހައްޓާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނުދެން – މަރަދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް

2017 ވަނަ އަޒްލީނާ މަރަދޫ ސްކޫލްގައި ނުބަހައްޓާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނުދެއްވާކަމަށް މަރަދޫ ސްކޫލްގެ...

28 ޑިސެމްބަރ 2016 13:20

ފުވައްމުލަކުގައި ހުރި ހަމައެކަނި ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލްގެ، ޕްރިންސިޕަލަކަށް ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރެއް!

ފުވައްމުލަކު ހުރި ހަމައެކަނި ސެކްންޑަރީ ސްކޫލް، ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަކަށް...

26 ޑިސެމްބަރ 2016 14:27

ހިފާފައިވާ ބިމުގައި އިޒުރޭލުން ވަޒަންވެރި ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖުލީހުން ގަރާރު ފާސްކޮށްފި

ހިފާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި އިޒުރޭލުން ވަޒަންވެރި ކުރުވުން ހުއްޓުވުމަށް އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖުލީހުގެ...

24 ޑިސެމްބަރ 2016 12:56

ރާއްޖެ އިސްލާމިވި ދުވަހުގެ ނަމުގައި ހިންގާ މުންކަރާތްތަކާއި ބިދުއަތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން - ޝެއިޚް ފިކުރީ

ރާއްޖެ އިސްލާމި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ނަމުގައި ހިންގާ މުންކަރާތްތަކާއި ބިދުއަތައް ހުއްޓާލުމަށް...

22 ޑިސެމްބަރ 2016 13:32

ރުމޭނިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަކަށް މުސްލިމެއް

ރުމޭނިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަކަށް ޓަޓާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމެއްގެ ނަން، އެ ޤައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީން...

22 ޑިސެމްބަރ 2016 10:44

ގެމްބިއާގެ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބުވި ރައީސް ވެރިކަމުން ފޭބުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވަނީ

މި ޑިސެމްބަރު މަހު 1 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ގެމްބިއާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ބަލިވި މިހާރުގެ ރައީސް ޔަހުޔާ...

21 ޑިސެމްބަރ 2016 18:11

ރަޝިއާ ސަަފީރު މަރާލީމަ ދެރައެއް ނުވި، ވީ އުފާ -ޝޭހް ޝަފީއު އަބްދުﷲ

ރަޝިއާ ސަަފީރު މަރާލީމަ ދެރައެއް ނުވިކަމަށް ޝޭހް ޝަފީއު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝޭހް ވިދާޅުވީ ރަޝީއާގެ...

21 ޑިސެމްބަރ 2016 00:38

"ބޭން ދަ ބޭގްސް" ގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

"ބޭން ދަ ބޭގްސް" ގެ ނަމުގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު އެތެރެކުރުން މަނާކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް މޯލްޑިވްސް ގެޓްއަވޭ...

21 ޑިސެމްބަރ 2016 13:00

ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފުވައްމުލަކުގެ ސަރަހައްދުތައް ފާހަނގަ ކުރަނީ

ދިވެހި ރާއްޖެ ބައޯސްފެއަރ ރިޒާވަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު ކަނޑާއި ފަރުގެ ދިރުންތަކުގެ ތެރެއިން...

18 ޑިސެމްބަރ 2016 17:38

އަހަރެމެން މިހާރު ދުވާލަކު ހަ ނަމާދު ކުރަން - ސީރިއާ ކުޑަ ކުއްޖެއް

ސީރިއާގައި ކުރިއަށްދާ އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާ އަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް އެގައުމުގެ ކުޑަކުއްޖަކާއި ހަވާލާދީ...

17 ޑިސެމްބަރ 2016 15:50

ކޮރަޕްޝަނާއި މެދު ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތް އާންމުކޮށްފި

ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފުވައްމުލަކުގައި...

12 ޑިސެމްބަރ 2016 23:35

އަންހެނުންގެ ކުރިކެޓް މުބާރާތެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ އަންހެން ކްރިކެޓް މުބާރާތް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަން ނިންމަވާފައިވާ...

12 ޑިސެމްބަރ 2016 21:09

ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުގެ ހައުސްކީޕިން ޑިޕާޓްމެންޓް ހުއްޓުމަކަށް

އަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުގެ ހައުސްކީޕިން ޑިޕާޓްމެންޓް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފިއެވެ. މިކަލް ނުހަށް...

10 ޑިސެމްބަރ 2016 20:53
Seamaster