20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުރާސްފަތި)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ފަރާތުން ފަޅުތެރޭގައި ކުދި މަސްތަކެއް


ފުވައްމުލައް-މާލެ ދަތުރު ކުރާ ބޯޓު ހަރަކާތް

މާލެއާއި ފުވައްމުލަކާއި ދެމެދު ކަނޑުމަގުން ދަތުރުކުރާ 5 ބޯޓެއް ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުން...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 13:11

ބެއާ އަނބުރާ ރަށަށް އައުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ހޯރަފުށީގައި ދެ ދުވަހު ވަޒީާފާއަށް ނިކުތުމަށް ފަހު ބެއާ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) އަނބުރާ ފުވައްމުލަކަށް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 16:39

ރިއާސީ އިންތިޚާބު 2018: ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ޚާއްސަ 12 ވޯޓުފޮށި

މިހިގާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވޭ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގައި ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 12:36

އަލީ ފަޒާދު ޕީޕީއެމް އިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއިއެކު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ...

06 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 18:05

ފުވައްމުލަކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ވަރަށް އަވަހަށް ދެވޭނެ

ފުވައްމުލަކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިމުމަތް ވަރަށް އަވަހަށް ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް ފެނަކައިގެ އޮފިޝަލަކު...

03 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 15:47

އެމްޕީ އަލީ ފަޒާދު އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅުނީ ބާ؟

ޕީޕީއެމް ޓިކެޓްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހަށް ފުވައްމުލަކު މެދުދާއިރާއިން ހޮވުނު އަލީ ފަޒާދު (އަލިބެ)...

02 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 01:08

ބުރިޖު ހުޅުވުމަށް ކުރި އިސްރާފަށް މައާފަށް އެދެންޖެހޭނެ - ޑރ.ޖަމީލް

ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްކުރި އިސްރާފަށް ރައްޔިތުން ކިބައިން މައާފަށް އެދެންޖެހޭ ކަމަށް...

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 13:16

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ވެހިކަލް ބުރެއް މިއަދު ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށް ދަނީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެންޕޭން ފޯރިއާއެކު ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށް އެބަ ދެއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ސަރުކާރާއި...

31 އޯގަސްޓް 2018 16:51

ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ރީ-ރަޖިސްޓްރީވާން ހުށަހެޅި 285 ފޯމް ބާތިލުކޮށްފި

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް، ރަށްވެހި ވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި...

26 އޯގަސްޓް 2018 15:20

އީޔޫގެ އެހީގައި ވެރިކަމަށް އައިސްފިނަމަ، އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ބާރު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެފައެއް ނުވާނެ - ޝައިޚް ޝަފީއު

އީޔޫގެ އެހީއާއިއެކު ވެރިކަމަށް އައިސްފިނަމަ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ބާރު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެފައި...

20 އޯގަސްޓް 2018 00:34

ރިއާސީ އިންތިޚާބު 2018: ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު ތަރުތީބުކޮށްފި

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް...

18 އޯގަސްޓް 2018 14:32

ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ވެސް ހިލާފުވެވަޑައިގެންފައި - މަލީހު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީނު އަބްދުލް ގައްޔޫމް، ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ދެއްކެވި...

14 އޯގަސްޓް 2018 08:40

ޝަހީމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު: ފުވައްމުލަކުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ގާއިމްކުރާނަން

ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ފޯރިގަދަވެ، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ރިއާސީ ވައުދުގެ މިމޫސުމުގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ރަނިންމޭޓް...

12 އޯގަސްޓް 2018 09:10

ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އާއިންޖީނެއް ގެނެސްފި

މިހާރު ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 800 ކިލޯވޮޓުގެ ޖަނެރޭޓަރެއް މިއަދު...

03 އޯގަސްޓް 2018 14:45
Seamaster