27 ޖޫން 2017 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ގަތަރުން ހަމާސް ޖަމާއަތާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ކަނޑާލަންޖެހޭ - ސައޫދީ


ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ސިވިލް ސާވިސް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް 3 އޮފީހެއް ގާއިމުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ 8 އަވަށު ކައުންސިލާއި އެކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތައް އުވުމާއި ގުޅިގެން މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް...

05 ޖޫން 2017 18:41

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އުފައްދަވައިފި

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މިއަދު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ...

04 ޖޫން 2017 02:04

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ފަލާޙު ހޮވައިފި

މިއަދު ހުވާކުރި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް، ނިމިދިޔަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް، އަބްދުﷲ ފަލާޙު...

03 ޖޫން 2017 18:28

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިައްޔާތު ކުރިޔަށް ދަނީ

އަލަށް އުފެދުނު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ...

03 ޖޫން 2017 16:49

ލޯންޗް އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ފުވައްމުލަކު ދެމީހަކު ހިމެނޭ

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ރީތިރަށް ރިސޯޓް ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ކަންނެލި ދޯންޏާއި ސަމާ އައިލެންޑް...

01 ޖޫން 2017 10:46

ވަޒީފާދިނުމުގެ ކުރިން ސޯޝަލްމީޑިއާ ގައި ހަރަކާތްތެރިވާގޮތް މުރާޖައަކުރޭ

ވަޒީފާ އަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ޕޯސްކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކާއި، ޕޯސްޓްތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަސްމަގާއި،...

23 މެއި 2017 10:39

ފުވައްމުލަކުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން ވެމްކޯއާ ޙަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން...

17 މެއި 2017 17:41


ފުވައްމުލަކު މެމްބަރުންނަށް ބައިވެރިވެވުނީ މިދައުރުގެ 13 ޖަލްސާގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުނިމި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް ދިޔައިރު...

15 މެއި 2017 13:48


ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމުން ހިސްޓޯ އިސްތިއުފާދީފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) ގެ ނައިބު ރައީސް މަގާމުގައި ހުންނެވި...

12 މެއި 2017 19:27

މަސީހުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލާ ހިގާލުމެއް ބާއްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދުގެ...

12 މެއި 2017 11:20

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު: މަސީހު އިސްތިއުފާދޭން ޖެހޭބާ!

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ނިމި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުން ވޯޓުގުނާ ނިމުމާއިއެކު އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ...

09 މެއި 2017 09:03

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއިން ފެންނަ މަންޒަރު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ނިމި ވަގުތީ ނަތީޖާތައް އިއުލާންކުރަން ފެށުމާއިއެކު ބޮޑު ދެޕާޓީއިން...

08 މެއި 2017 12:01
Seamaster