18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރާ ނުލިބި ލަސްވަނީ


ލަސްކުރެވިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އޭޕްރީލްގައި ބޭއްވޭނެ ބާ؟

މި ޖެނުއަރީ މަހު 15ގައި ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކުރެވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު...

04 ޖެނުއަރީ 2017 13:48

ފުނާޑު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޓް ސޮސައިޓީގެ ޗެއަރ ޕާސަންއަކަށް އަލީ ވަސީމު

ފުނާޑު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ(އެފްޑީސީއެސް) ކުރިޔަށް އޮތް ދައުރުގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުން...

04 ޖެނުއަރީ 2017 09:49

ބާރްތީ ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަން

އާ އަހަރުގެ ޗުއްޓީ އަށް ފަހު އެނބުރި އިންޑިޔާ އަށް ދާން ބޭނުން ނުވާކަމަށް، މަޝްހޫރު ކޮމޭޑިޔަން ބާރްތީ...

02 ޖެނުއަރީ 2017 13:31

ޏ. އޭއީސީގެ ދަރިވަރުންނަށް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޓެކްސްޓް ފޮތް ދޫކުރުނީ

އަންނަ އާދީއްތު ދުވަހު ފެށޭ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ...

01 ޖެނުއަރީ 2017 23:01

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ސްޓްރޯބެރީ މޫސުން - އެކަމަކު ފަރުވާތެރިވޭ!

ރާއްޖޭގައި ސްޓްރޯބެރީ އާއްމުކޮށް ނުހެއްދި ކަމުގައިވިޔަސް މާލޭގެ ބާޒާރުން ސްޓްރޯބެރީ ދުވަހަކު ވެސް...

29 ޑިސެމްބަރ 2016 22:17

ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތް ގަބޫލުކުރަން އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖިމީ ކާރޓާރ ގޮވާލައްވައިފި

ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތް ގަބޫލުކުރަން އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖިމީ ކާރޓާރ އޮބާމާގެ ސަރުކާރަށް...

29 ޑިސެމްބަރ 2016 20:49

ސިތާނާ ސްޓޯރ ސްކޫލް ސީޒަން ސޭލް ފެށެނީ

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފުވައްމުލަކުގައި ފޮތާއި އާއްމު ސާމާނުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ސިތާނާ ސްޓޯރގެ ސްކޫލް...

29 ޑިސެމްބަރ 2016 14:07

ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދެއްކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު ބަހައްޓައިފި

'ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް' (ސީސީއޭޕީ)ގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކުގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި...

28 ޑިސެމްބަރ 2016 22:20

2017 ވަނައަހަރު އަޒްލީނާ މަރަދޫ ސްކޫލްގައި ނުބަހައްޓާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނުދެން – މަރަދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް

2017 ވަނަ އަޒްލީނާ މަރަދޫ ސްކޫލްގައި ނުބަހައްޓާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނުދެއްވާކަމަށް މަރަދޫ ސްކޫލްގެ...

28 ޑިސެމްބަރ 2016 13:20

ފުވައްމުލަކުގައި ހުރި ހަމައެކަނި ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލްގެ، ޕްރިންސިޕަލަކަށް ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރެއް!

ފުވައްމުލަކު ހުރި ހަމައެކަނި ސެކްންޑަރީ ސްކޫލް، ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަކަށް...

26 ޑިސެމްބަރ 2016 14:27

ހިފާފައިވާ ބިމުގައި އިޒުރޭލުން ވަޒަންވެރި ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖުލީހުން ގަރާރު ފާސްކޮށްފި

ހިފާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި އިޒުރޭލުން ވަޒަންވެރި ކުރުވުން ހުއްޓުވުމަށް އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖުލީހުގެ...

24 ޑިސެމްބަރ 2016 12:56

ރާއްޖެ އިސްލާމިވި ދުވަހުގެ ނަމުގައި ހިންގާ މުންކަރާތްތަކާއި ބިދުއަތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން - ޝެއިޚް ފިކުރީ

ރާއްޖެ އިސްލާމި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ނަމުގައި ހިންގާ މުންކަރާތްތަކާއި ބިދުއަތައް ހުއްޓާލުމަށް...

22 ޑިސެމްބަރ 2016 13:32

ރުމޭނިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަކަށް މުސްލިމެއް

ރުމޭނިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަކަށް ޓަޓާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމެއްގެ ނަން، އެ ޤައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީން...

22 ޑިސެމްބަރ 2016 10:44

ގެމްބިއާގެ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބުވި ރައީސް ވެރިކަމުން ފޭބުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވަނީ

މި ޑިސެމްބަރު މަހު 1 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ގެމްބިއާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ބަލިވި މިހާރުގެ ރައީސް ޔަހުޔާ...

21 ޑިސެމްބަރ 2016 18:11
Seamaster