26 މެއި 2017 (ހުކުރު)


ޚަބަރު

ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި


އިންތިޚާބީ ނާއިބުރައީސް މަގާމުން ދުރުކުރީ ގޯނި ގޯންޏަށް ފައިސާ އަޅާއިގެންގޮސް މެންބަރުންނަށް ބަހައިގެން - ކުރީގެ ޔޫތުމިނިސްޓަރ

އިންތިޚާބީ ނާއިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަޙުމަދު މަގާމުން ދުރުކުރީ ގޯނި ގޯންޏަށް ފައިސާ އަޅާއިގެން...

11 މާރޗް 2016 01:57

ބާރބަކިއު ހަނދާނެ ސަރަހައްދެއް ހެނދުމަށް ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު އަރުއްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ބާބަކިއު ހަނދާނެ ސަރަހައްދެއް ހުދުމަށް ދިގުވާނޑު...

10 މާރޗް 2016 20:02

މިއަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީކޮށް ފާހަގަ ކުރުން ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

މަލާބާރީން ނުވަތަ ހޮޅިންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްވި ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ހުރަވީ...

10 މާރޗް 2016 10:24

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ބައިނަލް އަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަރަކަތްތަކެއް...

09 މާރޗް 2016 08:43

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދު ގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް...

08 މާރޗް 2016 15:14

މަޙަލްދީބް ފުވައްމުލަކު މެޑިކަލް ގައި ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންތަކެއް ބަލިމީހުން ބަލަނީ

ހިތުގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރު ޑރ. އަބްދުލް އަޒީޒު އަހްމަދު ބަލިމީހުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މާރޗް މަހުގެ 12...

08 މާރޗް 2016 13:18

ގުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ކޯސްތަކެއް ފުވައްމުލަކުގައި ފެށެނީ

އިންސްޓިއުޓް އޮފް ގުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް ގެ ފުވައްމުލަކު ކެމްޕަހުގައި މިމަހު ކޯސްތަކެއް ފެއްޓޭންކަމަށް...

08 މާރޗް 2016 09:41

މުޖުތަބާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ބައިސްކަލަކާއި 500 ރުފިޔާ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މުޖުތަބާ އަބްދުﷲ (މުޖޭ)ގެ މާލީ ބަޔާން މީޑިއާއަށް...

08 މާރޗް 2016 09:20

ސްކޫލްތަކުގެ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް އިއްޔެ ހަވީރު ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބާޅަ މުބާރާތް އިއްޔެ ހަވީރު ފުވައްމުލަކު...

08 މާރޗް 2016 02:49

ބައިނަލް އަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް، މާޗް 8

މިއަދަކީ ބައިނަލް އަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަނގަކުރާ ދުނިޔޭގެ އަންހެންނެގ ދުވަހެވެ. މާރޗް 8 ވަނަ ދުވަސް ފާހަނގަ...

08 މާރޗް 2016 01:40

އައު ކަރިކިއުލަމް ހެދުން ރައީސް ޔާމީނާއި ގުޅުވުމުގެ މާނައެއް ނެތް - އޮފިޝަލް

ގައުމީ އައު ކަރިކިއުލަމް ހެދުން ރައީސް ޔާމީނާއި ގުޅުވުމުގެ މާނައެއް ނެތް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން ދާއިރާގައި...

08 މާރޗް 2016 00:31

ޖުޒާމް ބަލި ޖެހުނު ހައްވާދީދީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ހަދަނީ ...

މިއަދު މެންދުރު 14:00 ގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިޑޮކިއުމެންޓްރީ ހެދުމަށްޓަކައި "އަފަގެ ޕްރޯ" އާއި އެކު...

07 މާރޗް 2016 13:00

ދެވަނައަށް އެންމެ ހިންގުންތެރި އަތޮޅު ކައުންސިލަކަށް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް ހޮވިއްޖެ

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން ކަންގަތި އެވޯޑްގެ ނަމުގައި ހޮވަން ފެށި އެންމެ ހިންގުންތެރި އަތަޮޅު...

07 މާރޗް 2016 08:23

Seamaster