20 ޖުލައި 2018 (ހުކުރު)


ޚަބަރު

"އަސްލު" ޖަލްސާއިން ކުރިމަގު ހާމަވާނެ ބާ؟


5އަހަރު ކުރިން ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓްގައި ފްލައިޓެއް ޖެއްސުމުން ލިބެމުންދާ އުފަލުގައި ބައިވެރިވަން - ރައީސް ނަޝީދު

މި ފަހުގެ ތާރީހުގައި ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން އެންމެ އުފާވެރި އެއް ދުވަހަކީ މީގެ 5 އަހަރު ކުރީން 31 އޮކްޓޯބަރ...

01 ނޮވެމްބަރ 2016 01:13

ޖެޕީ ގެ ޓިކެޓުގައި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާއަށް ހަސަން އަތީޤް ނުކުންނަވަނީ..

އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް...

29 އޮކްޓޫބަރ 2016 01:56މިއަހަރުގެ ބޯލަން ޑިއޯ ގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި ރޮނަލްޑޯ އަދި ބޭލް

މިއަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ހޮވާ، ބޯލަން ޑިއޯ އެވޯޑްސް" އަށް ވާދަކުރާ ލިސްޓުގެ (އެންމެ...

24 އޮކްޓޫބަރ 2016 18:17

ފުވައްމުލަކުގައި ވޯޓް ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައި ތިބީ 8485 ރައްޔިތުން

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވޯޓް ދިނުމުގެ...

23 އޮކްޓޫބަރ 2016 22:19

އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް ފުވައްމުލަކު ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މިނިސްޓަރ އޮފް...

23 އޮކްޓޫބަރ 2016 19:44

ބޯޓު ފަރަށް އަރައިގެން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި ދެއްކޭނީ ޖުރިމަނާ ކުރި އަދަދުގެ 4 އިންސައްތަ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސާމާނު ހިފައިގެން އައިސް ފުވައްމުލަކަށް ކައިރި ކުރަނިކޮށް އޮގަސްޓް 13 ވަނަ ދުވަހު ފަރަށް...

23 އޮކްޓޫބަރ 2016 18:04

100 ކްރޯޑް ލިބޭ މީހަކާ އިންނަން ބޭނުންވެގެން އުޅޭ އަންހެން ކުއްޖަކަށް މުކޭޝް އަމްބާނީ ރައްދު ދީފި

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބޭ މީހަކާއި އިންނަން ބޭނުން ވެގެން ޕޯސްޓް ކޮށްފައިވާ...

22 އޮކްޓޫބަރ 2016 21:37

ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިގުވާނޑު އަފުން ޓީމަށް

މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ...

22 އޮކްޓޫބަރ 2016 01:27

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު މިހާއާއި އެންމެ ކުރު މިހާ ލަންޑަނުގައި ބައްދަލުކޮށްފި

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ދިގުމީހާއާއި މިހާތަނަށް ރިކޯޑުކުރެވިފައިވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރުމީހާ...

22 އޮކްޓޫބަރ 2016 01:09

މިސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ދީނާއި އިލްމުވެރިންނާއި މެދު އޮތް ނަފުރަތު ދޭހަވޭ - ޑރ.އިޔާޒު

މިސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ދީނާއި އިލްމުވެރިންނާއިމެދު އޮތް ނަފުރަތާއި ހަސަދަވެރިކަމުގެ ބޮޑުކަން...

19 އޮކްޓޫބަރ 2016 08:48

ހުނުބޮލި އަބްދުﷲ މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހުނުބޮލި އަބްދުﷲ މުހައްމަދު (އަބްދުﷲ)...

17 އޮކްޓޫބަރ 2016 14:15

އައިޑިއަލް ސްކޫލުން ތަފާތު ގޮތަކަށް ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

އާންމުކޮށް ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކާއި ތަފާތުގޮތަކަށް، މިޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެ...

15 އޮކްޓޫބަރ 2016 18:20
Seamaster