17 އޯގަސްޓް 2017 (ބުރާސްފަތި)


ޚަބަރު

ހަވީރު ހުއްޓުވުމަކީ ފޫނުބެދޭވަރުގެ ގެއްލުމެއް - ރައިސް ނަޝީދު


ތަޙްޤީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު މީހަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން އިއުލާންކޮއްފި

ފުލުހުން ތަޙްޤީގު ކުރަމުންދާ މަސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮއްފައިވާ މީހަކީ، ފުނާޑު އަވަށުގައި...

26 އެޕްރީލް 2016 12:10

ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ނިޖާހް

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ގަވަރނިން ބޯޑުގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް މިކަލް ނޫހުގެ އެޑިޓަރ އަދި...

24 އެޕްރީލް 2016 21:32

"ފުވައްމުލަކަކީ ނަޒާޙަތްތެރި ބައެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއް" އޭސީސީގެ ނ.ރައީސް މުއައްވިޒު

ފުވައްމުލަކުގައި ދިރިއުޅެނީ ނަޒާހަތްތެރި ބައެއްކަމަށް އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކަމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ނާއިބު ރައީސް...

24 އެޕްރީލް 2016 20:08

ގައުމީ އެންޓިކަރަޕްޝަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ޏ. އޭއީސީގައި ބާއްވައިފި

ގައުމީ އެންޓިކަރަޕްޝަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ޏ. އޭއީސީގައި ކުރިޔަށް މިރޭ ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. ޓީވީއެމުން...

21 އެޕްރީލް 2016 23:53

ސްކިލް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުގެ ހަދިޔާތަކެއް ރެއިންބޯޔުނިޓަށް

އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ސްކިލް ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާތަކެއް ފުވައްމުލަކު ހާފިޒް...

21 އެޕްރީލް 2016 21:35

ވައިބަރ ޗެޓް ލޮގް ފޮރުވާލެވޭ ގޮތް ވަނީ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ އާއްމުކޮށް މޯބައިލް މެސެޖު ފޮނުވާ އެޕްލިކޭޝަން ކަމަށްވާ ވައިބަރ އިން ފޮނުވާ މެސެޖްތައް...

20 އެޕްރީލް 2016 22:24

ޏ.އޭއީސީ އަށް 34 އަހަރު ފުރުން އެސްކޫލުގައި ފާހަނގަ ކޮށްފި

ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް (ޏ.އޭއީސީ) 34 އަހަރު ފުރުން މިއަދު އެސްކޫލުގައި ފާހަނގަ ކޮށްފިއެވެ....

20 އެޕްރީލް 2016 19:32

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އޭ.ސީ.ސީން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތް ކުރޭ ބާ؟

މިއަހަރުގެ ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އޭސީސީގެ ޓީމަކާއި، ފުވައްމުލަކުގެ ޓީމަކާ...

19 އެޕްރީލް 2016 11:35

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންގެ މައުލޫމާތު މުއައްސަސާތަކާއި ކްލަބް ޖަމްއިއްޔާތަކަށް

މިހާރު ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށްދާ މިއަހަރުގެ ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ...

18 އެޕްރީލް 2016 11:07

އާރތުޑޭ ފާހަނގަ ކުރުމަށް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފުވައްމުލަކުގައި ބައިސިކަލް ބުރެއް ބާއްވަނީ

މިއަހަރުގެ އާރތު ޑޭ ފާހަނގަ ކުރުމަށް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފުވައްމުލަކުގައި ބައިސްކަލް ބުރެއް ބޭއްވުމަށް...

17 އެޕްރީލް 2016 22:26

އެންޓި-ކަރޮޕްޝަން ޒުވާނުންގެ ހަވީރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މިހާރު ފުވައްމުލަކުގައި ފާހަނގަ ކުރަމުންދާ ގައުމީ އެންޓިކަރަޕްޝަން ހަފުތާގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ހިމެނޭ...

17 އެޕްރީލް 2016 21:30

އީ-ވޯޓިން އަށް "ނޫނެކޭ" ބުނުމަށް ކުރީގެ އިލެކްޝަން ކަމިޝަނަރ ބުނެފި!

ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓު ނުވަތަ އީ-ވޯޓިން ބޭނުން ނުކުރުމަށް ކުރީގެ އިލެކްޝަން...

17 އެޕްރީލް 2016 21:04

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް 2016: މުދައްރިސުންނާއި ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވުން މިއަދު

މިހާރު ފުވައްމުލަކުގައި ފާހަނގަ ކުރަމުންދާ ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ހަފުތާގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ހިމެނޭ...

17 އެޕްރީލް 2016 14:14

އީޓީއެފްއޭ އިން ފުވައްމުލަކުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ފުޓްބޯޅަ ދަސްކޮށްދެނީ

އާރލި ޓަޗް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީގެ(އީޓީއެފްއޭ) ފުވައްމުލަކު ގޮފީގެ ހަރަކާތްތައް މިއަދު ރަސްމީކޮށް...

16 އެޕްރީލް 2016 17:58
Seamaster