22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދީފި


ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ޖެނުއަރީ 14 ގައި، ފުވައްމުލަކުގައި އޮންނާނީ ސިޓީ ކައުންސިލެއްބާ!

އަންނަ އަހަރު ފެބުރުއަރީ 26 ވަނަ ދުވަހަށް މުއްދަތު ހަވަމާ ލޯކަލް ކައުންސިލް ތަކުގެ އިންތިޚާބު އަންނަ އަހަރު...

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 23:17

ފުވައްމުލަކަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮއްފި

ފުވައްމުލަކަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް...

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 17:53

ބޯޓް ފަރަށް އެރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުން ބަލަނީ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސާމާނު ހިފައިގެން އައިސް ފުވައްމުލަކަށް ކައިރި ކުރަނިކޮށް އޮގަސްޓް 13 ވަނަ ދުވަހު ފަރަށް...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 14:09

ފަރަށް އެރި ބޯޓު އެއްމަސްދުވަސް ފަހުން ފުން ކުރެވިއްޖެ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސާމާނު ހިފައިގެން އައިސް ފުވައްމުލަކަށް ކައިރި ކުރަނިކޮށް އޮގަސްޓް 13 ވަނަ ދުވަހު ފަރަށް...

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 21:32

ފޯ ސީސަން އެޕެރެންޓިސްޝިޕާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުން މާދަމާވެސް ކުރިއަށް ދާނެ

ފޯ ސީސަން ރިސޯޓްސްގެ "ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެޕެރެންޓިސްޝިޕްސް" ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމާއި ސްކްރީނިން...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 21:26

ފުވައްމުލަކުގެ ފަރަށާއި ގޮނޑުދޮށަށް ގެއްލުން ލިބެމުންދާތީވެ އެމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމަށް މަލީހު ގޮވާލައްވައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ ފަރަށާއި ގޮނޑުދޮށަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުމާއި މެދު ސަރުކާރުން އަޅާނުލާތީ ރައްޔިތުންގެ...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 19:36

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަމުންދިޔަ ފުވައްމުލަކު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ރޭ މިނާގައި ހުއްޓާ ނިޔާވެފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން އާރާމުގެ އަބްދުﷲ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 08:44

ބޯޓުން މިހާރު ތެޔޮ ލީކުވާން ފަށައިފި، ހިތާމައިގެ ކޮޅެއްވެސް ނެތް !!

އާގުބޯޓު ފުން ނުކުރެވި ވާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ މިރަށުގެ ފަރަށް ފޫނުބެދޭ ވަރުގެ ގެއްލުމެއް ލިބެމުންދާނެކަމެއް...

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 19:29

އިތުރު ކުޅޭ ތަކެތި ހަރުކުރުމަށް ފަހު ދިގުވާނޑު ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު "ކޮއްކޯމެން ޕާކް" ގެ ނަމުގައި އަލުން ހުޅުވާލަނީ

"ކޮއްކޯމެން ޕާކް" ނަމުގައި އިތުރު ކުޅޭ ކުޅޭތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުގެ ކުޑަކުދިންގެ...

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 14:57

ފުނާޑު ކައުންސިލަގެ އަޟުޙާ އީދު ގެ ހަރާކާތްތައް

ފުނާޑު ކައުންސިލުން އާޟުހާއީ ދާއު ގުޅުވައިގެން ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ....

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 13:22

ފަރަށްއެރި ބޯޓް ފުންނުކުރެވިގެން ހުރިހާ ހިލަތަކެއް މޫދަށް އަޅާލަނީ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސާމާނު ހިފައިގެން އައިސް ފުވައްމުލަކަށް ކައިރި ކުރަނިކޮށް އޮގަސްޓް 13 ވަނަ ދުވަހު ފަރަށް...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 22:46

އެޑިއުކޭޝަން އިނޮވޭޝަން ގެ ނަމުގައި ފުވައްމުލަކުގައި ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަނީ

އެޑިއުކޭޝަން އިނޮވޭޝަން ގެ ނަމުގައި މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 14-15 އަށް ފުވައްމުލަކުގައި ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަން...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 23:06

އަޟުޙާ އީދާއި ދިމާކޮށް ސިތާނާ ފިހާރާގައި ސޭލު އަޅުވައިފި

މިއަހަރުގެ އަޟުޙާ ޢީދާއި ދިމާކޮށް ސިތާނާ ސްޓޯރުގައި ސޭލު އަޅުވައިފިއެވެ. ފުވައްމުލަކުގެ ގިނަބައެއްގެ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 22:20

ބޭންކުން ފޭރުނީ އަންހެނުންނާއި މައްސަލަޖެހޭތީ ގޭގައި ނުހުރެ ޖަލުގައި ހުރުމަށް

ބޭންކުން ފައިސާ ފޭރުނީ އަނބިމީހާއި އެކު ގޭގައި ދިރިއުޅުމަށް ވުރެ ޖަލުގައި ހުރުން މާރަނގަޅު ކަމަށް ގަބޫލު...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 13:04
Seamaster