19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ކޮރަޕްޝަނާއި މެދު ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތް އާންމުކޮށްފި


އަންހެނުންގެ ކުރިކެޓް މުބާރާތެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ އަންހެން ކްރިކެޓް މުބާރާތް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަން ނިންމަވާފައިވާ...

12 ޑިސެމްބަރ 2016 21:09

ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުގެ ހައުސްކީޕިން ޑިޕާޓްމެންޓް ހުއްޓުމަކަށް

އަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުގެ ހައުސްކީޕިން ޑިޕާޓްމެންޓް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފިއެވެ. މިކަލް ނުހަށް...

10 ޑިސެމްބަރ 2016 20:53

އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ފުވައްމުލަކަށް ފުޅަނގި އަރަންފަށައިފި

ހުޅަނގު މޫސުން ނިމެން ގާތްވުމާއިއެކު ފުވައްމުލަކުގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެންހެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަރިތިމައްޗަށް...

09 ޑިސެމްބަރ 2016 22:54

ޒަމާންވީ ކަޅު އަކިރި ގަނޑަށް އެއްކޮށް ކަޅުކަން

ޒަމާނުއްސުރެ ފުވައްމުލަކުގެ މަޝްހޫރު އެއް ކަމަކީ ރަށުގެ ކަޅު އަކިރިގަނޑެވެ. "ރަށިކެޑެ" ކަޅު އަކިރިގަނޑެވެ....

22 ނޮވެމްބަރ 2016 00:23

ވޯޓްލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު...

21 ނޮވެމްބަރ 2016 08:42

ނާވިލު ލިޔުމުގެ މުބާރާތުން 1 ވަނަ ރޯޒާއަށް

ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑެމީން މިއަހަރު ހުޅުވާލި ނާވިލު (ޚިޔާލީ ދިގު ވާހަކަ) ލިޔުމުގެ މުބާރާތުން އެއްވަނަ،...

15 ނޮވެމްބަރ 2016 23:05

އެންސީއައިޓީ ކުލާސް ރޫމް އަންދާލުމަކީ، ހޯދަޑު ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ވަރަށްވެސް ނިކަމެތި ކަމެއް- ހޯދަޑު ކައުންސިލް

ހޯދަޑު ކައުންސިލުން މިހެން ހާމަކުރެއްވީ، އެ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ، ކުރިން ނައިބް އަބޫބަކުރު...

11 ނޮވެމްބަރ 2016 11:43

ސިތާނާ ސްޓޯރ ޓޮޕް އެޗީވާރސް އެވޯޑް 2015 ބާއްވައިފި

ސިތާނާ ސްޓޯރ ޓޮޕް އެޗީވާރސް އެވޯޑް 2015 އިއްޔެ ބާއްވައިފިއެވެ. ހާފިޒް އަހުމަދު ސްކޫލް ހޯލުގައި ބޭއްވި މި...

11 ނޮވެމްބަރ 2016 10:49


"އަސްލު" ޖަލްސާއިން ކުރިމަގު ހާމަވާނެ ބާ؟

ދެބައިވެފައިވާ ވެރިަކން ކުރާ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރުގެ ބައިން މިރޭ ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ "އަސްލު"...

04 ނޮވެމްބަރ 2016 15:01

5އަހަރު ކުރިން ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓްގައި ފްލައިޓެއް ޖެއްސުމުން ލިބެމުންދާ އުފަލުގައި ބައިވެރިވަން - ރައީސް ނަޝީދު

މި ފަހުގެ ތާރީހުގައި ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން އެންމެ އުފާވެރި އެއް ދުވަހަކީ މީގެ 5 އަހަރު ކުރީން 31 އޮކްޓޯބަރ...

01 ނޮވެމްބަރ 2016 01:13

ޖެޕީ ގެ ޓިކެޓުގައި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާއަށް ހަސަން އަތީޤް ނުކުންނަވަނީ..

އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް...

29 އޮކްޓޫބަރ 2016 01:56


Seamaster