22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

Image not found

ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެމްޔޫއޯގެ ޖަލްސާ އާއި ދިމާކޮށް އެމްޖޭއެމް އިން މިރޭ ވަރަށް މުހިންމު ބެލެނިވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

މިރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ، މޯލްޑިވުސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕަޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) ގެ ޖަލްސާ އާއި ދިމާކޮށް...

18 އޯގަސްޓް 2016 11:05

ފަރަށްއެރި ބޯޓް ފުންކުރުމަށް 15 ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދީފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު، ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެން އަންނަނިކޮށް...

17 އޯގަސްޓް 2016 10:43

ފެނިގެން މިދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް އަބަދުވެސް ގާނޫނުތަކެއް ހެދިގެންދާ މަންޒަރު - ފައިސަލް

ބެރިކޭޑުތަކާ އެއްޗެހި ވެސް ފެޅި ވާހަކަ ދެއްކޭ. ކޮބައިތޯ ކުރީގައި ބެރިކޭޑު ފެޅި މީހުން؟ މިއަދު ބެރިކޭޑު...

16 އޯގަސްޓް 2016 10:22

އެމްޔޫއޯ ގެ ޖަލްސާއެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ފުވައްމުލަކުގައި..

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަށް އެކުވެގެން އުފައްދަފާފައިވާ މޯލްޑިވުސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕަޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) ގޭ ޙާއްސަ...

15 އޯގަސްޓް 2016 12:41

ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދަމާ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެން އައި ބޯޓް ފަރަށް އަރައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެން އައި އާގު ބޯޓް ފަރަށް އަރައިފިއެވެ. މިބޯޓް...

13 އޯގަސްޓް 2016 23:10

ޝެއިޚް ޝަފީއުގެ ހަދީސް ކްލާސްތަކެއް މަސްޖިދުލް އިނާރާގައި

ފުވައްމުލަކަށް އުފަން ޝައިޚް ޝަފީއު އަބްދުﷲގެ ޚާއްސަ ހަދީޘް ކްލާސްތަކެއް މިމަހު 9 އިން މިމަހުގެ 21 ވަނަ...

10 އޯގަސްޓް 2016 17:03

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލް ފާސްކޮށްފި

ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވި އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅަމުން...

09 އޯގަސްޓް 2016 17:36

އަބުރުގެ ބިލާއި ދޭތެރޭ އާންމުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން ގޮވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ކުރިއަށްދާ އަބުރުރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ބިލަށް އާންމު...

08 އޯގަސްޓް 2016 17:26

ކޯޓް އަމުރަކާއި އެކު ފުލުހުން ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް ބަލާ ފާސްކުރަނީ

ކޯޓް އަމުރަކާއި އެކު ފުލުހުން ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް ބަލާ ފާސްކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ...

08 އޯގަސްޓް 2016 15:59

އަބުރުގެ ބިލާއި ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދޭނަން - ފައިސަލް ނަސީމް

ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖައުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، އަބުރު...

07 އޯގަސްޓް 2016 18:08

ޑރ.ޖަމީލް ނުފެނިގެން ފުލުހުން ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް ފުވައްމުލަކު...

04 އޯގަސްޓް 2016 18:34

ބަންގި އާއި ޤަމަތާ ދެމެދު ހޭދަކުރާ ވަގުތު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅައިފި

ބަންގި އާއި ޤަމަތާ ދެމެދު ހޭދަކުރާ ވަގުތު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ...

03 އޯގަސްޓް 2016 14:46

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ފުވައްމުލަކުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު...

01 އޯގަސްޓް 2016 13:19
Seamaster