19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

މިއަހަރުގެ ބޯލަން ޑިއޯ ގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި ރޮނަލްޑޯ އަދި ބޭލް


ފުވައްމުލަކުގައި ވޯޓް ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައި ތިބީ 8485 ރައްޔިތުން

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވޯޓް ދިނުމުގެ...

23 އޮކްޓޫބަރ 2016 22:19

އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް ފުވައްމުލަކު ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މިނިސްޓަރ އޮފް...

23 އޮކްޓޫބަރ 2016 19:44

ބޯޓު ފަރަށް އަރައިގެން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި ދެއްކޭނީ ޖުރިމަނާ ކުރި އަދަދުގެ 4 އިންސައްތަ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސާމާނު ހިފައިގެން އައިސް ފުވައްމުލަކަށް ކައިރި ކުރަނިކޮށް އޮގަސްޓް 13 ވަނަ ދުވަހު ފަރަށް...

23 އޮކްޓޫބަރ 2016 18:04

100 ކްރޯޑް ލިބޭ މީހަކާ އިންނަން ބޭނުންވެގެން އުޅޭ އަންހެން ކުއްޖަކަށް މުކޭޝް އަމްބާނީ ރައްދު ދީފި

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބޭ މީހަކާއި އިންނަން ބޭނުން ވެގެން ޕޯސްޓް ކޮށްފައިވާ...

22 އޮކްޓޫބަރ 2016 21:37

ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިގުވާނޑު އަފުން ޓީމަށް

މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ...

22 އޮކްޓޫބަރ 2016 01:27

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު މިހާއާއި އެންމެ ކުރު މިހާ ލަންޑަނުގައި ބައްދަލުކޮށްފި

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ދިގުމީހާއާއި މިހާތަނަށް ރިކޯޑުކުރެވިފައިވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރުމީހާ...

22 އޮކްޓޫބަރ 2016 01:09

މިސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ދީނާއި އިލްމުވެރިންނާއި މެދު އޮތް ނަފުރަތު ދޭހަވޭ - ޑރ.އިޔާޒު

މިސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ދީނާއި އިލްމުވެރިންނާއިމެދު އޮތް ނަފުރަތާއި ހަސަދަވެރިކަމުގެ ބޮޑުކަން...

19 އޮކްޓޫބަރ 2016 08:48

ހުނުބޮލި އަބްދުﷲ މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހުނުބޮލި އަބްދުﷲ މުހައްމަދު (އަބްދުﷲ)...

17 އޮކްޓޫބަރ 2016 14:15

އައިޑިއަލް ސްކޫލުން ތަފާތު ގޮތަކަށް ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

އާންމުކޮށް ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކާއި ތަފާތުގޮތަކަށް، މިޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެ...

15 އޮކްޓޫބަރ 2016 18:20ފުވައްމުލަކުގައި އެހާ ރީތި އަންހެންކުދިން، ތިބި ކަމަށްވަންޏާ، ހިތުގެ ބަލިތައް އުފެދޭނެ -ރައީސް ޔާމީން

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އެހާ ރީތި އަންހެންކުދިން، ޖިންސުއްލަޠީފުން ތިބި ކަމަށްވަންޏާ، ހިތުގެ ބަލިތައް...

15 އޮކްޓޫބަރ 2016 00:48

ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާން ރާއްޖޭގެ ގިނަބަޔަކު ތާއިދު ކުރޭ ބާ؟

ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ދެވަނައަށް އެންމެބޮޑު ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމާއަތް، ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމުން ރާއްޖޭގެ...

15 އޮކްޓޫބަރ 2016 00:05

Seamaster