17 އޯގަސްޓް 2017 (ބުރާސްފަތި)


ޚަބަރު

އެވިޑް ކޮލެޖުއިން މޭ އަދި ޖޫންމަހު ފެށޭ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި


ހޭޒްގެ ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުން އޯޓިޒަމްއަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް އެސުކޫލުގައި ބާއްވައފި

ހާފިޒް އަހުމަދު ސްކޫލް (ހޭޒް) ގެ ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުން އޯޓިޒަމް އަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ...

06 އެޕްރީލް 2016 01:08

ބޮޓްސްވާނާގައި ތަމްރީނު ހަދަމުންދާ ޒުވާން ޓީމުން ރިލޭގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ބޮޓްސްވާނާގައި ތަމްރީނު ހަދަމުންދާ ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ އިބްރާހިމް އަޝްފާނު އަލީ އާއި އަލީ ޝާމް...

05 އެޕްރީލް 2016 08:26

އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ "އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުރުއާން މުބާރާތް 2016" ގައި...

02 އެޕްރީލް 2016 13:35


ކާޑުން ސަބްސިޑީ ލިބޭނީ ފަގީރު ހާލުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް އެކަނި ބާ؟

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުން ސަބްސިޑީޒް ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފަގީރުން، އެކަމަށް އެދި ނެޝެނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން...

25 މާރޗް 2016 20:28

ކާޑޫގެ ބާވަތްތަކުން ސަބްސިޑީ ކަނޑާލަން ތައްޔާރުވަނީ

ކާބޯތަކެތީގެ ތެރެއިން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން އަންނަ ސަބްސިޑީޒް ކަނޑާލަން...

25 މާރޗް 2016 12:37

އެތުލެޓިކްސް: ފިރިހެން 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޏ.އޭއީސީއަށް

މަކިޓާ 9 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ކަން ޏ....

25 މާރޗް 2016 11:49

އެތްލެޓިކްސް: 13 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެންކުދިންގެ 1 ވަނަ އެމްޖޭއެމް ޓީމަށް

ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު ހަވީރު ނިމުނު 9 ވަނަ މަކިޓާ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި...

24 މާރޗް 2016 19:36

އައިޑިއަލް ސްކޫލަށް ޤުރުއާން ޓީޗަރެއް ގެނެސްފި

އިންޑިއާއިން ގެނެސްފައިވާ މި ޤުރުއާން ޓީޗަރާއި ބެހޭގޮތުން މިކަލް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ ސްކޫލްގެ...

24 މާރޗް 2016 15:26

ދުނިޔޭގެ ފެނުގެ ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާދަޑު ކައުންސިލުން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ ފެނުގެ ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާދަޑު ކައުންސިލުން މިއަދުވަނީ މާދަޑު ކޮންމެ ގެއަކަށް 5...

22 މާރޗް 2016 12:04

ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރަން ބޭއްވުނު ހަރަކާތް ވަރަށް ކާމިޔާބު: ހޭޒް

ބައިނަލް އަގުވާމީ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި މޮޓޯރ ސައިކަލް ބުރު ވަރަށް...

19 މާރޗް 2016 13:46

ޏ.އޭއީސީގެ އެތްލެޓިކްސް ޓީމު ކުޅުދުއްފުށީގައި

މަކިޓާ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޏ.އޭއީސީގެ އެތްލެޓިކްސް ޓީމު ކުޅުދުއްފުށީގައި...

19 މާރޗް 2016 12:38

ބަައިނަލްއަގުވާމީ ޑައުންސިންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުމަށް މިއަދު ޚާއްސަ ސައިކަލުބުރެއް ބާއްވަނީ

ދުނިޔޭގެ ޑައުންސިންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި މިއަދު ޚާއްސަ ސައިކަލުބުރެއް...

18 މާރޗް 2016 09:45

އައިޑިއަލް ސްކޫލުން، ފުވައްމުލަކު ބައެއް ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް !

އައިޑިއަލް ސްކޫލުން، ފުވައްމުލަކުގައި އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި ތބި ބައެއް މީހުންނަށް އެހީތެރިކަމުގެ...

14 މާރޗް 2016 14:49
Seamaster