18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފުވައްމުލަކު ސްކޫލަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާކޮށްފި


ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް އެދި އެލްޖީއޭ އަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުށަހަޅަނީ

ފުވައްމުލަކަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް އެލްޖީއޭ އަށް ހުށަހެޅުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ....

26 އޯގަސްޓް 2016 22:57

ސޮނެވާ ޖޫނިއަރ ހޮސްޓް އޮޕަންޑޭ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރުދުމާ މާލަމުގައި

ސޮނެވާފުއްޓާއި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ސޮނެވާ ޖޫނިއަރ ހޮސްޓް އޯޕަން ޑޭ"...

26 އޯގަސްޓް 2016 17:36

ބައިނަލް އަގްވާމީ ފްރީޑައިވިން މުބާރާތްތަކުގައި އޮފިޝަލް ކަންކުރުމުގެ ފާސް ސިވާދުއަށް

ފީނުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރާކަތްތެރި ވަމުން އަންނަ ފުވައްމުލަކު ދޮންރުވާގެ އަބްދުﷲ ސިވާދު، ބައިނަލް އަގްވާމީ...

24 އޯގަސްޓް 2016 20:22

އައިފޯން 7 ގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ފޯނު ކެންސަލްވެއްޖެ ކަމުގެ އަޑުފެތުރެން ފަށައިފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ލޯންޗުކުރާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުންދާ އައިފޯން 7ގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރެއިން...

24 އޯގަސްޓް 2016 20:10

ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސްގެ ބަހުން އެގޭ ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކު ބަހަކީ ވަކިބަހެއް - ހިސްޓޯ

ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސްގެ ބަހުން އެގޭ ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކު ބަހަކީ ވަކިބަހެއް ކަމަށް ޝިފާގު މުފީދު...

21 އޯގަސްޓް 2016 17:27

ފަރަށްއެރި ބޯޓް ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު، ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެން އަންނަނިކޮށް...

20 އޯގަސްޓް 2016 21:35

Image not found

ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ....

20 އޯގަސްޓް 2016 21:28


އެމްޔޫއޯގެ ޖަލްސާ އާއި ދިމާކޮށް އެމްޖޭއެމް އިން މިރޭ ވަރަށް މުހިންމު ބެލެނިވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

މިރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ، މޯލްޑިވުސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕަޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) ގެ ޖަލްސާ އާއި ދިމާކޮށް...

18 އޯގަސްޓް 2016 11:05

ފަރަށްއެރި ބޯޓް ފުންކުރުމަށް 15 ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދީފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު، ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެން އަންނަނިކޮށް...

17 އޯގަސްޓް 2016 10:43

ފެނިގެން މިދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް އަބަދުވެސް ގާނޫނުތަކެއް ހެދިގެންދާ މަންޒަރު - ފައިސަލް

ބެރިކޭޑުތަކާ އެއްޗެހި ވެސް ފެޅި ވާހަކަ ދެއްކޭ. ކޮބައިތޯ ކުރީގައި ބެރިކޭޑު ފެޅި މީހުން؟ މިއަދު ބެރިކޭޑު...

16 އޯގަސްޓް 2016 10:22

އެމްޔޫއޯ ގެ ޖަލްސާއެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ފުވައްމުލަކުގައި..

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަށް އެކުވެގެން އުފައްދަފާފައިވާ މޯލްޑިވުސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕަޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) ގޭ ޙާއްސަ...

15 އޯގަސްޓް 2016 12:41

ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދަމާ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެން އައި ބޯޓް ފަރަށް އަރައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެން އައި އާގު ބޯޓް ފަރަށް އަރައިފިއެވެ. މިބޯޓް...

13 އޯގަސްޓް 2016 23:10

ޝެއިޚް ޝަފީއުގެ ހަދީސް ކްލާސްތަކެއް މަސްޖިދުލް އިނާރާގައި

ފުވައްމުލަކަށް އުފަން ޝައިޚް ޝަފީއު އަބްދުﷲގެ ޚާއްސަ ހަދީޘް ކްލާސްތަކެއް މިމަހު 9 އިން މިމަހުގެ 21 ވަނަ...

10 އޯގަސްޓް 2016 17:03
Seamaster