17 އޯގަސްޓް 2017 (ބުރާސްފަތި)


ޚަބަރު

ޙިފްޒު ކުލާހެއް ހިންގުމަށް އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮއްފި


އެސްއެސްސީ އަދި އެޗްއެސީ އިމްތިހާނުގައި އޭ ސްޓާރ ދެނީ

މިއަހަރުން ފެށިގެން އެޗްއެސީ އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގެ ގްރޭޑިން (ނަތީޖާ މިންކުރުން) އަށް އޭސްޓާރ...

12 މާރޗް 2016 15:17

ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި

މަލާބާރީން ނުވަތަ ހޮޅިންގެ އަތްދޮށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްވި ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ހުރަވީ...

12 މާރޗް 2016 11:20

އިންތިޚާބީ ނާއިބުރައީސް މަގާމުން ދުރުކުރީ ގޯނި ގޯންޏަށް ފައިސާ އަޅާއިގެންގޮސް މެންބަރުންނަށް ބަހައިގެން - ކުރީގެ ޔޫތުމިނިސްޓަރ

އިންތިޚާބީ ނާއިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަޙުމަދު މަގާމުން ދުރުކުރީ ގޯނި ގޯންޏަށް ފައިސާ އަޅާއިގެން...

11 މާރޗް 2016 01:57

ބާރބަކިއު ހަނދާނެ ސަރަހައްދެއް ހެނދުމަށް ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު އަރުއްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ބާބަކިއު ހަނދާނެ ސަރަހައްދެއް ހުދުމަށް ދިގުވާނޑު...

10 މާރޗް 2016 20:02

މިއަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީކޮށް ފާހަގަ ކުރުން ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

މަލާބާރީން ނުވަތަ ހޮޅިންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްވި ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ހުރަވީ...

10 މާރޗް 2016 10:24

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ބައިނަލް އަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަރަކަތްތަކެއް...

09 މާރޗް 2016 08:43

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދު ގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް...

08 މާރޗް 2016 15:14

މަޙަލްދީބް ފުވައްމުލަކު މެޑިކަލް ގައި ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންތަކެއް ބަލިމީހުން ބަލަނީ

ހިތުގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރު ޑރ. އަބްދުލް އަޒީޒު އަހްމަދު ބަލިމީހުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މާރޗް މަހުގެ 12...

08 މާރޗް 2016 13:18

ގުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ކޯސްތަކެއް ފުވައްމުލަކުގައި ފެށެނީ

އިންސްޓިއުޓް އޮފް ގުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް ގެ ފުވައްމުލަކު ކެމްޕަހުގައި މިމަހު ކޯސްތަކެއް ފެއްޓޭންކަމަށް...

08 މާރޗް 2016 09:41

މުޖުތަބާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ބައިސްކަލަކާއި 500 ރުފިޔާ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މުޖުތަބާ އަބްދުﷲ (މުޖޭ)ގެ މާލީ ބަޔާން މީޑިއާއަށް...

08 މާރޗް 2016 09:20

ސްކޫލްތަކުގެ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް އިއްޔެ ހަވީރު ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބާޅަ މުބާރާތް އިއްޔެ ހަވީރު ފުވައްމުލަކު...

08 މާރޗް 2016 02:49

ބައިނަލް އަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް، މާޗް 8

މިއަދަކީ ބައިނަލް އަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަނގަކުރާ ދުނިޔޭގެ އަންހެންނެގ ދުވަހެވެ. މާރޗް 8 ވަނަ ދުވަސް ފާހަނގަ...

08 މާރޗް 2016 01:40

އައު ކަރިކިއުލަމް ހެދުން ރައީސް ޔާމީނާއި ގުޅުވުމުގެ މާނައެއް ނެތް - އޮފިޝަލް

ގައުމީ އައު ކަރިކިއުލަމް ހެދުން ރައީސް ޔާމީނާއި ގުޅުވުމުގެ މާނައެއް ނެތް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން ދާއިރާގައި...

08 މާރޗް 2016 00:31

ޖުޒާމް ބަލި ޖެހުނު ހައްވާދީދީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ހަދަނީ ...

މިއަދު މެންދުރު 14:00 ގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިޑޮކިއުމެންޓްރީ ހެދުމަށްޓަކައި "އަފަގެ ޕްރޯ" އާއި އެކު...

07 މާރޗް 2016 13:00
Seamaster