19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

މަންމަ ގެއިން ބޭރުކުރުމަށް ކޯޓަށްޑިސްއެބިލިޓީ އެވޯރޑް ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީ އިން ދެއްވާ "ޑިސްއެބިލިޓީ އެވޯރޑް" ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލަށް...

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 12:01

ފުވައްމުލަކަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދީފި

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން 8 ސެޕްޓެންބަރު 2016 ގައި އާންމުކުރި މިންގަނޑުތައް ފުވައްމުލަކުގައި...

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 15:50

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ޖެނުއަރީ 14 ގައި، ފުވައްމުލަކުގައި އޮންނާނީ ސިޓީ ކައުންސިލެއްބާ!

އަންނަ އަހަރު ފެބުރުއަރީ 26 ވަނަ ދުވަހަށް މުއްދަތު ހަވަމާ ލޯކަލް ކައުންސިލް ތަކުގެ އިންތިޚާބު އަންނަ އަހަރު...

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 23:17

ފުވައްމުލަކަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮއްފި

ފުވައްމުލަކަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް...

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 17:53

ބޯޓް ފަރަށް އެރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުން ބަލަނީ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސާމާނު ހިފައިގެން އައިސް ފުވައްމުލަކަށް ކައިރި ކުރަނިކޮށް އޮގަސްޓް 13 ވަނަ ދުވަހު ފަރަށް...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 14:09

ފަރަށް އެރި ބޯޓު އެއްމަސްދުވަސް ފަހުން ފުން ކުރެވިއްޖެ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސާމާނު ހިފައިގެން އައިސް ފުވައްމުލަކަށް ކައިރި ކުރަނިކޮށް އޮގަސްޓް 13 ވަނަ ދުވަހު ފަރަށް...

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 21:32

ފޯ ސީސަން އެޕެރެންޓިސްޝިޕާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުން މާދަމާވެސް ކުރިއަށް ދާނެ

ފޯ ސީސަން ރިސޯޓްސްގެ "ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެޕެރެންޓިސްޝިޕްސް" ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމާއި ސްކްރީނިން...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 21:26

ފުވައްމުލަކުގެ ފަރަށާއި ގޮނޑުދޮށަށް ގެއްލުން ލިބެމުންދާތީވެ އެމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމަށް މަލީހު ގޮވާލައްވައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ ފަރަށާއި ގޮނޑުދޮށަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުމާއި މެދު ސަރުކާރުން އަޅާނުލާތީ ރައްޔިތުންގެ...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 19:36

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަމުންދިޔަ ފުވައްމުލަކު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ރޭ މިނާގައި ހުއްޓާ ނިޔާވެފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން އާރާމުގެ އަބްދުﷲ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 08:44

ބޯޓުން މިހާރު ތެޔޮ ލީކުވާން ފަށައިފި، ހިތާމައިގެ ކޮޅެއްވެސް ނެތް !!

އާގުބޯޓު ފުން ނުކުރެވި ވާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ މިރަށުގެ ފަރަށް ފޫނުބެދޭ ވަރުގެ ގެއްލުމެއް ލިބެމުންދާނެކަމެއް...

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 19:29

އިތުރު ކުޅޭ ތަކެތި ހަރުކުރުމަށް ފަހު ދިގުވާނޑު ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު "ކޮއްކޯމެން ޕާކް" ގެ ނަމުގައި އަލުން ހުޅުވާލަނީ

"ކޮއްކޯމެން ޕާކް" ނަމުގައި އިތުރު ކުޅޭ ކުޅޭތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުގެ ކުޑަކުދިންގެ...

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 14:57

ފުނާޑު ކައުންސިލަގެ އަޟުޙާ އީދު ގެ ހަރާކާތްތައް

ފުނާޑު ކައުންސިލުން އާޟުހާއީ ދާއު ގުޅުވައިގެން ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ....

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 13:22

ފަރަށްއެރި ބޯޓް ފުންނުކުރެވިގެން ހުރިހާ ހިލަތަކެއް މޫދަށް އަޅާލަނީ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސާމާނު ހިފައިގެން އައިސް ފުވައްމުލަކަށް ކައިރި ކުރަނިކޮށް އޮގަސްޓް 13 ވަނަ ދުވަހު ފަރަށް...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 22:46
Seamaster