18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލް ފާސްކޮށްފި


އަބުރުގެ ބިލާއި ދޭތެރޭ އާންމުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން ގޮވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ކުރިއަށްދާ އަބުރުރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ބިލަށް އާންމު...

08 އޯގަސްޓް 2016 17:26

ކޯޓް އަމުރަކާއި އެކު ފުލުހުން ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް ބަލާ ފާސްކުރަނީ

ކޯޓް އަމުރަކާއި އެކު ފުލުހުން ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް ބަލާ ފާސްކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ...

08 އޯގަސްޓް 2016 15:59

އަބުރުގެ ބިލާއި ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދޭނަން - ފައިސަލް ނަސީމް

ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖައުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، އަބުރު...

07 އޯގަސްޓް 2016 18:08

ޑރ.ޖަމީލް ނުފެނިގެން ފުލުހުން ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް ފުވައްމުލަކު...

04 އޯގަސްޓް 2016 18:34

ބަންގި އާއި ޤަމަތާ ދެމެދު ހޭދަކުރާ ވަގުތު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅައިފި

ބަންގި އާއި ޤަމަތާ ދެމެދު ހޭދަކުރާ ވަގުތު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ...

03 އޯގަސްޓް 2016 14:46

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ފުވައްމުލަކުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު...

01 އޯގަސްޓް 2016 13:19

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޮންނަންވާނެ -ފައިސަލް ނަސީމް

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލަކީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނޫ...

01 އޯގަސްޓް 2016 10:38


އަފުންގެ ބަހަ ބަހުޘް މުބާރާތި ޗެމްޕިއަންކަން ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލަހަ

ރެއި މިރަށި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒި ކުރިހަގޭ މި ފޯރިގަދަ ބަހުޘެއް ޗެމްޕިއަންކަން ހާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލެން...

28 ޖުލައި 2016 10:54އެޗްއާރުސީއެމްގެ ޢައުލަބިއްޔަތުން މީޑިއާ ކުއްވެރިކުރުމަކީ ދެރަކަމެއް: ހިސްޓޯ

އެޗްއާރުސީއެމްގެ ޢައުލަބިއްޔަތުން މީޑިއާ ކުއްވެރިކުރުމަކީ ދެރަކަމެއް ކަމަށް ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން...

23 ޖުލައި 2016 15:09

ބަހުޘް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ރޭގެ ބަހުޘްތައް އެއީސީ، ފެނަކަ އަދި މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލަށް

މާދަޑު ކައުންސިލްގެ "އަފުންގެ ބަހަ ބަހުޘް މުބާރާތް 2016" ގެ ދެވަނަ ރޭ ގެ ބަހުޘްތައް ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ...

23 ޖުލައި 2016 10:29

ކެލާގެ މުޙައްމަދުބެއަގެ ހަނދާނީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދާއިރާގައި ފުވައްމުލަކަށް ގިނަ ގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި ކެލާގެ މުޙައްމަދުބެއަގެ...

23 ޖުލައި 2016 04:39
Seamaster