17 އޯގަސްޓް 2017 (ބުރާސްފަތި)


ޚަބަރު

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ދެކުނުގެ ސަރަހައްދަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި


އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސް ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސް ފުވައްމުލަކު މާހުގޭ އަލީ ޒާހިރު ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިވުމަށް ކުރިމިނަލް...

18 ފެބުރުއަރީ 2016 18:45

ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ސެންޓަރު މިއަހަރުތެރޭގައި ގާއިމުކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު

ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ސެންޓަރުތައް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ގައިމުކުރެވިގެން ދާނެކަމަށް...

13 ފެބުރުއަރީ 2016 21:58

މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ކަރަންޓް ރޭޓް އެއްހަމަ ކުރެވޭކަށް ނެތް: މިނިސްޓަރ ތޯރިގް

މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ބޭނުުން ކުރާ ކަރަންޓަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ރޭޓް...

13 ފެބުރުއަރީ 2016 00:26

މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

މިއަދު ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މީރާގެ...

11 ފެބުރުއަރީ 2016 19:42

ސުކޫލް ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް އާރކް އިން ހިންގަނީ

އާކްގެ އިސްއޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ފުވައްމުލަކުގެ ހަތަރު ސުކޫލަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިއަދު ފެއްޓި...

11 ފެބުރުއަރީ 2016 19:12

އަސޭލާ ކަމަށް ބުނާ މީހަކު ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށް ގުޅައިފި

ދާދި ފަހުން އާއްމުވެގެން ދިޔަ ސްރީލަންކާގެ ސިހުރުވެރިޔާ އަސޭލާ ކަމަށް ބުނާ މީހަކު ރާއްޖޭގެ ބްރޮޑްކާސްޓިން...

11 ފެބުރުއަރީ 2016 14:24

ސިޔާސަތު ހާމަކުރެއްވުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ފުވައްމުލަކަށް

ސަރުކާރުގެ ތައުލީމީ ސިޔާސަތު ހާމަކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ރޭ ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެން ފިއެވެ....

11 ފެބުރުއަރީ 2016 11:01

މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ކުނިއަޅައިގެން ފުރަތަމަފަހަރަށް ސްލިޕް ދީފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީގެ ގެ ގެކޮޅު ގ.ދޫވެހި ކުރިމައްޗަށް ޑޮލަރުގޮތަށް ރައީސް ޔާމީނުގެ ފޮޓޯ ހިމަނައިގެން...

10 ފެބުރުއަރީ 2016 20:17

ހޭޒްގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ޒިދުނާ އެމްޖޭއެމަށް

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް (ހޭޒް) ގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ޒިދުނާ ވަހީދު އެމްޖޭއެމް އަށް އެޑިއުކޭޝަން...

10 ފެބުރުއަރީ 2016 19:36

Image not found

...

10 ފެބުރުއަރީ 2016 19:00

ދަތުރުވެރިޔާ ގައްބެއަށް ފުވައްމުލަކުގެ ޚާއްސަ ކައްޓެޅި ފަރިއްކޮޅެއް ދީފި

ކަތަމަރާނުގައި ރާއްޖެ ވަށައި ބުޖެހުމަށް މިހާރު ދަތުރު ކުރަމުންދާ އަބްދުލްޢަފޫރު (ގައްބެ)އަށް...

09 ފެބުރުއަރީ 2016 00:14

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފިސްޑާއިން ދަތުރުވެރިޔާ ގައްބެއަށް ޚާއްސަ މަރުޙަބާއެއް

ރާއްޖޭގެ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ރިޔަލުގައި ދަތުރު ކުރަމުންދާ އަބްދުލްޢަފޫރު (ގައްބެ) މިއަދު ހަވީރު...

08 ފެބުރުއަރީ 2016 20:10

ގައްބެ މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް އަންނަނީ

ރާއްޖޭގެ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ރިޔަލުގައި ދަތުރު ކުރަމުންދާ އަބްދުލްޢަފޫރު (ގައްބެ) މިއަދު ހަވީރު...

08 ފެބުރުއަރީ 2016 08:20

އަންނަ އަހަރު ހަލް އިންޝުއަރެންސް މަޖުބޫރުވަނީ

މިއަހަރު އަމަލު ކުރަން ފެށުނު ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ސަލާމަތާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑުގައި ދުއްވާ...

07 ފެބުރުއަރީ 2016 15:33
Seamaster