19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

އެޑިއުކޭޝަން އިނޮވޭޝަން ގެ ނަމުގައި ފުވައްމުލަކުގައި ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަނީ


އަޟުޙާ އީދާއި ދިމާކޮށް ސިތާނާ ފިހާރާގައި ސޭލު އަޅުވައިފި

މިއަހަރުގެ އަޟުޙާ ޢީދާއި ދިމާކޮށް ސިތާނާ ސްޓޯރުގައި ސޭލު އަޅުވައިފިއެވެ. ފުވައްމުލަކުގެ ގިނަބައެއްގެ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 22:20

ބޭންކުން ފޭރުނީ އަންހެނުންނާއި މައްސަލަޖެހޭތީ ގޭގައި ނުހުރެ ޖަލުގައި ހުރުމަށް

ބޭންކުން ފައިސާ ފޭރުނީ އަނބިމީހާއި އެކު ގޭގައި ދިރިއުޅުމަށް ވުރެ ޖަލުގައި ހުރުން މާރަނގަޅު ކަމަށް ގަބޫލު...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 13:04

ހައްޔަރުކޮށް ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަންވީ ރައީސް ޔާމީންގެ - ޑރ ޖަމީލް

ހައްޔަރުކޮށް ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަންވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު...

07 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 16:02

ފަރަށް އެރި ބޯޓް ފުންނުކުރެވިގެން ހިލަތައް މޫދަށް އަޅާލަނީ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސާމާނު ހިފައިގެން އައިސް ފުވައްމުލަކަށް ކައިރި ކުރަނިކޮށް އޮގަސްޓް 13 ވަނަ ދުވަހު ފަރަށް...

06 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 17:33

އަށާރަ އަހަރުފަހުން ޒަމާންވީ ދެހަތުރުން ކަމަށްވާ އަންވަރާއި މަހާތީރު ބައްދަލުކޮށްފި

1998 ވަނަ އަހަރު ބޮޑުވަޒީރުގެ ނާއިބުކަމުން ވަކިކުރުމަށްފަހު 18 އަހަރުފަހުން މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑރ....

06 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 17:04

މިހާރު މާލޭގައި ކުރިޔަށްދާ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި ފުވައްމުލަކުގެ 5 ސްކޫލަކުން ވާދަކުރޭ

މިހާރު މާލޭގައި ކުރިޔަށްދާ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި ފުވައްމުލަކުގެ...

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 10:36

ފުވައްމުލަކާއި ދެކުނުގެ އޮތޮޅުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތައް ތިނަދޫގައި

ފުވައްމުލަކާއި ދެކުނުގެ އަތޮޅު ތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގ.ދ ތިނަދޫގައި އިސްލާމިކު ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތައް...

04 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 23:49

އެންމެންނަށް ކުޅިވަރު - ސްޕޯރޓްސް ފޮރ އޯލް

އެންމެންނަށް ކުޅިވަރުގެ ނަމުގައި އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ފުވައްމުލަކުގައި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކެއް...

31 އޯގަސްޓް 2016 20:28

އޭބީސީގެ ޚަބަރުގައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަލިކަށިވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފި

އޮސްޓްރޭލިއަން ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަން (އޭބީސީ) ގެ ޚަބަރުގައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަލިކަށިވަމުން ދާކަމަށް...

31 އޯގަސްޓް 2016 19:26

ޖަމީލާއި ނަޝީދާއި ކަމާލުއްދީން ހައްޔަރުކުރަން ކޯޓް އަމުރު ނެރެފި

ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުރީގެ...

30 އޯގަސްޓް 2016 17:58

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފުވައްމުލަކު ސްކޫލަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފުވައްމުލަކު ސްކޫލަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. މިއަދު...

29 އޯގަސްޓް 2016 23:06

ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް އެދި އެލްޖީއޭ އަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުށަހަޅަނީ

ފުވައްމުލަކަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް އެލްޖީއޭ އަށް ހުށަހެޅުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ....

26 އޯގަސްޓް 2016 22:57

ސޮނެވާ ޖޫނިއަރ ހޮސްޓް އޮޕަންޑޭ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރުދުމާ މާލަމުގައި

ސޮނެވާފުއްޓާއި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ސޮނެވާ ޖޫނިއަރ ހޮސްޓް އޯޕަން ޑޭ"...

26 އޯގަސްޓް 2016 17:36

ބައިނަލް އަގްވާމީ ފްރީޑައިވިން މުބާރާތްތަކުގައި އޮފިޝަލް ކަންކުރުމުގެ ފާސް ސިވާދުއަށް

ފީނުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރާކަތްތެރި ވަމުން އަންނަ ފުވައްމުލަކު ދޮންރުވާގެ އަބްދުﷲ ސިވާދު، ބައިނަލް އަގްވާމީ...

24 އޯގަސްޓް 2016 20:22
Seamaster