17 އޯގަސްޓް 2017 (ބުރާސްފަތި)


ޚަބަރު

ނާއިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ޖަމީލު އަބުރާ ގެނައުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީއިން ގޮވާ ލައްވައިފި


ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުވައްމުލަކުން ބިދޭސީއަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ...

02 ފެބުރުއަރީ 2016 18:22

ފުވައްމުލަކު ސުކޫލްގެ ކުދިންނަށް މޭވާ ކެއުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ހާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް

ފުވައްމުލަކު ސުކޫލް (އެފްއެސް) ގެ ދަރިވަރުން މޭވާ ކެއުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ހާޢްސަ ކެމްޕެއިނެއް...

02 ފެބުރުއަރީ 2016 11:37

ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޕަމްޕު ސްޓޭޝަން ބަހައްޓާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތްތައް ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޕަމްޕު ސްޓޭޝަން ބަހައްޓާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި...

01 ފެބުރުއަރީ 2016 20:43

ރަންދިހަ ފަހެއް ނޫޓް ސީރީސް ލުމަށް އެންމެ ފައްކާ ވޮލެޓަކީ ފަރުގާލު ފޮށި؟

ވޮލެޓްގެ ބަދަލުގައި ސޫކްލް ކުދިން ގެންގުޅޭ ދަނގަޑު ފަރުގާލު ފޮށި ގެންގުޅެން ބައެއް މީހުން މިހާރު ވަނީ...

30 ޖެނުއަރީ 2016 15:58

އޯރގަނިކް ގަސްކާނާ ފުވައްމުލަކުގައި އުފައްދަނީ...

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކު ދަނޑުވެރިންނަކީ ނުރައްކާތެރި...

30 ޖެނުއަރީ 2016 12:15

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕެނަލް ބޯޑު ބަދަލުކުރުމަށް މާދަމާ...

29 ޖެނުއަރީ 2016 23:10

މިއަދުގެ "ހިތްފަސޭހަ" ޕްރޮގްރާމު ފުވައްމުލަކުން

ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ހުކުރަށްފަހު ގެނެސްދިން "ހިތްފަސޭހަ ޕްރޮގްރާމު ގެނެސްދީފައި ވަނީ...

29 ޖެނުއަރީ 2016 17:09

އެލައިޑް އިން ކައްޓެޅި ބޭނުމުގެ އަގުބޮޑު މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ މަސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން ކައްޓެޅި ބޭނުމުގެ އަގުބޮޑު...

28 ޖެނުއަރީ 2016 20:04

ރަންދިހަ ފަހެއްގެ އާ ނޫޓު މިއަދު ފުވައްމުލަކުގައި ވެސް ބޭނުުން ކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ރަންދިހަ ފަހެއްގެ އާ ނޫޓު ބޭނުން ކުރަން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި އާ ނޫޓު...

26 ޖެނުއަރީ 2016 19:30

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ދެމީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ފުވައްމުލަކުން މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ޖޫސް ޕެޓީ ދެ ކޮތަޅާއެކު ދެ މީހަކު...

26 ޖެނުއަރީ 2016 10:42

ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެ އަންނާނެ. ނޭގެނީ އަންނާނެ ދުވަހެއް

ދައުލަތުން ބޭސްފަރުވާއަށް ރަތް ޕާސްޕޯޓާއެކު އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ފޮނުވާލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު...

25 ޖެނުއަރީ 2016 23:06

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކަރަންޓް އަގު ބޮޑުކޮށް ސަބްސިޑީޒް ކަނޑާލަނީ

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ހައްގެއް ކަމުގައިވާ ކަރަންޓުންގެ ޚިދުމަތަށް ދެމުން އަންނަ ސަބްސިޑީޒް...

25 ޖެނުއަރީ 2016 22:14

ފިހާރަތަކަކުން ވައްކަންކުރި ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި

ފުވައްމުލަކުގައި އެކި ދުވަސްމަތިން އެކި ފިހާރަތަކުން ވައްކަން ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަޔަކު ފުލުހުންގެ...

25 ޖެނުއަރީ 2016 08:46

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީއެޗްޑީ ޕްރޮޕޯސަލް ތައުކީދު ކޮށްފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީއެޗްޑީ ޕްރޮޕޯސަލެއް ތައުކީދު ކުރުން ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަނީ...

23 ޖެނުއަރީ 2016 16:54
Seamaster