19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

އައިފޯން 7 ގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ފޯނު ކެންސަލްވެއްޖެ ކަމުގެ އަޑުފެތުރެން ފަށައިފި


ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސްގެ ބަހުން އެގޭ ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކު ބަހަކީ ވަކިބަހެއް - ހިސްޓޯ

ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސްގެ ބަހުން އެގޭ ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކު ބަހަކީ ވަކިބަހެއް ކަމަށް ޝިފާގު މުފީދު...

21 އޯގަސްޓް 2016 17:27

ފަރަށްއެރި ބޯޓް ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު، ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެން އަންނަނިކޮށް...

20 އޯގަސްޓް 2016 21:35

Image not found

ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ....

20 އޯގަސްޓް 2016 21:28


އެމްޔޫއޯގެ ޖަލްސާ އާއި ދިމާކޮށް އެމްޖޭއެމް އިން މިރޭ ވަރަށް މުހިންމު ބެލެނިވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

މިރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ، މޯލްޑިވުސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕަޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) ގެ ޖަލްސާ އާއި ދިމާކޮށް...

18 އޯގަސްޓް 2016 11:05

ފަރަށްއެރި ބޯޓް ފުންކުރުމަށް 15 ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދީފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު، ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެން އަންނަނިކޮށް...

17 އޯގަސްޓް 2016 10:43

ފެނިގެން މިދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް އަބަދުވެސް ގާނޫނުތަކެއް ހެދިގެންދާ މަންޒަރު - ފައިސަލް

ބެރިކޭޑުތަކާ އެއްޗެހި ވެސް ފެޅި ވާހަކަ ދެއްކޭ. ކޮބައިތޯ ކުރީގައި ބެރިކޭޑު ފެޅި މީހުން؟ މިއަދު ބެރިކޭޑު...

16 އޯގަސްޓް 2016 10:22

އެމްޔޫއޯ ގެ ޖަލްސާއެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ފުވައްމުލަކުގައި..

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަށް އެކުވެގެން އުފައްދަފާފައިވާ މޯލްޑިވުސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕަޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) ގޭ ޙާއްސަ...

15 އޯގަސްޓް 2016 12:41

ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދަމާ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެން އައި ބޯޓް ފަރަށް އަރައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެން އައި އާގު ބޯޓް ފަރަށް އަރައިފިއެވެ. މިބޯޓް...

13 އޯގަސްޓް 2016 23:10

ޝެއިޚް ޝަފީއުގެ ހަދީސް ކްލާސްތަކެއް މަސްޖިދުލް އިނާރާގައި

ފުވައްމުލަކަށް އުފަން ޝައިޚް ޝަފީއު އަބްދުﷲގެ ޚާއްސަ ހަދީޘް ކްލާސްތަކެއް މިމަހު 9 އިން މިމަހުގެ 21 ވަނަ...

10 އޯގަސްޓް 2016 17:03

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލް ފާސްކޮށްފި

ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވި އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅަމުން...

09 އޯގަސްޓް 2016 17:36

އަބުރުގެ ބިލާއި ދޭތެރޭ އާންމުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން ގޮވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ކުރިއަށްދާ އަބުރުރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ބިލަށް އާންމު...

08 އޯގަސްޓް 2016 17:26

ކޯޓް އަމުރަކާއި އެކު ފުލުހުން ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް ބަލާ ފާސްކުރަނީ

ކޯޓް އަމުރަކާއި އެކު ފުލުހުން ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް ބަލާ ފާސްކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ...

08 އޯގަސްޓް 2016 15:59

އަބުރުގެ ބިލާއި ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދޭނަން - ފައިސަލް ނަސީމް

ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖައުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، އަބުރު...

07 އޯގަސްޓް 2016 18:08
Seamaster