19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ޑރ.ޖަމީލް ނުފެނިގެން ފުލުހުން ހޯދަނީ


ބަންގި އާއި ޤަމަތާ ދެމެދު ހޭދަކުރާ ވަގުތު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅައިފި

ބަންގި އާއި ޤަމަތާ ދެމެދު ހޭދަކުރާ ވަގުތު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ...

03 އޯގަސްޓް 2016 14:46

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ފުވައްމުލަކުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު...

01 އޯގަސްޓް 2016 13:19

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޮންނަންވާނެ -ފައިސަލް ނަސީމް

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލަކީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނޫ...

01 އޯގަސްޓް 2016 10:38


އަފުންގެ ބަހަ ބަހުޘް މުބާރާތި ޗެމްޕިއަންކަން ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލަހަ

ރެއި މިރަށި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒި ކުރިހަގޭ މި ފޯރިގަދަ ބަހުޘެއް ޗެމްޕިއަންކަން ހާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލެން...

28 ޖުލައި 2016 10:54އެޗްއާރުސީއެމްގެ ޢައުލަބިއްޔަތުން މީޑިއާ ކުއްވެރިކުރުމަކީ ދެރަކަމެއް: ހިސްޓޯ

އެޗްއާރުސީއެމްގެ ޢައުލަބިއްޔަތުން މީޑިއާ ކުއްވެރިކުރުމަކީ ދެރަކަމެއް ކަމަށް ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން...

23 ޖުލައި 2016 15:09

ބަހުޘް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ރޭގެ ބަހުޘްތައް އެއީސީ، ފެނަކަ އަދި މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލަށް

މާދަޑު ކައުންސިލްގެ "އަފުންގެ ބަހަ ބަހުޘް މުބާރާތް 2016" ގެ ދެވަނަ ރޭ ގެ ބަހުޘްތައް ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ...

23 ޖުލައި 2016 10:29

ކެލާގެ މުޙައްމަދުބެއަގެ ހަނދާނީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދާއިރާގައި ފުވައްމުލަކަށް ގިނަ ގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި ކެލާގެ މުޙައްމަދުބެއަގެ...

23 ޖުލައި 2016 04:39

"މާދަޑު ކައުންސިލް އަފުންގެ ބަހަ ބަހުޘް މުބާރާތް 2016" ފަށައިފި..

"މާދަޑު ކައުންސިލް އަފުންގެ ބަހަ ބަހުޘް މުބާރާތް 2016"ގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ މެޗްތައް ފެނެކަ، ޙޭޒް އަދި ދަނޑިމަގު...

22 ޖުލައި 2016 16:13

މައިލޯ އިންޓަސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މީޓް މިއަދު ފުވައްމުލަކުގައި ފެށޭނެ

މައިލޯ 20 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް މިއަދު ފުވައްމުލަކުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ....

21 ޖުލައި 2016 08:39

ރޭ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް "އަފުންގެ ބަހަ" ބަހުޘް މުބާރާތް މިރެއަށް ފަސް ކޮށްފި

ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ފުވައްމުލަކު ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް...

21 ޖުލައި 2016 08:30

އަތޮޅު ކައުންސިލް ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދަޑިމަގު ނަގަނަމަގު ޓީމަށް

މިރޭ މެދު ދާއިރާގެ ފުޓްސަލް ކޯޓުގައި ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗު 6-2 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ...

18 ޖުލައި 2016 01:20
Seamaster