17 އޯގަސްޓް 2017 (ބުރާސްފަތި)


ޚަބަރު

މަސައްކަތަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލާ ދުވަސް 30 ޖެނުއަރީއަށް ބަދަލުކޮށްފި


އޯލެވެލް ނަތީޖާ ރިޗެކް ކުރުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ނިމުނު 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޯލެވެލް އަދި އެސްއެއސީ އިމްތިހާނުގައި ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ބައިވެރިވި...

22 ޖެނުއަރީ 2016 12:04

ޕެނަލް ބޯޑު ގުޅުމަށްޓަކައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މުޅި ރަށުން ކަރަންޓް ކެނޑެނީ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ ފުވައްމުލަކު އިންޖީނުގޭގައި އަލަށް ބެހެއްޓުނު ޕެނަލް ބޯޑު ގުޅުމަށްޓަކައި...

21 ޖެނުއަރީ 2016 15:43

އަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ވުޖޫދުން ފޮހެލަން ޖެހޭ ޕާޓީއެއް ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވި

އަދާލަތު ޕާޓީ އަކީ ވުޖޫދުން ފޮހެލަން ޖެހޭ ޕާޓީއެއް ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް...

21 ޖެނުއަރީ 2016 01:10

ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ހެވި އެދުރު ތަމްރީނު ކޯސްނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓްދީފި!

ހެވި އެދުރު ތަމްރީނު ކޯސްގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރަކަށް ޕޮލިސް ކޮންސްޓަބަލް ޙަސަން...

18 ޖެނުއަރީ 2016 13:41

ގްރޭޑް 11ގެ ކިޔެވުން އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފެށެނީ

ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 11 ގެ ދަރިވަރުން ގެ ކިޔެވުން އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު އަދި ގްރޭޑް 12 ގެ...

15 ޖެނުއަރީ 2016 14:25

ފުވައްމުލަކު ހުރިހާ އަވަށްތަކެއްގައި މާދަމާ ހުކުރު ކުރާނެ: ކައުންސިލްތައް

ފުވައްމުލަކު ހުރިހާ އަވަށެއްގެ ހުކުރު ކުރާ މިސްކިތްތަކުގައި ހުކުރު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް...

14 ޖެނުއަރީ 2016 22:34

ފެންބޮޑުވެ ގިނަ ގެތަކަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ގެތަކަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ....

12 ޖެނުއަރީ 2016 19:18

މިއަހަރު ހޭޒްގެ ކިޔެވުން ދެ ސެޝަނަށް

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފެށޭއިރު އެސްކޫލުގެ ކިޔެވުން މައިގަނޑު ދެ ސެޝަނަކަށް...

12 ޖެނުއަރީ 2016 13:06

އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާ ބެހޭ ގަވާއިދާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުވައްމުލަކު އޮޑިވެރިންނަށް ދީފި

މިއަހަރު ޖެނުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަން ފެށުނު ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހރުގެ ސަލާމަތާއި...

10 ޖެނުއަރީ 2016 14:10

ކަރަންޓް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޓްރާންސްފޯމަރުތަކެއް ގެނެސްފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ފުވައްމުލަކަށް ދެމުންދާ ކަރަންޓް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް...

07 ޖެނުއަރީ 2016 20:28

ފުވައްމުލަކު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސެންޓަރުގެ އިމާރާތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވޭނެ - މަސްސޫދު.

ޖެންޖެޑަރ މިނިސްޓްރީން ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސެންޓަރުގެ ދެ...

07 ޖެނުއަރީ 2016 16:56

ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ "ކުނި މެނޭޖު ކުރާ ސެންޓަރު" ތަރައްގީ ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ.

ފުވައްމުލަކުގައި "ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ" ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނާ އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް...

04 ޖެނުއަރީ 2016 21:28

މިސްކިތްމަގު "އަވަށި މުބާރާތް 2016" މިއަދު ފަށައިފި

މިސްކިތްމަގު ޒުވާނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން "އަވަށި މުބާރާތް 2016"ގެ ނަމުގައި އަންހެން ފިރިހެން މިކްސް ވޮލީ...

03 ޖެނުއަރީ 2016 21:35

ދިގުވާނޑު އަވަށުގައި ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު އަވަށުގައި ރޭ ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. ރޭ ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައިވަނީ...

03 ޖެނުއަރީ 2016 13:33
Seamaster