22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ފަޔަރ އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލްއެއް ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގައި ބާއްވައިފި


ހައިޟުގެ ދުވަސްތަކުގައި ރޯދަ އެލަވަންސް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ ފޭކް ލިއުމެއް ދައުރުވާން ފަށައިފި

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް އެކަބަލުންގެ ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރަށް ހޭދަވާ...

17 މެއި 2016 23:07

ތިމާވަށީގެ ފޮޓޯ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އެންވަޔަރމެނޓް މިނިސްޓްރީން ކުރިން ހުޅުވާލާފައިވާ ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ފޮޓޯ މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމުގެ...

12 މެއި 2016 00:23

ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން ލެޑް ހޮޅި ބުރިތަކެއް ޏ.އޭއީސީ އަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި

ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން ފަންސާސް ލެޑް ހޮޅިބުރި ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް (އޭއީސީ) އަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ....

10 މެއި 2016 21:37

ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން ހިނަވާގެއެއް އަޅަނީ

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން މައްޔިތުން ހިނެވުމަށް ހިނަވާގެއެއް ވަރަށް އަވަށް އަޅާ އެތަނުގެ...

10 މެއި 2016 09:28

އަރުއްފަންނުގައި މޮނިއުމެންޓަކާއި ބާބަކިއު އޭރިއާއެއް ހުޅުވައިފި

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު އަވަށުގެ އަރުއްފަންނުގައި މޮނިއުމެންޓަކާއި ބާބަކިއު އޭރިއާއެއް ހުޅުވައިފިއެވެ....

09 މެއި 2016 08:48

ކަޅު ފިނިފެންމާ

ކަޅު ފިނިފެންމަލަކީ ރާއްޖޭގައިި އަދި ދުނިޔޭގައި ވެސް ފެންނަ މަލެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ގުދުރަތީ ގޮތުން...

09 މެއި 2016 00:19

ހޭޒްގެ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށްދަނީ

ހާފިޒު އަޙުމަދު ސްކޫލު(ހޭޒް)ގެ މިއަހަރުގެ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް ފުވައްމުލަކު ސްޓެޑިއަމްގައި ފަށައިގެން...

06 މެއި 2016 17:43

އަނިޔާކޮށް އެއްލާލާފައިވާ ފުވައްމުލަކު ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ

ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ކުރުމަށް ފަހު، އާއިޖީއެމްއެޗްގެ އާއިމާރާތް އެޅުމަށް ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް،...

06 މެއި 2016 12:23

ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންގެ ޒަމާންވީ އުއްމީދުގައި ކުލަ ޖެހެނީ؟

ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮއްފިއެވެ ...

05 މެއި 2016 13:10

ސްކައުޓް ޕެޓްރޯލް ލީޑަރުންގެ ކޭމްޕް ތުނޑީގައި ފަށައިފި

ސްކައުޓް ޕެޓްރޯލް ލީޑަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްކައުޓުން އައުޓްޑޯ ކޭމްޕެއް...

29 އެޕްރީލް 2016 20:55

ނެޓްބޯޅަ ކޯޗުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ބުރެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

ޒުވާން ނެޓްބޯޅަ ކޯޗުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ބުރެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ....

29 އެޕްރީލް 2016 19:57

ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަލާމް އެވޯޑް!

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ އިޝާ ނަމާދަށްފަހު ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް އެއްވިއެވެ. ސަބަބަކީ...

29 އެޕްރީލް 2016 17:49

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗާޕުކުރެވުނު ދިވެހި 1000 ރުފިޔާ

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗާޕު ކުރެވުނު ދިވެހި 1000 ރުފިޔާގެ ނޫޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކް ނޫޓް ސޮސައިޓީ (ބައިނަލް...

29 އެޕްރީލް 2016 00:35

"މަ މީ ފިލައިގެން އުޅޭ މީހެއް ނޫން" ހުސޭން އަލީ ދީދީ

ފުލުހުން ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރި ފުނާޑު އަވަށު މެރީނާ، ޙުސައިން ޢަލީ ދީދީ (ފެމިކޮމް ހުސޭން) 54އ އަކީ...

28 އެޕްރީލް 2016 17:53
Seamaster