18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

އަނިޔާކޮށް އެއްލާލާފައިވާ ފުވައްމުލަކު ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ


ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންގެ ޒަމާންވީ އުއްމީދުގައި ކުލަ ޖެހެނީ؟

ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮއްފިއެވެ ...

05 މެއި 2016 13:10

ސްކައުޓް ޕެޓްރޯލް ލީޑަރުންގެ ކޭމްޕް ތުނޑީގައި ފަށައިފި

ސްކައުޓް ޕެޓްރޯލް ލީޑަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްކައުޓުން އައުޓްޑޯ ކޭމްޕެއް...

29 އެޕްރީލް 2016 20:55

ނެޓްބޯޅަ ކޯޗުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ބުރެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

ޒުވާން ނެޓްބޯޅަ ކޯޗުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ބުރެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ....

29 އެޕްރީލް 2016 19:57

ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަލާމް އެވޯޑް!

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ އިޝާ ނަމާދަށްފަހު ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް އެއްވިއެވެ. ސަބަބަކީ...

29 އެޕްރީލް 2016 17:49

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗާޕުކުރެވުނު ދިވެހި 1000 ރުފިޔާ

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗާޕު ކުރެވުނު ދިވެހި 1000 ރުފިޔާގެ ނޫޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކް ނޫޓް ސޮސައިޓީ (ބައިނަލް...

29 އެޕްރީލް 2016 00:35

"މަ މީ ފިލައިގެން އުޅޭ މީހެއް ނޫން" ހުސޭން އަލީ ދީދީ

ފުލުހުން ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރި ފުނާޑު އަވަށު މެރީނާ، ޙުސައިން ޢަލީ ދީދީ (ފެމިކޮމް ހުސޭން) 54އ އަކީ...

28 އެޕްރީލް 2016 17:53

ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އެކްޓިންގ ޗާންސެލަރގެ މަޤާމަށް މާޖިދު ހަމަޖައްސަވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އެކްޓިންގ ޗާންސެލަރގެ މަޤާމަށް، ޏ. ފުވައްމުލަކު، މުރަކަ، ދަޑިމަގު،...

27 އެޕްރީލް 2016 17:58

ޝޭހް އިލްޔާސްގެ ދަރުސެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ....

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރޫ ދީނީ އިލްމުވެރިޔެއް ކަމަށްވާ އަދާލަތު ޕާޓީ އިލްމުވެރިންގެ މަޖްލީހުގެ ރައީސް ޝޭޙް...

27 އެޕްރީލް 2016 15:00

"އެމްޑީޕީއާއި އެކު ކުރިއަށް" ފުވައްމުލަކުގައި ވެސް ކުރިއަށްދަނީ...

"އެމްޑީޕީއާއި އެކު ކުރިއަށް" ނަމުގައި މެންބަރުން އިތުރުކުރުމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އިން ފަށާފައިވާ...

27 އެޕްރީލް 2016 12:30

ހަވީރު ހުއްޓުވުމަކީ ފޫނުބެދޭވަރުގެ ގެއްލުމެއް - ރައިސް ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ މަގްބޫލް ނޫސް "ހަވީރު" ހުއްޓުވުމަކީ ފޫނުބެދޭވަރުގެ ބޮޑު...

27 އެޕްރީލް 2016 13:11

ތަޙްޤީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު މީހަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން އިއުލާންކޮއްފި

ފުލުހުން ތަޙްޤީގު ކުރަމުންދާ މަސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮއްފައިވާ މީހަކީ، ފުނާޑު އަވަށުގައި...

26 އެޕްރީލް 2016 12:10

ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ނިޖާހް

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ގަވަރނިން ބޯޑުގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް މިކަލް ނޫހުގެ އެޑިޓަރ އަދި...

24 އެޕްރީލް 2016 21:32

"ފުވައްމުލަކަކީ ނަޒާޙަތްތެރި ބައެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއް" އޭސީސީގެ ނ.ރައީސް މުއައްވިޒު

ފުވައްމުލަކުގައި ދިރިއުޅެނީ ނަޒާހަތްތެރި ބައެއްކަމަށް އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކަމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ނާއިބު ރައީސް...

24 އެޕްރީލް 2016 20:08

ގައުމީ އެންޓިކަރަޕްޝަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ޏ. އޭއީސީގައި ބާއްވައިފި

ގައުމީ އެންޓިކަރަޕްޝަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ޏ. އޭއީސީގައި ކުރިޔަށް މިރޭ ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. ޓީވީއެމުން...

21 އެޕްރީލް 2016 23:53
Seamaster