19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަލާމް އެވޯޑް!


ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗާޕުކުރެވުނު ދިވެހި 1000 ރުފިޔާ

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗާޕު ކުރެވުނު ދިވެހި 1000 ރުފިޔާގެ ނޫޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކް ނޫޓް ސޮސައިޓީ (ބައިނަލް...

29 އެޕްރީލް 2016 00:35

"މަ މީ ފިލައިގެން އުޅޭ މީހެއް ނޫން" ހުސޭން އަލީ ދީދީ

ފުލުހުން ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރި ފުނާޑު އަވަށު މެރީނާ، ޙުސައިން ޢަލީ ދީދީ (ފެމިކޮމް ހުސޭން) 54އ އަކީ...

28 އެޕްރީލް 2016 17:53

ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އެކްޓިންގ ޗާންސެލަރގެ މަޤާމަށް މާޖިދު ހަމަޖައްސަވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އެކްޓިންގ ޗާންސެލަރގެ މަޤާމަށް، ޏ. ފުވައްމުލަކު، މުރަކަ، ދަޑިމަގު،...

27 އެޕްރީލް 2016 17:58

ޝޭހް އިލްޔާސްގެ ދަރުސެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ....

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރޫ ދީނީ އިލްމުވެރިޔެއް ކަމަށްވާ އަދާލަތު ޕާޓީ އިލްމުވެރިންގެ މަޖްލީހުގެ ރައީސް ޝޭޙް...

27 އެޕްރީލް 2016 15:00

"އެމްޑީޕީއާއި އެކު ކުރިއަށް" ފުވައްމުލަކުގައި ވެސް ކުރިއަށްދަނީ...

"އެމްޑީޕީއާއި އެކު ކުރިއަށް" ނަމުގައި މެންބަރުން އިތުރުކުރުމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އިން ފަށާފައިވާ...

27 އެޕްރީލް 2016 12:30

ހަވީރު ހުއްޓުވުމަކީ ފޫނުބެދޭވަރުގެ ގެއްލުމެއް - ރައިސް ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ މަގްބޫލް ނޫސް "ހަވީރު" ހުއްޓުވުމަކީ ފޫނުބެދޭވަރުގެ ބޮޑު...

27 އެޕްރީލް 2016 13:11

ތަޙްޤީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު މީހަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން އިއުލާންކޮއްފި

ފުލުހުން ތަޙްޤީގު ކުރަމުންދާ މަސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮއްފައިވާ މީހަކީ، ފުނާޑު އަވަށުގައި...

26 އެޕްރީލް 2016 12:10

ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ނިޖާހް

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ގަވަރނިން ބޯޑުގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް މިކަލް ނޫހުގެ އެޑިޓަރ އަދި...

24 އެޕްރީލް 2016 21:32

"ފުވައްމުލަކަކީ ނަޒާޙަތްތެރި ބައެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއް" އޭސީސީގެ ނ.ރައީސް މުއައްވިޒު

ފުވައްމުލަކުގައި ދިރިއުޅެނީ ނަޒާހަތްތެރި ބައެއްކަމަށް އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކަމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ނާއިބު ރައީސް...

24 އެޕްރީލް 2016 20:08

ގައުމީ އެންޓިކަރަޕްޝަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ޏ. އޭއީސީގައި ބާއްވައިފި

ގައުމީ އެންޓިކަރަޕްޝަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ޏ. އޭއީސީގައި ކުރިޔަށް މިރޭ ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. ޓީވީއެމުން...

21 އެޕްރީލް 2016 23:53

ސްކިލް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުގެ ހަދިޔާތަކެއް ރެއިންބޯޔުނިޓަށް

އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ސްކިލް ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާތަކެއް ފުވައްމުލަކު ހާފިޒް...

21 އެޕްރީލް 2016 21:35

ވައިބަރ ޗެޓް ލޮގް ފޮރުވާލެވޭ ގޮތް ވަނީ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ އާއްމުކޮށް މޯބައިލް މެސެޖު ފޮނުވާ އެޕްލިކޭޝަން ކަމަށްވާ ވައިބަރ އިން ފޮނުވާ މެސެޖްތައް...

20 އެޕްރީލް 2016 22:24

ޏ.އޭއީސީ އަށް 34 އަހަރު ފުރުން އެސްކޫލުގައި ފާހަނގަ ކޮށްފި

ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް (ޏ.އޭއީސީ) 34 އަހަރު ފުރުން މިއަދު އެސްކޫލުގައި ފާހަނގަ ކޮށްފިއެވެ....

20 އެޕްރީލް 2016 19:32

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އޭ.ސީ.ސީން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތް ކުރޭ ބާ؟

މިއަހަރުގެ ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އޭސީސީގެ ޓީމަކާއި، ފުވައްމުލަކުގެ ޓީމަކާ...

19 އެޕްރީލް 2016 11:35
Seamaster