18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

އެމްޖޭއެމްގެ ރީޑިންގ ކޭމްޕް ވަރަށް ކާމިޔާބު: ޒިދުނާ


ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާތީވެ، އިދިކޮޅުފަރާތްތަކަށް އެކަން ހަޖަމް ނުކުރެވޭ - މެމްބަރު ޝާޙު

ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާތީވެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އެކަން ހަޖަމް ނުކުރެވޭ...

03 މާރޗް 2016 12:08

ހޭޒްގެ ރެއިންބޯ ޔުނިޓްގެ ދަރިވަރުންނަށް ފީލްޑް ޓްރިޕެއް ބާއްވައިފި

ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލްގެ ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ "ރެއިންބޯ ޔުނިޓް" ގެ...

29 ފެބުރުއަރީ 2016 10:58

ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލްގެ ސްކައުޓް ޕެޓްރޯލް ލީޑަރސް ކޭމްޕް ފަށައިފި

ހޭޒްގެ 35 ސްކައުޓުން ބައިވެރިވާ މިކޭމްޕަކީ އެ ސުކޫލްގެ ސުކައުޓް ޕެޓްރޯލް ލީޑަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް ބާއްވާ...

26 ފެބުރުއަރީ 2016 16:54

ފުވައްމުލަކު ސުކޫލް އިން ބެލެނިވެރިންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަނގަކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސުކޫލް (އެފްއެސް) އިން ބެލެނިވެރިންގެ ފުވަސް ފާހަނގަކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ އާއި މިއަދު ކުރިއަށް...

26 ފެބުރުއަރީ 2016 14:32

އެވިޑް ކޮލެޖްގެ މާރޗް މަހު ފެށޭ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެވިޑް ކޮލެޖްއިން 2016 މާރޗް މަހުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސް ތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު...

22 ފެބުރުއަރީ 2016 11:06

މާދަރީ ބަހިގެ ދުވަހަ ފުވައްމުލަކި ސުކޫލެ ކުލަގަދަކޮހޮ ފާހަނގަކޯފީއަ

ބައިނަލް އަގޮވާމީ މާދަރީ ބަހިގެ މާދަރީ ބަހިގެ ދުވަހަ ފާހަގަ ކެރުމުގެ ގޮތެން ފުވައްމުލަކު ސުކޫލެ...

21 ފެބުރުއަރީ 2016 14:48

ކައްޓެޅި މުބާރާތި ޗެމްޕިއަންކަން "މުށިމަސް" ޓީމް ހުވާފި

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އެން ފުވައްމުލަކި ބޭވީ ކައްޓެޅި ފޯރި މުބާރާތި ޗެމްޕިއަންކަން "މުށިމަސް" ޓީމް...

21 ފެބުރުއަރީ 2016 11:38

ކައްޓެޅި މުބާރާތް ފެށިއްޖެ!

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން "ކައްޓެޅި ފޯރީ " ގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ކައްޓެޅި ބޭނުމުގެ މުބާރާތް ދާދި...

20 ފެބުރުއަރީ 2016 17:35އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސް ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސް ފުވައްމުލަކު މާހުގޭ އަލީ ޒާހިރު ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިވުމަށް ކުރިމިނަލް...

18 ފެބުރުއަރީ 2016 18:45

ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ސެންޓަރު މިއަހަރުތެރޭގައި ގާއިމުކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު

ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ސެންޓަރުތައް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ގައިމުކުރެވިގެން ދާނެކަމަށް...

13 ފެބުރުއަރީ 2016 21:58

މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ކަރަންޓް ރޭޓް އެއްހަމަ ކުރެވޭކަށް ނެތް: މިނިސްޓަރ ތޯރިގް

މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ބޭނުުން ކުރާ ކަރަންޓަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ރޭޓް...

13 ފެބުރުއަރީ 2016 00:26

މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

މިއަދު ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މީރާގެ...

11 ފެބުރުއަރީ 2016 19:42
Seamaster