20 މާރޗް 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ދިގުވާނޑު އަވަށުގައި ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ


ފުވައްމުލަކުގައި އުޅޭ ބަންގްލާދޭޝް މީހުން އާއަހަރު ފެށުން ފާހަނގަކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި އުޅޭ ބަންގްލާދޭޝް މަސައްކަތު މީހުން މީލާދީ އާއަހަރު ފެށުން ފާހަނގަ ކުރުމަށް އެއްވުމެއް...

01 ޖެނުއަރީ 2016 21:01

މީލާދީ އައު އަހަރު ފާހަނގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތް 'ފެނަށް!'

މީލާދީ އައު އަހަރު، 2016 ފެށުން ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު ތޫނޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ފެށި ހަރަކާތް...

01 ޖެނުއަރީ 2016 17:07

މިއަހަރުގެ ސިތާނާ ސްޓޯރު ސޭލް މިއަދު ފަށައިފި

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފުވައްމުލަކުގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ސިތާނާ ސްޓޯރުގެ މިއަހަރު ސޭލް މިއަދު ޏ....

01 ޖެނުއަރީ 2016 16:43

އައު އަހަރު ފެށުން ފުވައްމުލަކުގައި ފާހަގަ ކުރުން

މީލާދީ އައު އަހަރު، (2016) ފެށުން ފަހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު ތޫނޑުގައި ޚާއްސަ ކަންތައްތަކެއް...

31 ޑިސެމްބަރ 2015 13:12

އައިއޯޔޫގެ ރަސްމީ އެގްޒާމް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި އައިޑިއަލް ސްކޫލު އެކްރެޑިޓްވެއްޖެ

މަޝްހޫރު އިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ މަސްއޫލުވެރި ކަމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިސްލާމިކް...

30 ޑިސެމްބަރ 2015 21:55

މިއަހަރުގެ އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ދަނޑުވެރިޔަކަށް ރޯޒްވިލާ އަޙުމަދު ދީދީ

މިއަހަރުގެ އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ދަނޑުވެރިޔަކަށް ދޭ އިނާމު ޏ.ފުވައްމުލަކު ރޯޒްވިލާ އަހުމަދު ދީދީ ވަނީ ހާސިލު...

28 ޑިސެމްބަރ 2015 21:24

ޔޫތު އޮފް ޔުނިޓީ ކޭމްޕުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރަކަށް ރަހާ

ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޔޫތު އޮފް ޔުނިޓީ (ޔޫ) ކޭމްޕު ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރަކަށް...

28 ޑިސެމްބަރ 2015 15:03

ޔޫތު އޮފް ޔުނިޓީ ކޭމްޕް ރޭ ނިންމާލައިފި

ފުލުހުން އިސްވެ ތިބެ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޔޫތު އޮފް ޔުނިޓީ (ޔޫ) ކޭމްޕް ރޭ ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގައި...

27 ޑިސެމްބަރ 2015 17:35

ކާނަލް ނާޒިމު ވަރަށް އަވަހަށް މިނިވަން ވާނެ- ނާޒިމުގެ ސަޕޯޓަރެއް

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ކާނަލް ނާޒިމު ވަރަށް އަވަހަށް މިނިވަން ވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރާކަމަށް...

26 ޑިސެމްބަރ 2015 21:14

ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ގަދަކަމުން މަސައްކަތް ކުރުވުމާ ދިމާލަށް - މަލީހު

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ހުރީ މުވައްޒަފުން ލައްވައި ގަދަކަމުން މަސައްކަތް ކުރުވުމާއި ދިމާލަށް ކަމަށް...

24 ޑިސެމްބަރ 2015 15:57

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫއާއި ދޭތެރޭ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަށް އިފުތިތާހު ކޮށްފި

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑު އަތޮޅާއި ދޭތެރޭ ފޯރުކޮށް ދެމުން ގެންދިޔަ ފެރީގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައި އޮތުމަށްފަހު...

21 ޑިސެމްބަރ 2015 11:31

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު މާދަޑު ޓީމަށް

މިއަދު ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި ފެށުނު އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ވާދަވެރި...

16 ޑިސެމްބަރ 2015 00:54

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ 2 ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ ޚިދުމަށް މާދަމާ ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން

އާސަންދަ ކުންފުނީން ގެންނަ ދެ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް މާދަމާ 15 ޑިސްމބަރު އަދި 16 ޑިސެމްބަރު 2015...

15 ޑިސެމްބަރ 2015 01:41

"ރިވެތި ފުވައްމުލައް" - ސާފުކުރން މިއަދު ވެސް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު

ފުވަމުއްލަކު ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން "ރިވެތި ފުވައްމުލައް" ނަމުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ފުވައްމުލައް...

11 ޑިސެމްބަރ 2015 20:04
Seamaster