18 ޑިސެމްބަރ 2017 (ހޯމަ)


ޚަބަރު

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރީ ސްކޫލެއް ހުޅުވަނީ


ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ހުރީ ހަމަޖެހިފައި، އެފައިސާ ލިބޭނެ: ދެކުނު ދާއިރާ ކަޕްގެ އޮފިޝަލް

އޮކްޓޯބަރު މަހު 2 ގައި ނިމިގެން ދިޔަ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިައން ޓީމަށް...

18 އޮކްޓޫބަރ 2015 07:10

ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ފައިސާދޭން ޖެހުނީމަ، އިންތިޒާމް ކުރި ފަރާތެއް ނެތް ؟ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އެއްނެތް ؟

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޮލީ މުބާރާތަކީ މީހާތަނަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް...

17 އޮކްޓޫބަރ 2015 17:48

ހޯދަޑުގައި ރޭ ހިނގި އެސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ

ރޭ 8:30 އެހާކަށް ހާއިރު ހޯދަޑު ކާނު (އާރޮ) ސަރަހައްދުގައި ދެސައިކަލު ޖެހި ދެމީހުންނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް...

17 އޮކްޓޫބަރ 2015 15:15

ސިވިލް ސާރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ޓެސްޓެއް ހަދަން ޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ސިވިލް ސާރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ޓެސްޓެއް ހަދަން ޖެހޭގޮތަށް އެކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން...

15 އޮކްޓޫބަރ 2015 21:30

ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރު ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި ބާ؟

ސެޕްޓެމްބަރު 28 ގައި ރައީސް ދަތުރުކުރެއްވި ލޯންޗުކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮވި ހިސާބުން ފެށިގެ ރައީސް ޔާމީނުގެ...

12 އޮކްޓޫބަރ 2015 16:43

އަންނަ އަހަރު ކިންދަގާޑެން ކްލާސްތައް ރަސްމީ ސްކޫލަތަކަށް

އަންނަ އަހަރު ފުވައްމުލަކުގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްތަކަށް ކުދިން ވެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި...

12 އޮކްޓޫބަރ 2015 12:54

އެޗްއާރުސީއެމްގެ ނައިބް ރައީސަކަށް ހިސްޓޯ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ނައިބް ރައީސަކަށް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ...

12 އޮކްޓޫބަރ 2015 10:59

ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގި މެރިޓައިމް ދާއިރާގެ ކޯހަކީ ބަލައިގަންނަ ކޯހެއް ނޫން - ތަޖުރިބާކާރެއް

ނިމުނު ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފުވައްމުލަކުގައި، މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އާއި ސްޕޯރޓސް ކްލަބު ޓައިބާ ގުޅިގެން...

10 އޮކްޓޫބަރ 2015 15:07

ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ ނާއިބް ރައީސަކަށްވާނީ މަސީހް: އާޒިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަސްވަނަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ތިންވަނަ ނާއިބް...

07 އޮކްޓޫބަރ 2015 13:48

ބޯޓަކުން އެތެރެކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު އުޖާލާ ބޯޓް އިން ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު...

06 އޮކްޓޫބަރ 2015 10:35

ހެލްތީ ލައިފް ސްޓައިލްގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ބޭއްވި "ހެލްތީ ލައިފް ސްޓައިލް" ކަސްރަތު...

06 އޮކްޓޫބަރ 2015 10:25

މަސްމާރުކޭޓް ހިންގުމަށް ބިގް ފިޝްއާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކު މަސްމާރުކޭޓް ހިންގުމަށް ބިގް ފިޝް އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ހިލާފުވުމުގެ...

06 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:39

އީޔޫ އަދި ވޯލްޑް ބޭންކް ހިމެނޭ ޓީމު ދަނީ އައްޑުއަށް ބާ؟ ފުވައްމުލަކަށް ބާ؟

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގައި ހިމެނޭ ޗަސްބިމުން އިގުތިސާދީ ނަފާ ހޯދޭނޭ މަޝްރޫއެއް މިއަދު މާލޭގައި އިފުތިތާހު...

05 އޮކްޓޫބަރ 2015 16:42

ގްރޫޕު އެގެ އެއްވަނަ ފުނާޑު ޓީމަށް 2 ވަނަ މާދަޑު ޓީމަށް

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕު އޭގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 20:00
Seamaster