22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފިސްޑާއިން ދަތުރުވެރިޔާ ގައްބެއަށް ޚާއްސަ މަރުޙަބާއެއް


ގައްބެ މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް އަންނަނީ

ރާއްޖޭގެ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ރިޔަލުގައި ދަތުރު ކުރަމުންދާ އަބްދުލްޢަފޫރު (ގައްބެ) މިއަދު ހަވީރު...

08 ފެބުރުއަރީ 2016 08:20

އަންނަ އަހަރު ހަލް އިންޝުއަރެންސް މަޖުބޫރުވަނީ

މިއަހަރު އަމަލު ކުރަން ފެށުނު ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ސަލާމަތާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑުގައި ދުއްވާ...

07 ފެބުރުއަރީ 2016 15:33

ނާއިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ޖަމީލު އަބުރާ ގެނައުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީއިން ގޮވާ ލައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށްފަހު މަގާމުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ކުރީގެ ނާއިބު...

06 ފެބުރުއަރީ 2016 22:26

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުވައްމުލަކުން ބިދޭސީއަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ...

02 ފެބުރުއަރީ 2016 18:22

ފުވައްމުލަކު ސުކޫލްގެ ކުދިންނަށް މޭވާ ކެއުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ހާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް

ފުވައްމުލަކު ސުކޫލް (އެފްއެސް) ގެ ދަރިވަރުން މޭވާ ކެއުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ހާޢްސަ ކެމްޕެއިނެއް...

02 ފެބުރުއަރީ 2016 11:37

ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޕަމްޕު ސްޓޭޝަން ބަހައްޓާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތްތައް ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޕަމްޕު ސްޓޭޝަން ބަހައްޓާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި...

01 ފެބުރުއަރީ 2016 20:43

ރަންދިހަ ފަހެއް ނޫޓް ސީރީސް ލުމަށް އެންމެ ފައްކާ ވޮލެޓަކީ ފަރުގާލު ފޮށި؟

ވޮލެޓްގެ ބަދަލުގައި ސޫކްލް ކުދިން ގެންގުޅޭ ދަނގަޑު ފަރުގާލު ފޮށި ގެންގުޅެން ބައެއް މީހުން މިހާރު ވަނީ...

30 ޖެނުއަރީ 2016 15:58

އޯރގަނިކް ގަސްކާނާ ފުވައްމުލަކުގައި އުފައްދަނީ...

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކު ދަނޑުވެރިންނަކީ ނުރައްކާތެރި...

30 ޖެނުއަރީ 2016 12:15

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕެނަލް ބޯޑު ބަދަލުކުރުމަށް މާދަމާ...

29 ޖެނުއަރީ 2016 23:10

މިއަދުގެ "ހިތްފަސޭހަ" ޕްރޮގްރާމު ފުވައްމުލަކުން

ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ހުކުރަށްފަހު ގެނެސްދިން "ހިތްފަސޭހަ ޕްރޮގްރާމު ގެނެސްދީފައި ވަނީ...

29 ޖެނުއަރީ 2016 17:09

އެލައިޑް އިން ކައްޓެޅި ބޭނުމުގެ އަގުބޮޑު މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ މަސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން ކައްޓެޅި ބޭނުމުގެ އަގުބޮޑު...

28 ޖެނުއަރީ 2016 20:04

ރަންދިހަ ފަހެއްގެ އާ ނޫޓު މިއަދު ފުވައްމުލަކުގައި ވެސް ބޭނުުން ކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ރަންދިހަ ފަހެއްގެ އާ ނޫޓު ބޭނުން ކުރަން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި އާ ނޫޓު...

26 ޖެނުއަރީ 2016 19:30

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ދެމީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ފުވައްމުލަކުން މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ޖޫސް ޕެޓީ ދެ ކޮތަޅާއެކު ދެ މީހަކު...

26 ޖެނުއަރީ 2016 10:42

ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެ އަންނާނެ. ނޭގެނީ އަންނާނެ ދުވަހެއް

ދައުލަތުން ބޭސްފަރުވާއަށް ރަތް ޕާސްޕޯޓާއެކު އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ފޮނުވާލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު...

25 ޖެނުއަރީ 2016 23:06
Seamaster