18 އޮކްޓޫބަރ 2017 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ހޭޒްގެ ފުޑު ފެއަރއިން 65000ށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޕީޓީއޭ ފަންޑަށް


ވޮލީމުބާރާތުގެ 3 ވަނަ މެޗު ޏ.އޭއިސީއަށް، އަދި ދެވަނަ މެޗް ހޭޒަށް.

މިހާރު ފުނާޑު ކަނދުވަލި ވޮލީ ކޯޓުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ފުރަތަމަ ވޮލީބޯޅަ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 21:29

އިންޓަރސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު އޭއީސީ އިން ގެންގޮސްފި

ފުވައްމުލަކު ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް ތަކުގެ...

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 09:44

ފުވައްމުލަކުގައި ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 12:08

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްއިން ދެ ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމެއް ފުވައްމުލަކުގައި ފަށައިފި

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްއިން މާލެ ފިޔަވައި ރެޑް ކްރެސެންޓް ގޮތްޕެއްގައި ބާއްވާ އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 11:44

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ބާރަ އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުވައްމުލަކުން މީހަކު ފުލުހުންގެ...

06 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 18:11

ނެރަގަނޑު ސަރަހައްދު ދަޑިމަގު ކައުންސިިލުން ސާފުކޮށްފި

ދަޑިމަގު ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދާ "ތިމާވެށި ފަލަސަ" ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އިއްޔެ އެއަވަށުގެ...

06 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 16:08

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން ޒުވާނުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ. ރޭ...

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 11:30

އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަކަށް ފަހު އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސީ ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ފުވައްމުލަކުގައި ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ....

04 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 11:58

ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓްގައި ގޭޓެއް ބަހައްޓައިގެން ، އެއާޕޯޓަށް ވަންނަ ވެހިކަލްތަކުން ޓެކްސް ނަގަނީ

އެއާޕޯޓްގައި ގޭޓެއް ބަހައްޓައިގެން ، އެއާޕޯޓަށް ވަންނަ ވެހިކަލްތަކުން ޓެކްސް ނެގުމަށް މިހާރުގެ...

03 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 23:27

ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގެ އެންމެ މޮޅު ވީޑިއޯއަށް ފުވައްމުލަކު އަދި އަޑޫގެ ދެ ދަރިވަރެއްގެ ވީޑިއޯ

މިއަދު މާލޭގައި ނިމިގެންދިޔަ 3 ވަނަ ބައިނަލް އަގުވާމީ ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގެ ވީޑިއޯ ކޮމްޕެޓިޝަންގެ ސްކޫލް...

03 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 02:36

ފުވައްމުލަކުގެ ސެން ޔުނިޓް ތަކުގެ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ރަނގަޅު ތަރުޙީބެއް ލިބުނު

ބައިނަލް އަގުވާމީ ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގައި މިއަދު ހެނދުނު ދަންފަޅި ބޮޑަށް ޚާއްސަ ވެފައި އޮތީ ރާއްޖޭގެ އެކި...

03 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 02:05

ތިޖޫރީގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުރި އެހެންމީހެއްގެ ފައިސާތަކެއް ނެގި މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތް - ޕީޖީ

ވާދީ ހާއްޑްވެއަރ 1 ފިހާރައިގެ ތިޖޫރީގައި ހުރި ދޫނޑިގަން ނިއާ ނިޒާރު އަޙުމަދުގެ ފައިސާއާއި ބައެއް ތަކެތި...

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 23:26

ބްލެކްމެއިލް ކުރުމާއި ޖިންސީ ގޮނާ ކުރުމާއި ބޭހޭގޮތުން، ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ބްލެކްމެއިލް ކުރުމާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ...

30 އޯގަސްޓް 2015 12:49

ފުވައްމުލަކުގައި ވާލުގެ އުދަގުލުން ސަލާމަތްވާ އާލާތެއް ޓެެސްޓު ކުރަނީ

ގިނަ އަދަދަކަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފުވައްމުލަކުގައި ފަހަކަށް އައިސް ވާލުގެ އުނދަގޫ ވަރަށް...

28 އޯގަސްޓް 2015 22:14
Seamaster