19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

އައިޑިއަލް ސްކޫލަށް ޤުރުއާން ޓީޗަރެއް ގެނެސްފި


ދުނިޔޭގެ ފެނުގެ ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާދަޑު ކައުންސިލުން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ ފެނުގެ ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާދަޑު ކައުންސިލުން މިއަދުވަނީ މާދަޑު ކޮންމެ ގެއަކަށް 5...

22 މާރޗް 2016 12:04

ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރަން ބޭއްވުނު ހަރަކާތް ވަރަށް ކާމިޔާބު: ހޭޒް

ބައިނަލް އަގުވާމީ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި މޮޓޯރ ސައިކަލް ބުރު ވަރަށް...

19 މާރޗް 2016 13:46

ޏ.އޭއީސީގެ އެތްލެޓިކްސް ޓީމު ކުޅުދުއްފުށީގައި

މަކިޓާ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޏ.އޭއީސީގެ އެތްލެޓިކްސް ޓީމު ކުޅުދުއްފުށީގައި...

19 މާރޗް 2016 12:38

ބަައިނަލްއަގުވާމީ ޑައުންސިންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުމަށް މިއަދު ޚާއްސަ ސައިކަލުބުރެއް ބާއްވަނީ

ދުނިޔޭގެ ޑައުންސިންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި މިއަދު ޚާއްސަ ސައިކަލުބުރެއް...

18 މާރޗް 2016 09:45

އައިޑިއަލް ސްކޫލުން، ފުވައްމުލަކު ބައެއް ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް !

އައިޑިއަލް ސްކޫލުން، ފުވައްމުލަކުގައި އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި ތބި ބައެއް މީހުންނަށް އެހީތެރިކަމުގެ...

14 މާރޗް 2016 14:49

ޙިފްޒު ކުލާހެއް ހިންގުމަށް އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮއްފި

އައިޑިއަލް ސްކޫލް އާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަ، ގުޅިގެން ޙިފްޒު ކުލާހެއް ހިންގުމަށް...

13 މާރޗް 2016 23:47

އެސްއެސްސީ އަދި އެޗްއެސީ އިމްތިހާނުގައި އޭ ސްޓާރ ދެނީ

މިއަހަރުން ފެށިގެން އެޗްއެސީ އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގެ ގްރޭޑިން (ނަތީޖާ މިންކުރުން) އަށް އޭސްޓާރ...

12 މާރޗް 2016 15:17

ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި

މަލާބާރީން ނުވަތަ ހޮޅިންގެ އަތްދޮށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްވި ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ހުރަވީ...

12 މާރޗް 2016 11:20

އިންތިޚާބީ ނާއިބުރައީސް މަގާމުން ދުރުކުރީ ގޯނި ގޯންޏަށް ފައިސާ އަޅާއިގެންގޮސް މެންބަރުންނަށް ބަހައިގެން - ކުރީގެ ޔޫތުމިނިސްޓަރ

އިންތިޚާބީ ނާއިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަޙުމަދު މަގާމުން ދުރުކުރީ ގޯނި ގޯންޏަށް ފައިސާ އަޅާއިގެން...

11 މާރޗް 2016 01:57

ބާރބަކިއު ހަނދާނެ ސަރަހައްދެއް ހެނދުމަށް ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު އަރުއްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ބާބަކިއު ހަނދާނެ ސަރަހައްދެއް ހުދުމަށް ދިގުވާނޑު...

10 މާރޗް 2016 20:02

މިއަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީކޮށް ފާހަގަ ކުރުން ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

މަލާބާރީން ނުވަތަ ހޮޅިންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްވި ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ހުރަވީ...

10 މާރޗް 2016 10:24

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ބައިނަލް އަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަރަކަތްތަކެއް...

09 މާރޗް 2016 08:43

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދު ގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް...

08 މާރޗް 2016 15:14

މަޙަލްދީބް ފުވައްމުލަކު މެޑިކަލް ގައި ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންތަކެއް ބަލިމީހުން ބަލަނީ

ހިތުގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރު ޑރ. އަބްދުލް އަޒީޒު އަހްމަދު ބަލިމީހުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މާރޗް މަހުގެ 12...

08 މާރޗް 2016 13:18
Seamaster