20 މާރޗް 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލައް ގިރުން ހައްލުކުރުމަށް ފާއިތުވި އަހަރު ޑިސެމްބަރު 11ގައި ސޮއިކުރި 19.5 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތް ނިމިއްޖެބާ؟


ފުވައްމުލަކާއި ބޮޑެތި ރަށްތަކުގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

އާބާދީ ބޮޑެތި ރަށްތަކުގެ އާއްމުންނާއި ސްކޫލު ކުދިންނަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް...

09 ޑިސެމްބަރ 2015 01:22

ފުވައްމުލަކުގެ ދެޓީމާއިއެކު ރެޑްބުލް ވިނިން ފައިވްގެ ނެޝަނަލް ފައިނަލް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު

ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ބުރެޒިލްގެ ސަންތޯޝްގައި ބޭއްވޭ ބައިނަލް އަގްވާމީ މުބާރާތަކުން ޖާގަލިބޭ ގޮތަށް ރެޑްބުލް...

07 ޑިސެމްބަރ 2015 09:13

ފުވައްމުލަކުގައި އިކޯ-ޓޫރިޒމް ތަޢާރަފު ކުރަނީ

ފުވަައްމުލަކުގައި އިކޯ-ޓޫރިޒަމް ތައާރަފުކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުގެ ދެކުޅި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި އެކަމާއި ގުޅޭ...

06 ޑިސެމްބަރ 2015 18:06

ރައްޔިތުންގެ އަޑުއުފުލާނެ މިނިވަން ފަރާތްތަށް ނެތިގޮސްފި!ހިތާމައިގެ ކޮޅެއްވެސްނެތް – ޑރ. ޖަމީލް

ރައްޔިތުންގެ އަޑު އުފުލާނެ މިނިވަންފަރާތްތަށްވެސް މިއަދުވަނީ ނެތިގޮސްފައެވެ! ހިތާމައިގެ ކޮޅެއްވެސް...

06 ޑިސެމްބަރ 2015 12:00

އައިބޭ ކަޕް U17 ފައިނަލުގައި މިސްކިތްމަގު ޓީމާއި ދޫނޑިގަމު ޓީމު

މިހާރު ކުޅެވެމުންދާ އައިބޭ ކަޕް 17 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މިސްކިތްމަގު އ.ގ ޓީމާއި...

04 ޑިސެމްބަރ 2015 17:01

ފުވައްމުލަކަށް ސިޓީގެ ދަރަޖަ ލިބެނީ ބާ؟

މިއަދު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޝްދީގު ކުރެއްވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން...

04 ޑިސެމްބަރ 2015 01:23

ސީއެސީގެ ފުރަތަމަ އެންޓްރެންސް އިންމިތާހުނު މިއަދު ޏ.އޭއީސީގައި ބާއްވައިފި

ސިވިލް ސާވިސް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ފުރަތަމަ އިމްތިހާނު މިއަދު ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ އަދި...

02 ޑިސެމްބަރ 2015 21:59

ފަހުމީއަށް ބަދަލުދޭން އެންގި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް

އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަން މަދަނީ މިންގަނޑަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހަށް ސާބިތު ވާތީ...

02 ޑިސެމްބަރ 2015 20:25

"ރިވެތި ފުވައްމުލައް" އަތިރިމަތި ސާފުކުރުން

"ރިވެތި ފުވައްމުލައް" ނަމުގައި ފުވައްމުލައްކުގެ އަތިރި މަތި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ފުވަމުއްލަކު ޒުވާނުން...

01 ޑިސެމްބަރ 2015 01:24

އައިބޭ ކަޕް U17 ކުޅުން ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށް

މި ނޮވެމްބަރު 28 ވަނަ ދުވަހު ފެށުނު އައިބޭ ކަޕް 17 އަހަރުން ދަށް މުބާރާތުގައި 7 ޓީމަކުބައިވެރިވެ ފޯރިއާއކު...

01 ޑިސެމްބަރ 2015 00:31

ހަތްދިހަހާސް ވަޒީފާ އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ބުހުތާނު ދޮގެއް - މަލީހު

ހަތްދިހަހާސް ވަޒީފާ އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ބުހުތާނު ދޮގެއް ކަމަށް ކުރީގެ ޔޫތު...

27 ނޮވެމްބަރ 2015 14:42

ފުނަ ހަރަކާތުން ފުވައްމުލަކުން 1 ވަނަ ހޭޒަށް

މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަނގަކުރުމަށް ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައިހިމެނޭ ފުނަ ހަރަކާތުގައި...

27 ނޮވެމްބަރ 2015 12:32

ޑރ. ހަންނާނު ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޓިވެޓަށް ބަދަލު ކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްކިއުއޭ) ގެ ސީއީއޯ ޑރ. އަބްދުލް ހަންނާނު ވަހީދު ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީ އަށް...

25 ނޮވެމްބަރ 2015 20:28

2016 ވަަނަ އަހަރުގެ ބަޖުޓުން ފުވައްމުލަކަށް ކޯއްޗެއް؟

ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުން އެއްވެސް ރެކޮމެންޑޭޝަނަކާއި ނުލައި ފާސްކޮށްފައި...

24 ނޮވެމްބަރ 2015 23:33
Seamaster