18 ޑިސެމްބަރ 2017 (ހޯމަ)


ޚަބަރު

ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި މެމްބަރ އަލީ ޝާހު ސަލާމެއް ނުކުރެއްވި !


މާދަޑު އޮމަލާސް ސެމީ ފައިނަލަށް

މިރަށުގައި ކުރިޔަށްދާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕު އޭގައި މިއަދު ހަވީރު މާދަޑު އޮމަލާސް ޓީމުން...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 01:36

ހޭޒްގެ ސެން ކުދިންނަށް ޑެކަރޭޝަން އާއި ގުޅޭ އަމަލީ މަސައްކަތު ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ، (ސެން) ކުދިންނަށް މޭޒުމަތީ ޑެކަރޭޝަން އާއި ގުޅޭ އަމަލީ...

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 00:00

ގައްދޫ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ފުވައްމުލަކު ހުދުމާ ދޯނީގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފި

ގައްދޫ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ފުވައްމުލަކު ހުދުމާ ދޯނީގައި މިއަދު ހެނދުނު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިގައި ދޯނީގެ...

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 14:50

ޓިއުނީޝިއާގެ އަނދިރި މީހަކަށް އަރަފާތުގައި ލޮލުގެ ފެނުން އަނބުރާ ލިބިއްޖެ!

އަށާރަ މަސްދުވަހުގެ ކަނު އަނދިރި ކަމަށް ފަހު ޓިއުނީޝިއާ (ތޫނިސް) އިން މިފަހަރު ހައްޖަށް ދިޔަ ނަފީސާ...

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 00:29

އަންނަ އަހަރު ފެށެންވާއިރަށް ހުރިހާ ޓީޗަރުން ރެޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭ

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ޓީޗަރުންނަކީ ވެސް ޓީޗަރސް ލައިސަންސްގެ...

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 22:58

ދަޑިމަގާއި ހޯދަޑުގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގެ މައްސަލަ އަނެއްކާވެސް ހިލެނީ ބާ؟

ދަޑިމަގާއި ހޯދަޑު އިން ވަކިކުރުމުގެ ގޮތުން ގެންމިސްކިތުގެ އިރު އުތުރު ފަރާތުގައި ދަޑިމަގު ކައުންސިލުން...

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 12:57

”ދެކުނު ދާއިރާ ކަޕް 2015“ ގެ ގުރުލުން ބާއްވައިފި

”ދެކުނު ދާއިރާ ކަޕް 2015“ ނަމުގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އަންހެނުން ގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ...

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 23:09

ދެކުނު ދާއިރާއިރާ ކަޕްގެ ނަމުގައި އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތެއް 25 ގައި ފެށެނީ

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާ ”ދެކުނު ދާއިރާ ކަޕް 2015“، އަންހެނުން ގެ ވޮލީމުބާރާތުގެ...

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 01:47

މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު "ކަނޑު ރޯދި" ދޯނި ފެނިއްޖެ

މަހަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ޚަބަރެއް ނުވުމުން، ހޯދަމުން ދިޔަ ފުވައްމުލަކު "ކަނޑު ރޯދި" މަސްދޯނި މިއަދު ހެނދުނު...

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 00:21

ރޭގެ ވަޅި ޖެހި މައްސަލާގައި 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރޭ ދޫނޑިގަމު ގުރޫޕަކާއި ހޯދަޑު ގުރޫޕެއްގެ ދެމެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން 5 މީހަކު...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 12:41

ހޯދަޑު 4 މީހަކަށާއި ދޫނޑިގަމު 1 ގެ ގަޔަށް މިރޭ ވަޅި ޖަހައިފި

މިރޭ 11 ޖަހާ އެހާކަށް ހާއިރު ހޯދަޑު އަވަށުގައި ދޫނޑިގަމު ބަޔަކާއި ދެމެދު ހިގި ހަމނުޖެއްހުމެއްގައި ހޯދަޑު...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 01:43

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަން ލީގުގެ ރޭގެ މެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ

ގިބަ ބަޔަކަށް ހީކުރެވުނު ގޮތާ ޚިލާފަށް ރޭގެ ސިޓީ އަދި ޔުވެންޓަރސް މެޗުގެ ނަތީޖާ އެނބުރިގެން ދިޔައީ...

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 17:21

ހޭޒްގެ ފުޑު ފެއަރއިން 65000ށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޕީޓީއޭ ފަންޑަށް

ހޭޒްގެ މިއަހަރުގެ ފުޑް ފެއަރ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެސްކޫލުގައި ބާއްވައި 65000ށް ވުގެ ގިނަ ރުފިޔާ ޕީޓީއޭގެ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 22:19

ވޮލީމުބާރާތުގެ 3 ވަނަ މެޗު ޏ.އޭއިސީއަށް، އަދި ދެވަނަ މެޗް ހޭޒަށް.

މިހާރު ފުނާޑު ކަނދުވަލި ވޮލީ ކޯޓުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ފުރަތަމަ ވޮލީބޯޅަ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 21:29
Seamaster