17 އޯގަސްޓް 2017 (ބުރާސްފަތި)


ޚަބަރު

މިއަހަރު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ފިތުރު ޢީދު ނަމަމާދު ކުރުން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ސަރަހައްދުގައި


އެސިސްޓެންޓް އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ހިޝާމް

އެސިސްޓެންޓް އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އަހުމަދު ހިޝާމް ވަޖީހު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ....

21 ޖޫން 2017 16:49

ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް ފުވައްމުލަކާއި އައްޑުއަށް ނުފެށި ދިގުލަނީ

ފްލައިމީން ފުވައްމުލަކާއި އައްޑުއަށް ދަތުރުތައް އަލުން ފެށުމަށް ވަމުން އައި ތައްޔާރީތައް ދިގުލައިގެން...

21 ޖޫން 2017 00:51

ތާރުމަގުން މުޑިއަރާ އެކަކު ސީރިއަސް ހާލަތެއްގައި

ރޭ 10:15 އެހާކަށް ހާއިރު ފުވައްމުލަކު ތާރުމަގުން (ނާއިބު ތުއްތު ހިނގުން) ކުނިކޮށި ހިސާބުގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހި...

17 ޖޫން 2017 15:16

މެސި ކުޑައިރުގެ ލޯބިވެރިޔާއާއި ކާވެނި ކުރަނީ

މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅ ތަރި އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނެލް މެސީ އޭނާގެ ކުޑައިރުގެ ލޯބިވެރިޔާ އެންޓޮނެއްލާ ރޮކޫޒޯ އާއި މި...

13 ޖޫން 2017 00:22

ފްލައިމީން މާލެއިން ރަށަށް، ކޮޅަކަށް 888ރ. ގެ ފެއަރ

ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފުވައްމުލަކަށާއި އައްޑުއަށް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، ކޮޅަކަށް 888...

12 ޖޫން 2017 01:36

ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލަށް ޕްރިންސިޕަލަކު ހަމަޖައްސައިފި

ފުވައްމުލަކު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލެއް ކަމުގައި ވާ ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލަށް ޕްރިންސިޕަލަކު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ...

09 ޖޫން 2017 11:52

ތުނޑުކުނާ ވިޔަން ދަސްކޯށްދިނުމުގެ ކޯހެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ތުނޑު ކުނާ ވިޔަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯހެއް ބާއްވަން ތިމާވެއްޓާއި...

09 ޖޫން 2017 01:48

"ގަތަރު އެކަހެރިކޮށްލުން ހަރާމް - އިންޓަރނެޝަނަލް ޔުނިއަން އޮފް މުސްލިމް ސްކޯލަރސް

ގަތަރާއި މެދު މުސްލިމު ބައެއް ގައުމުތަކުން އަޅާފައިވާ އެކަހެރި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު ބަލައި ނުގަތުމަށް،...

08 ޖޫން 2017 00:44

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ދެމުން އައި ޓްރާންސްޕޯރޓް ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓިއްޖެ

ކުރިން ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެމުންއައި ޓްރާންސްޕޯރޓް ޚިދުމަތައް، ސިޓީ ކައުންސިލް...

07 ޖޫން 2017 22:21

ވިލާ އެއަރ-ފްލައިމީ ގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފުވައްމުލަކަށް ފަށަނީ

ކުރިޔަށް އޮތް ސްކޫލް ބަންދާއި ދިމާކޮށް ފުވައްމުލަކާއި އައްޑުއަށް ވިލާ އެއަރގެ ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް...

07 ޖޫން 2017 21:40

ގަތަރުން ހަމާސް ޖަމާއަތާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ކަނޑާލަންޖެހޭ - ސައޫދީ

އަރަބި ގަލްފު ގައުމުތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން އިއާދަކުރުމަށް ހަމާސް ޖަމާއަތާއި މުސްލިމު ބްރަދާހޫޑާއި އެކު...

07 ޖޫން 2017 12:22

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ސިވިލް ސާވިސް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް 3 އޮފީހެއް ގާއިމުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ 8 އަވަށު ކައުންސިލާއި އެކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތައް އުވުމާއި ގުޅިގެން މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް...

05 ޖޫން 2017 18:41

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އުފައްދަވައިފި

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މިއަދު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ...

04 ޖޫން 2017 02:04

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ފަލާޙު ހޮވައިފި

މިއަދު ހުވާކުރި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް، ނިމިދިޔަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް، އަބްދުﷲ ފަލާޙު...

03 ޖޫން 2017 18:28
Seamaster