22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މެލޭޝިއާގައި ރޭވި - ފަހުމީ


ދެވަނަ ޓާމް ފެށޭއިރަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއް ވައިފައިކޮށް ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް ހަދަނީ

ސުކޫލްގެ ދެވަނަ ޓާރމް އިން ފެށިގެން ހުރިހާ ސުކޫލެއް ވައިފައިކޮށް ޓެބްލެޓްގެ އެހީގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ...

21 ފެބުރުއަރީ 2018 23:47

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަށް އަލި އެޅުވުމަކާއި ނުލާ ރިއާސީ ބަޔާން އިއްވާނިންމަވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިދައުރަށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން އިއްވަންޖެހޭ ރިއާސާ ބަޔާން 36 މެމްބަރުންނާއިއެކު އިއްވާ...

21 ފެބުރުއަރީ 2018 23:33

ލައިފް ބޯއި ރިންގްތަކުގެ އެހީގައި އަނެއްކާވެސް 5 މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި !

މިކަލް ނޫހަށް އެގިފައިވާ ގޮތުގައި މި 5 މީހުންނަކީވެސް،ދަނޑިމަގު އަވަށައް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ.ގެބުނު 5...

20 ފެބުރުއަރީ 2018 17:04

ހޯދަޑު ޕީޕީއެމް ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވަނީ - ކޭ ހަސަން

ހޯދަޑު އަށަވުގެ ޕީޕީއެމް މެންބަރުންގެ އާއްމު ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިކަލް...

18 ފެބުރުއަރީ 2018 17:08

Image not found

އެންދަމަން އުޅެނިކޮށް ފުވައްމުލަކު މަސްވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ

ގދ. ވާދޫ ބޭރުގައި ފުޅި އަޅައިގެން އެންދަމަން އުޅުނު ފުވައްމުލަކު މަސްވެރިއަކު މަރުވެއްޖެއެވެ....

11 ފެބުރުއަރީ 2018 14:35

ޖަމީލާއި އުމަރު ގާސިމުގެ ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރުންނަށް އައްޔަންކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރުންގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ...

10 ފެބުރުއަރީ 2018 23:41

ޖަމީލް، މަލީހު އަދި މަނިކު ޖޭޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދާއި، ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓާރ މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލާއި،...

10 ފެބުރުއަރީ 2018 23:27

އަދީބު ދޫކޮށްލިނަމަ މަގުތައް ނާމާންވީސް: ރައީސް ޔާމީން

އަދީބު ދޫކޮށްލިނަމަ މަގުތައް ނާމާންވެގެން ދާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން...

10 ފެބުރުއަރީ 2018 00:55

ގައުމުގެ އިސްތިގުލާލަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމެއް ކޯލިޝަނުން ނުކުރާނެ: ޑރ.ޖަމީލް

ގައުމުގެ އިސްތިގުލާލަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމެއް ހަތަރު ލީޑަރުން ހިމެނޭ ކޯލިޝަނުން ނުކުރާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ...

08 ފެބުރުއަރީ 2018 18:55

ދާދި ދެންމެއަކު ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުު އިޢުލާކްކޮށްފި

ދާދި ދެންމެއަކު ސަރުކާރުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. ފާއިތުވި ބުރާސްފަތި...

05 ފެބުރުއަރީ 2018 21:17

ހުއްދަ ނުނަގާ ދީނީ ނަސޭހަތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ހުއްދަ ނުނަގާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ދީނި ނަސޭޙަތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި މެދު އިސްލާމިކް...

05 ފެބުރުއަރީ 2018 14:57

އޭޖީ އަނިލްއަށް "ފާޓު ފުޅާ" ގާނޫނު އަސާސީ އެއް ދޭން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟

މިފަހުން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހޫނު ވެގެން ދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހެން، ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު...

05 ފެބުރުއަރީ 2018 10:39

ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ދުވަސް ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްފި

މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ދުވަހު ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ފެބުރުއަރީ މަހު 4 ވަނަ...

04 ފެބުރުއަރީ 2018 20:56

ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ތާއިދު ދައްކާލުމުގެ އެއްވުމެއް މިއަދު ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި

ރައީސް ޔާމީނާށާއި ޕީޕީއެމަށް އޮތް ތާއިދު ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި...

03 ފެބުރުއަރީ 2018 20:35
Seamaster