17 އޯގަސްޓް 2017 (ބުރާސްފަތި)


ޚަބަރު

މަންދުކޮލެޖުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޔުނިވަރސިޓީތަކާއިއެކު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފި


ކުޑަ ދެ ކުދިންލައްވާ ހަށިވިއްކުވި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ފުވައްމުލަކުގައި ކުޑަ ދެ ކުދިންލައްވާ ހަށިވިއްކުވި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް...

11 ޖުލައި 2015 22:43

ހަށިވިއްކުމުގައި ބައިވެރިވާ 16 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ބަނޑު ބޮޑު!

މިހާރު މިރަށުގައި (ފުވައްމުލަކުގައި) ތަހުގީގު ކުރެވެމުންދާ ކުޑަކުދިން ލައްވާ ގަދަކަމުން ހަށިވިއްކުމުގެ...

11 ޖުލައި 2015 16:00

ކުޑަކުދިންތަކަކަށް މަސްތުވާތަކެތިދީ، ބުލެކްމެއިލްކޮށް އެކުދިންލައްވާ ހަށިވިއްކަމުން ގެންދިޔަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިންތަކަކަށް މަސްތުވާތަކެތިދީ، ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި...

11 ޖުލައި 2015 04:24

ޒިކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓުން ކުއްލިއްޔާއާއި އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ޒިކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްޔާ އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި...

30 ޖޫން 2015 00:46

މިރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފިރިހެނަކު ނިޔާވެއްޖެ

މިރޭ 9:50 ހެއް ހާއިރު ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯރޓް ސަރަހައްދުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މެދު އުމުރުގެ...

27 ޖޫން 2015 23:03

ފުވައްމުލަކުގެ އަލަޗިޕްސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

ފުވައްމުލަކުގައި އުފައްދާ އަލަ ޗިޕްސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް މާކެޓް ކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ފުނާޑު...

25 ޖޫން 2015 20:39

ސިޔާސީ އެންމެ ބޮޑު އެކަނިވެރިއަކަށް ނާއިބުރައީސް ޑރ.ޖަމީލު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙު ބަދަލުވަމުންދާއިރު ސިޔާސީ ގޮތުން މިވަގުތު ހުރި އެންމެ އެކަނިވެރިއަކީ ނާއިބު...

25 ޖޫން 2015 18:10

ނާއިބު ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެނީ...؟

ނާއިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް...

25 ޖޫން 2015 16:21

ރަމަޟާންމަހާ ދިމާކޮށް ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއް, ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފަށައިފި

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ރަމަޟާން މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި އޮޕަރޭޝަންއަކީ...

20 ޖޫން 2015 22:05

ގަނޑުކުރި އަނބު ކޮތަޅު ވަރަށް ހިގައިފި

މިއަހަރުގެ އަނބު މޫސުން ނިމުނުއިރު ފުވައްމުލަކުގެ ބައެއް މީހުން ދޮންއަނބު ކޮށައި ޖޫސްޕެޓީ ކޮތަޅުގައި...

19 ޖޫން 2015 12:38

މިއަހަރުގެ ރޯދަމަސް ފެށުނީ

މިއަދަކީ 1436 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން ޖެހިޖެހިގެން 29...

18 ޖޫން 2015 11:53

މުހައްމަދު އިސްމާއިލް އާއި ފަރުޒާދު ގެ މައްޗަށް ކަރަޕްޝަންގެ ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި...

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމާއި، ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި ޏ....

16 ޖޫން 2015 13:02

މަންދު ކޮލެޖުގެ ދެވަނަ ސެމެސްޓަރުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި.

މިއަހަރު ދެވަނަ ސެމެސްޓަރަށް މަންދު ކޮލެޖުން ހުޅުވާލާފައިވާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ޖޫން 18...

15 ޖޫން 2015 17:50

މިނިވަން 50 އާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ފުނަ ހަރަކާތް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރުފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބާއްވަމުން...

14 ޖޫން 2015 14:18
Seamaster