18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

އޯރގަނިކް ގަސްކާނާ ފުވައްމުލަކުގައި އުފައްދަނީ...


ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕެނަލް ބޯޑު ބަދަލުކުރުމަށް މާދަމާ...

29 ޖެނުއަރީ 2016 23:10

މިއަދުގެ "ހިތްފަސޭހަ" ޕްރޮގްރާމު ފުވައްމުލަކުން

ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ހުކުރަށްފަހު ގެނެސްދިން "ހިތްފަސޭހަ ޕްރޮގްރާމު ގެނެސްދީފައި ވަނީ...

29 ޖެނުއަރީ 2016 17:09

އެލައިޑް އިން ކައްޓެޅި ބޭނުމުގެ އަގުބޮޑު މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ މަސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން ކައްޓެޅި ބޭނުމުގެ އަގުބޮޑު...

28 ޖެނުއަރީ 2016 20:04

ރަންދިހަ ފަހެއްގެ އާ ނޫޓު މިއަދު ފުވައްމުލަކުގައި ވެސް ބޭނުުން ކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ރަންދިހަ ފަހެއްގެ އާ ނޫޓު ބޭނުން ކުރަން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި އާ ނޫޓު...

26 ޖެނުއަރީ 2016 19:30

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ދެމީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ފުވައްމުލަކުން މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ޖޫސް ޕެޓީ ދެ ކޮތަޅާއެކު ދެ މީހަކު...

26 ޖެނުއަރީ 2016 10:42

ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެ އަންނާނެ. ނޭގެނީ އަންނާނެ ދުވަހެއް

ދައުލަތުން ބޭސްފަރުވާއަށް ރަތް ޕާސްޕޯޓާއެކު އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ފޮނުވާލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު...

25 ޖެނުއަރީ 2016 23:06

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކަރަންޓް އަގު ބޮޑުކޮށް ސަބްސިޑީޒް ކަނޑާލަނީ

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ހައްގެއް ކަމުގައިވާ ކަރަންޓުންގެ ޚިދުމަތަށް ދެމުން އަންނަ ސަބްސިޑީޒް...

25 ޖެނުއަރީ 2016 22:14

ފިހާރަތަކަކުން ވައްކަންކުރި ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި

ފުވައްމުލަކުގައި އެކި ދުވަސްމަތިން އެކި ފިހާރަތަކުން ވައްކަން ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަޔަކު ފުލުހުންގެ...

25 ޖެނުއަރީ 2016 08:46

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީއެޗްޑީ ޕްރޮޕޯސަލް ތައުކީދު ކޮށްފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީއެޗްޑީ ޕްރޮޕޯސަލެއް ތައުކީދު ކުރުން ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަނީ...

23 ޖެނުއަރީ 2016 16:54

މަސައްކަތަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލާ ދުވަސް 30 ޖެނުއަރީއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އައު ޕެނަލް ބޯޑު އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން...

22 ޖެނުއަރީ 2016 16:54

އޯލެވެލް ނަތީޖާ ރިޗެކް ކުރުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ނިމުނު 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޯލެވެލް އަދި އެސްއެއސީ އިމްތިހާނުގައި ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ބައިވެރިވި...

22 ޖެނުއަރީ 2016 12:04

ޕެނަލް ބޯޑު ގުޅުމަށްޓަކައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މުޅި ރަށުން ކަރަންޓް ކެނޑެނީ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ ފުވައްމުލަކު އިންޖީނުގޭގައި އަލަށް ބެހެއްޓުނު ޕެނަލް ބޯޑު ގުޅުމަށްޓަކައި...

21 ޖެނުއަރީ 2016 15:43

އަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ވުޖޫދުން ފޮހެލަން ޖެހޭ ޕާޓީއެއް ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވި

އަދާލަތު ޕާޓީ އަކީ ވުޖޫދުން ފޮހެލަން ޖެހޭ ޕާޓީއެއް ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް...

21 ޖެނުއަރީ 2016 01:10

ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ހެވި އެދުރު ތަމްރީނު ކޯސްނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓްދީފި!

ހެވި އެދުރު ތަމްރީނު ކޯސްގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރަކަށް ޕޮލިސް ކޮންސްޓަބަލް ޙަސަން...

18 ޖެނުއަރީ 2016 13:41
Seamaster