20 މާރޗް 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

އައިބޭ ކަޕްގެ ނަމުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ


ހޯދަޑު ކައުންސިލްގެ ތައުލީމީ އިނާމު ޒިދާނަށް އަދި މަރިޔަމް ވާހީދަށް

ފާއިތުވި އަހަރު އިލްމީ ގޮތުން މަތީ ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް ހޯދަޑު ކައުންސިލުގެ ތައުލީމީ އިނާމު ދިނުން...

23 ނޮވެމްބަރ 2015 00:57

އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ފަހުމީއަށް 4 ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި

ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެމަގާމުގައި ހުންނަވައި އެކޮމިޝަނުގެ އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ...

21 ނޮވެމްބަރ 2015 02:00

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަލާހް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އަބްދުﷲ ފަލާހް ޝަރީފް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވަނީ...

19 ނޮވެމްބަރ 2015 22:57

ސިތާނާ ސްޓޯރގެ ފަރާތުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް ޓޮޕް އެޗީވާރސް އެވޯޑްދީފި

ފުވައްމުލަކު ޕްރައިމަރީ އަދި ސެކަންޑަރީ ސްކޫލްތަކުން 2014 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި...

19 ނޮވެމްބަރ 2015 19:45

އެމްއެންޑީއެފް އިން ފޮޓޯ މައުރަކަޒާއި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވަނީ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) ގެ ފޮޓޯ މައުރަކަޒާއި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް...

18 ނޮވެމްބަރ 2015 21:42

ހޯދަޑު ކައުންސިލުން ތައުލީމީ އެވޯޑް ދެނީ

ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ކައުންސިލުން އެއަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ތައުލީމީ ގޮތުން ރަނގަޅު ކާމިޔާބީ ހޯދާ...

18 ނޮވެމްބަރ 2015 08:52

ޝަޒީމްގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަލީ ޝަޒީމް މުހައްމަދު (ޝައްޓު)ގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް...

16 ނޮވެމްބަރ 2015 18:39

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި ފުވައްމުލަކު ފަސްމީހުން

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާމީހުންގެ ދަފަތަރެެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އިން ފެމިލީއިން...

16 ނޮވެމްބަރ 2015 17:57

އެވިޑް ކޮލެޖް އިން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3ގެ ކޯސްތައް ހިލޭ ކިޔަވައިދެނީ

އެވިޑް ކޮލެޖް އިން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3ގެ ކޯސްހަދާ 150 ދަރިވަރުންނަށް މުޅިކޯސް ހިލޭ ކިޔަވައިދޭ ގޮތަށް...

16 ނޮވެމްބަރ 2015 13:25

ދޫނޑިގަން ކައުންސިލް މެމްބަރު ޝަޒީމް ކުޑަކުއްޖަކާ ގަދަކަމުން ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަލީ ޝަޒީމް (ޝައްޓު) ކުޑަކުއްޖަކާ ގަދަކަމުން ބަދުއަހުލާގީ...

15 ނޮވެމްބަރ 2015 18:38

2016 ވަނަ އަހަރު ފުވައްމުލަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 2016 ވަނަ އަހަރު ފުވައްމުލަކަށް މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅާ ފިނޭންސް...

12 ނޮވެމްބަރ 2015 13:38

ކިޑްސް ހައުސް އިން ކޮންސެޓެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކު ޕްރީ ސްކޫލެއް ކަމަށްވާ ކިޑްސް ހައުސް އިން އެސުކޫލްގެ ތިން ވަނަ ކޮންސެޓް" ނޫރު 1437"ގެ ނަމުގައި...

12 ނޮވެމްބަރ 2015 08:33

ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މައުރަޒާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ކައުންސިލްތަކާއި ހިއްސާކޮށްފި!

ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މައުރަޒު 2015 އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން...

09 ނޮވެމްބަރ 2015 18:38

"ދަ މެސަޖު" ގެ ދަރުސެއް މިރޭ ޏ. އޭއީސީގައި

"ދަ މެސެޖް" ގެ ނަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރިޔަށް ގެންދަވާ ދަރުސެއް މިރޭ ޏ. އޭއީސީ ހޯލުގައި...

09 ނޮވެމްބަރ 2015 16:44
Seamaster