20 މާރޗް 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

މަޖްލިސް މެމްބަރުން ޤާނޫނު އަސާސީ މުގުރަމުންދާއިރު، އެވެރިންނާއި ޤާނޫނު އަރާ ހަމަކުރާނެ: މަލީޙް


ކުއްލި ހާލަތާއި ގުޅިގެން އެޅުއްވި ފިޔަވަޅުުތައް އުވާލައި ގާނޫނީ ބާރު ދަމަހެއްޓުމަށް އައިސީޖޭ އިން ގޮވާލައިފި

ދިވެހި ސަރުކާރުން އިއްޔެ އިއުލާން ކުރި ކުއްލި ހާލަތާއި ގުޅިގެން ވަގުތީ ގޮތުން ހިފެހެއްޓުނު އިންސާނީ...

05 ނޮވެމްބަރ 2015 08:54

ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލް ރެއިންބޯ ޔުނިޓްގެ އައުޓިން ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލަކު ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލްގެ (ހޭޒް)ގެ ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ ކުލާސް ރެއިންބޯ...

04 ނޮވެމްބަރ 2015 09:20

އާނޫޓު ތައާރަފު ވެގެން މިއައީ ދިވެހިބަހަށް އިތުރު ހީނަރުކަމެއް ގެނެސްދެމުން - ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

ދިވެހި ފައިސާ ގެ އާނޫޓުގެ ތައާރަފު ވެގެން މިއައީ ދިވެހިބަހަށް އިތުރު ހީނަރުކަމެއް ގެނެސްދެމުން ކަމަށް ...

02 ނޮވެމްބަރ 2015 08:52

މަންދު ކޮލެޖުން އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ފަށާކޯސްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު މަންދު ކޮލެޖްއިން ފަށާ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލައިފައިވާ...

01 ނޮވެމްބަރ 2015 20:14

ޓްރޭޑް ވޭވްސް ފިހާރަ އަނދާހުލިވެ، އެތައް މިލިން ރުފިޔާއެއްގެ ގެއްލުން

ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު އަވަށުގައި ހުންނަ ޓްރޭޑް ވޭވްސް (ދަށޮކުބައިގޭ ފިހާރަ) ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ...

29 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:35

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ތިން މިލިއަނަށްވުރެ އަގުބޮޑު މެޝިނަރީތަކެއް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ރަގަޅު ފެންވަރުގެ ހިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރާ...

28 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:25

ފެނިގެން މިދަނީ ކުރިމިނަލް ލޭބަލްއަޅައިގެން، އަންނަ މީހުންނަށް ޕާޓީތަކުގެ ކުރީ ސަފުން ޖާގަދެވޭ މަންޒަރު: ޝާހު

ފެނިގެން މިދަނީ ކުރިމިނަލް ލޭބަލްއަޅައިގެން، އަންނަ މީހުންނަށް ޕާޓީތަކުގެ ކުރީ ސަފުން ޖާގަދެވޭ...

27 އޮކްޓޫބަރ 2015 17:10

ނާއިބުރައީސް އަދީބު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެއަރޕޯޓުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީނު ސަރުކާރުގެ ދެވަނަ ނާއިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު، ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ދަތުރެއް ނިންމާފައި...

24 އޮކްޓޫބަރ 2015 18:14

ފައުންޑޭޝަން ސުކޫލަށް ބަޔަކު ގެއްލުންތަކެއް ދީފި

ފުވައްމުލަކު ޕްރީ ސްކޫލެއްކަމަށްވާ ފައުންޑޭޝަން ސްކޫލަށް ރޭ ބަޔަކު ވަނދެ އެސުކޫލްގެ އިމާރާތަށާއި...

22 އޮކްޓޫބަރ 2015 13:54

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރީ ސްކޫލެއް ހުޅުވަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި އަންނަ އަހަރުންފެށިގެން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރީ ސްކޫލެއް ހުޅުވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ....

18 އޮކްޓޫބަރ 2015 11:49

ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ހުރީ ހަމަޖެހިފައި، އެފައިސާ ލިބޭނެ: ދެކުނު ދާއިރާ ކަޕްގެ އޮފިޝަލް

އޮކްޓޯބަރު މަހު 2 ގައި ނިމިގެން ދިޔަ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިައން ޓީމަށް...

18 އޮކްޓޫބަރ 2015 07:10

ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ފައިސާދޭން ޖެހުނީމަ، އިންތިޒާމް ކުރި ފަރާތެއް ނެތް ؟ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އެއްނެތް ؟

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޮލީ މުބާރާތަކީ މީހާތަނަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް...

17 އޮކްޓޫބަރ 2015 17:48

ހޯދަޑުގައި ރޭ ހިނގި އެސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ

ރޭ 8:30 އެހާކަށް ހާއިރު ހޯދަޑު ކާނު (އާރޮ) ސަރަހައްދުގައި ދެސައިކަލު ޖެހި ދެމީހުންނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް...

17 އޮކްޓޫބަރ 2015 15:15

ސިވިލް ސާރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ޓެސްޓެއް ހަދަން ޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ސިވިލް ސާރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ޓެސްޓެއް ހަދަން ޖެހޭގޮތަށް އެކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން...

15 އޮކްޓޫބަރ 2015 21:30
Seamaster