18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ގްރޭޑް 11ގެ ކިޔެވުން އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފެށެނީ


ފުވައްމުލަކު ހުރިހާ އަވަށްތަކެއްގައި މާދަމާ ހުކުރު ކުރާނެ: ކައުންސިލްތައް

ފުވައްމުލަކު ހުރިހާ އަވަށެއްގެ ހުކުރު ކުރާ މިސްކިތްތަކުގައި ހުކުރު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް...

14 ޖެނުއަރީ 2016 22:34

ފެންބޮޑުވެ ގިނަ ގެތަކަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ގެތަކަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ....

12 ޖެނުއަރީ 2016 19:18

މިއަހަރު ހޭޒްގެ ކިޔެވުން ދެ ސެޝަނަށް

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފެށޭއިރު އެސްކޫލުގެ ކިޔެވުން މައިގަނޑު ދެ ސެޝަނަކަށް...

12 ޖެނުއަރީ 2016 13:06

އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާ ބެހޭ ގަވާއިދާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުވައްމުލަކު އޮޑިވެރިންނަށް ދީފި

މިއަހަރު ޖެނުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަން ފެށުނު ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހރުގެ ސަލާމަތާއި...

10 ޖެނުއަރީ 2016 14:10

ކަރަންޓް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޓްރާންސްފޯމަރުތަކެއް ގެނެސްފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ފުވައްމުލަކަށް ދެމުންދާ ކަރަންޓް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް...

07 ޖެނުއަރީ 2016 20:28

ފުވައްމުލަކު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސެންޓަރުގެ އިމާރާތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވޭނެ - މަސްސޫދު.

ޖެންޖެޑަރ މިނިސްޓްރީން ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސެންޓަރުގެ ދެ...

07 ޖެނުއަރީ 2016 16:56

ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ "ކުނި މެނޭޖު ކުރާ ސެންޓަރު" ތަރައްގީ ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ.

ފުވައްމުލަކުގައި "ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ" ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނާ އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް...

04 ޖެނުއަރީ 2016 21:28

މިސްކިތްމަގު "އަވަށި މުބާރާތް 2016" މިއަދު ފަށައިފި

މިސްކިތްމަގު ޒުވާނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން "އަވަށި މުބާރާތް 2016"ގެ ނަމުގައި އަންހެން ފިރިހެން މިކްސް ވޮލީ...

03 ޖެނުއަރީ 2016 21:35

ދިގުވާނޑު އަވަށުގައި ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު އަވަށުގައި ރޭ ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. ރޭ ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައިވަނީ...

03 ޖެނުއަރީ 2016 13:33

ފުވައްމުލަކުގައި އުޅޭ ބަންގްލާދޭޝް މީހުން އާއަހަރު ފެށުން ފާހަނގަކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި އުޅޭ ބަންގްލާދޭޝް މަސައްކަތު މީހުން މީލާދީ އާއަހަރު ފެށުން ފާހަނގަ ކުރުމަށް އެއްވުމެއް...

01 ޖެނުއަރީ 2016 21:01

މީލާދީ އައު އަހަރު ފާހަނގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތް 'ފެނަށް!'

މީލާދީ އައު އަހަރު، 2016 ފެށުން ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު ތޫނޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ފެށި ހަރަކާތް...

01 ޖެނުއަރީ 2016 17:07

މިއަހަރުގެ ސިތާނާ ސްޓޯރު ސޭލް މިއަދު ފަށައިފި

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފުވައްމުލަކުގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ސިތާނާ ސްޓޯރުގެ މިއަހަރު ސޭލް މިއަދު ޏ....

01 ޖެނުއަރީ 2016 16:43

އައު އަހަރު ފެށުން ފުވައްމުލަކުގައި ފާހަގަ ކުރުން

މީލާދީ އައު އަހަރު، (2016) ފެށުން ފަހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު ތޫނޑުގައި ޚާއްސަ ކަންތައްތަކެއް...

31 ޑިސެމްބަރ 2015 13:12

އައިއޯޔޫގެ ރަސްމީ އެގްޒާމް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި އައިޑިއަލް ސްކޫލު އެކްރެޑިޓްވެއްޖެ

މަޝްހޫރު އިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ މަސްއޫލުވެރި ކަމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިސްލާމިކް...

30 ޑިސެމްބަރ 2015 21:55
Seamaster