19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކު ސުކޫލް އިން ބެލެނިވެރިންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަނގަކޮށްފި


އެވިޑް ކޮލެޖްގެ މާރޗް މަހު ފެށޭ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެވިޑް ކޮލެޖްއިން 2016 މާރޗް މަހުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސް ތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު...

22 ފެބުރުއަރީ 2016 11:06

މާދަރީ ބަހިގެ ދުވަހަ ފުވައްމުލަކި ސުކޫލެ ކުލަގަދަކޮހޮ ފާހަނގަކޯފީއަ

ބައިނަލް އަގޮވާމީ މާދަރީ ބަހިގެ މާދަރީ ބަހިގެ ދުވަހަ ފާހަގަ ކެރުމުގެ ގޮތެން ފުވައްމުލަކު ސުކޫލެ...

21 ފެބުރުއަރީ 2016 14:48

ކައްޓެޅި މުބާރާތި ޗެމްޕިއަންކަން "މުށިމަސް" ޓީމް ހުވާފި

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އެން ފުވައްމުލަކި ބޭވީ ކައްޓެޅި ފޯރި މުބާރާތި ޗެމްޕިއަންކަން "މުށިމަސް" ޓީމް...

21 ފެބުރުއަރީ 2016 11:38

ކައްޓެޅި މުބާރާތް ފެށިއްޖެ!

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން "ކައްޓެޅި ފޯރީ " ގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ކައްޓެޅި ބޭނުމުގެ މުބާރާތް ދާދި...

20 ފެބުރުއަރީ 2016 17:35އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސް ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސް ފުވައްމުލަކު މާހުގޭ އަލީ ޒާހިރު ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިވުމަށް ކުރިމިނަލް...

18 ފެބުރުއަރީ 2016 18:45

ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ސެންޓަރު މިއަހަރުތެރޭގައި ގާއިމުކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު

ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ސެންޓަރުތައް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ގައިމުކުރެވިގެން ދާނެކަމަށް...

13 ފެބުރުއަރީ 2016 21:58

މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ކަރަންޓް ރޭޓް އެއްހަމަ ކުރެވޭކަށް ނެތް: މިނިސްޓަރ ތޯރިގް

މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ބޭނުުން ކުރާ ކަރަންޓަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ރޭޓް...

13 ފެބުރުއަރީ 2016 00:26

މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

މިއަދު ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މީރާގެ...

11 ފެބުރުއަރީ 2016 19:42

ސުކޫލް ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް އާރކް އިން ހިންގަނީ

އާކްގެ އިސްއޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ފުވައްމުލަކުގެ ހަތަރު ސުކޫލަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިއަދު ފެއްޓި...

11 ފެބުރުއަރީ 2016 19:12

އަސޭލާ ކަމަށް ބުނާ މީހަކު ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށް ގުޅައިފި

ދާދި ފަހުން އާއްމުވެގެން ދިޔަ ސްރީލަންކާގެ ސިހުރުވެރިޔާ އަސޭލާ ކަމަށް ބުނާ މީހަކު ރާއްޖޭގެ ބްރޮޑްކާސްޓިން...

11 ފެބުރުއަރީ 2016 14:24

ސިޔާސަތު ހާމަކުރެއްވުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ފުވައްމުލަކަށް

ސަރުކާރުގެ ތައުލީމީ ސިޔާސަތު ހާމަކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ރޭ ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެން ފިއެވެ....

11 ފެބުރުއަރީ 2016 11:01

މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ކުނިއަޅައިގެން ފުރަތަމަފަހަރަށް ސްލިޕް ދީފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީގެ ގެ ގެކޮޅު ގ.ދޫވެހި ކުރިމައްޗަށް ޑޮލަރުގޮތަށް ރައީސް ޔާމީނުގެ ފޮޓޯ ހިމަނައިގެން...

10 ފެބުރުއަރީ 2016 20:17
Seamaster