18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

މިއަހަރުގެ އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ދަނޑުވެރިޔަކަށް ރޯޒްވިލާ އަޙުމަދު ދީދީ


ޔޫތު އޮފް ޔުނިޓީ ކޭމްޕުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރަކަށް ރަހާ

ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޔޫތު އޮފް ޔުނިޓީ (ޔޫ) ކޭމްޕު ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރަކަށް...

28 ޑިސެމްބަރ 2015 15:03

ޔޫތު އޮފް ޔުނިޓީ ކޭމްޕް ރޭ ނިންމާލައިފި

ފުލުހުން އިސްވެ ތިބެ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޔޫތު އޮފް ޔުނިޓީ (ޔޫ) ކޭމްޕް ރޭ ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގައި...

27 ޑިސެމްބަރ 2015 17:35

ކާނަލް ނާޒިމު ވަރަށް އަވަހަށް މިނިވަން ވާނެ- ނާޒިމުގެ ސަޕޯޓަރެއް

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ކާނަލް ނާޒިމު ވަރަށް އަވަހަށް މިނިވަން ވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރާކަމަށް...

26 ޑިސެމްބަރ 2015 21:14

ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ގަދަކަމުން މަސައްކަތް ކުރުވުމާ ދިމާލަށް - މަލީހު

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ހުރީ މުވައްޒަފުން ލައްވައި ގަދަކަމުން މަސައްކަތް ކުރުވުމާއި ދިމާލަށް ކަމަށް...

24 ޑިސެމްބަރ 2015 15:57

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫއާއި ދޭތެރޭ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަށް އިފުތިތާހު ކޮށްފި

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑު އަތޮޅާއި ދޭތެރޭ ފޯރުކޮށް ދެމުން ގެންދިޔަ ފެރީގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައި އޮތުމަށްފަހު...

21 ޑިސެމްބަރ 2015 11:31

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު މާދަޑު ޓީމަށް

މިއަދު ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި ފެށުނު އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ވާދަވެރި...

16 ޑިސެމްބަރ 2015 00:54

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ 2 ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ ޚިދުމަށް މާދަމާ ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން

އާސަންދަ ކުންފުނީން ގެންނަ ދެ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް މާދަމާ 15 ޑިސްމބަރު އަދި 16 ޑިސެމްބަރު 2015...

15 ޑިސެމްބަރ 2015 01:41

"ރިވެތި ފުވައްމުލައް" - ސާފުކުރން މިއަދު ވެސް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު

ފުވަމުއްލަކު ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން "ރިވެތި ފުވައްމުލައް" ނަމުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ފުވައްމުލައް...

11 ޑިސެމްބަރ 2015 20:04

ފުވައްމުލައް ގިރުން ހައްލުކުރުމަށް ފާއިތުވި އަހަރު ޑިސެމްބަރު 11ގައި ސޮއިކުރި 19.5 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތް ނިމިއްޖެބާ؟

ފުވައްމުލަކުގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ބައެއް ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ނެދަލޭންޑްސް ގެ ހިލޭ...

11 ޑިސެމްބަރ 2015 16:35

ފުވައްމުލަކާއި ބޮޑެތި ރަށްތަކުގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

އާބާދީ ބޮޑެތި ރަށްތަކުގެ އާއްމުންނާއި ސްކޫލު ކުދިންނަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް...

09 ޑިސެމްބަރ 2015 01:22

ފުވައްމުލަކުގެ ދެޓީމާއިއެކު ރެޑްބުލް ވިނިން ފައިވްގެ ނެޝަނަލް ފައިނަލް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު

ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ބުރެޒިލްގެ ސަންތޯޝްގައި ބޭއްވޭ ބައިނަލް އަގްވާމީ މުބާރާތަކުން ޖާގަލިބޭ ގޮތަށް ރެޑްބުލް...

07 ޑިސެމްބަރ 2015 09:13

ފުވައްމުލަކުގައި އިކޯ-ޓޫރިޒމް ތަޢާރަފު ކުރަނީ

ފުވަައްމުލަކުގައި އިކޯ-ޓޫރިޒަމް ތައާރަފުކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުގެ ދެކުޅި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި އެކަމާއި ގުޅޭ...

06 ޑިސެމްބަރ 2015 18:06

ރައްޔިތުންގެ އަޑުއުފުލާނެ މިނިވަން ފަރާތްތަށް ނެތިގޮސްފި!ހިތާމައިގެ ކޮޅެއްވެސްނެތް – ޑރ. ޖަމީލް

ރައްޔިތުންގެ އަޑު އުފުލާނެ މިނިވަންފަރާތްތަށްވެސް މިއަދުވަނީ ނެތިގޮސްފައެވެ! ހިތާމައިގެ ކޮޅެއްވެސް...

06 ޑިސެމްބަރ 2015 12:00

އައިބޭ ކަޕް U17 ފައިނަލުގައި މިސްކިތްމަގު ޓީމާއި ދޫނޑިގަމު ޓީމު

މިހާރު ކުޅެވެމުންދާ އައިބޭ ކަޕް 17 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މިސްކިތްމަގު އ.ގ ޓީމާއި...

04 ޑިސެމްބަރ 2015 17:01
Seamaster