20 މާރޗް 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

އަންނަ އަހަރު ފެށެންވާއިރަށް ހުރިހާ ޓީޗަރުން ރެޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭ


ދަޑިމަގާއި ހޯދަޑުގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގެ މައްސަލަ އަނެއްކާވެސް ހިލެނީ ބާ؟

ދަޑިމަގާއި ހޯދަޑު އިން ވަކިކުރުމުގެ ގޮތުން ގެންމިސްކިތުގެ އިރު އުތުރު ފަރާތުގައި ދަޑިމަގު ކައުންސިލުން...

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 12:57

”ދެކުނު ދާއިރާ ކަޕް 2015“ ގެ ގުރުލުން ބާއްވައިފި

”ދެކުނު ދާއިރާ ކަޕް 2015“ ނަމުގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އަންހެނުން ގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ...

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 23:09

ދެކުނު ދާއިރާއިރާ ކަޕްގެ ނަމުގައި އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތެއް 25 ގައި ފެށެނީ

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާ ”ދެކުނު ދާއިރާ ކަޕް 2015“، އަންހެނުން ގެ ވޮލީމުބާރާތުގެ...

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 01:47

މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު "ކަނޑު ރޯދި" ދޯނި ފެނިއްޖެ

މަހަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ޚަބަރެއް ނުވުމުން، ހޯދަމުން ދިޔަ ފުވައްމުލަކު "ކަނޑު ރޯދި" މަސްދޯނި މިއަދު ހެނދުނު...

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 00:21

ރޭގެ ވަޅި ޖެހި މައްސަލާގައި 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރޭ ދޫނޑިގަމު ގުރޫޕަކާއި ހޯދަޑު ގުރޫޕެއްގެ ދެމެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން 5 މީހަކު...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 12:41

ހޯދަޑު 4 މީހަކަށާއި ދޫނޑިގަމު 1 ގެ ގަޔަށް މިރޭ ވަޅި ޖަހައިފި

މިރޭ 11 ޖަހާ އެހާކަށް ހާއިރު ހޯދަޑު އަވަށުގައި ދޫނޑިގަމު ބަޔަކާއި ދެމެދު ހިގި ހަމނުޖެއްހުމެއްގައި ހޯދަޑު...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 01:43

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަން ލީގުގެ ރޭގެ މެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ

ގިބަ ބަޔަކަށް ހީކުރެވުނު ގޮތާ ޚިލާފަށް ރޭގެ ސިޓީ އަދި ޔުވެންޓަރސް މެޗުގެ ނަތީޖާ އެނބުރިގެން ދިޔައީ...

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 17:21

ހޭޒްގެ ފުޑު ފެއަރއިން 65000ށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޕީޓީއޭ ފަންޑަށް

ހޭޒްގެ މިއަހަރުގެ ފުޑް ފެއަރ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެސްކޫލުގައި ބާއްވައި 65000ށް ވުގެ ގިނަ ރުފިޔާ ޕީޓީއޭގެ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 22:19

ވޮލީމުބާރާތުގެ 3 ވަނަ މެޗު ޏ.އޭއިސީއަށް، އަދި ދެވަނަ މެޗް ހޭޒަށް.

މިހާރު ފުނާޑު ކަނދުވަލި ވޮލީ ކޯޓުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ފުރަތަމަ ވޮލީބޯޅަ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 21:29

އިންޓަރސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު އޭއީސީ އިން ގެންގޮސްފި

ފުވައްމުލަކު ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް ތަކުގެ...

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 09:44

ފުވައްމުލަކުގައި ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 12:08

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްއިން ދެ ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމެއް ފުވައްމުލަކުގައި ފަށައިފި

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްއިން މާލެ ފިޔަވައި ރެޑް ކްރެސެންޓް ގޮތްޕެއްގައި ބާއްވާ އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 11:44

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ބާރަ އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުވައްމުލަކުން މީހަކު ފުލުހުންގެ...

06 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 18:11

ނެރަގަނޑު ސަރަހައްދު ދަޑިމަގު ކައުންސިިލުން ސާފުކޮށްފި

ދަޑިމަގު ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދާ "ތިމާވެށި ފަލަސަ" ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އިއްޔެ އެއަވަށުގެ...

06 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 16:08
Seamaster