18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކަށް ސިޓީގެ ދަރަޖަ ލިބެނީ ބާ؟


ސީއެސީގެ ފުރަތަމަ އެންޓްރެންސް އިންމިތާހުނު މިއަދު ޏ.އޭއީސީގައި ބާއްވައިފި

ސިވިލް ސާވިސް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ފުރަތަމަ އިމްތިހާނު މިއަދު ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ އަދި...

02 ޑިސެމްބަރ 2015 21:59

ފަހުމީއަށް ބަދަލުދޭން އެންގި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް

އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަން މަދަނީ މިންގަނޑަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހަށް ސާބިތު ވާތީ...

02 ޑިސެމްބަރ 2015 20:25

"ރިވެތި ފުވައްމުލައް" އަތިރިމަތި ސާފުކުރުން

"ރިވެތި ފުވައްމުލައް" ނަމުގައި ފުވައްމުލައްކުގެ އަތިރި މަތި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ފުވަމުއްލަކު ޒުވާނުން...

01 ޑިސެމްބަރ 2015 01:24

އައިބޭ ކަޕް U17 ކުޅުން ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށް

މި ނޮވެމްބަރު 28 ވަނަ ދުވަހު ފެށުނު އައިބޭ ކަޕް 17 އަހަރުން ދަށް މުބާރާތުގައި 7 ޓީމަކުބައިވެރިވެ ފޯރިއާއކު...

01 ޑިސެމްބަރ 2015 00:31

ހަތްދިހަހާސް ވަޒީފާ އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ބުހުތާނު ދޮގެއް - މަލީހު

ހަތްދިހަހާސް ވަޒީފާ އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ބުހުތާނު ދޮގެއް ކަމަށް ކުރީގެ ޔޫތު...

27 ނޮވެމްބަރ 2015 14:42

ފުނަ ހަރަކާތުން ފުވައްމުލަކުން 1 ވަނަ ހޭޒަށް

މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަނގަކުރުމަށް ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައިހިމެނޭ ފުނަ ހަރަކާތުގައި...

27 ނޮވެމްބަރ 2015 12:32

ޑރ. ހަންނާނު ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޓިވެޓަށް ބަދަލު ކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްކިއުއޭ) ގެ ސީއީއޯ ޑރ. އަބްދުލް ހަންނާނު ވަހީދު ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީ އަށް...

25 ނޮވެމްބަރ 2015 20:28

2016 ވަަނަ އަހަރުގެ ބަޖުޓުން ފުވައްމުލަކަށް ކޯއްޗެއް؟

ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުން އެއްވެސް ރެކޮމެންޑޭޝަނަކާއި ނުލައި ފާސްކޮށްފައި...

24 ނޮވެމްބަރ 2015 23:33

އައިބޭ ކަޕްގެ ނަމުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

މި ނޮވެމްބަރު މަހު 28 ން އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު 5 ށް ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި "އައިބޭ ކަޕް"ގެ...

23 ނޮވެމްބަރ 2015 15:33

ހޯދަޑު ކައުންސިލްގެ ތައުލީމީ އިނާމު ޒިދާނަށް އަދި މަރިޔަމް ވާހީދަށް

ފާއިތުވި އަހަރު އިލްމީ ގޮތުން މަތީ ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް ހޯދަޑު ކައުންސިލުގެ ތައުލީމީ އިނާމު ދިނުން...

23 ނޮވެމްބަރ 2015 00:57

އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ފަހުމީއަށް 4 ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި

ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެމަގާމުގައި ހުންނަވައި އެކޮމިޝަނުގެ އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ...

21 ނޮވެމްބަރ 2015 02:00

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަލާހް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އަބްދުﷲ ފަލާހް ޝަރީފް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވަނީ...

19 ނޮވެމްބަރ 2015 22:57

ސިތާނާ ސްޓޯރގެ ފަރާތުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް ޓޮޕް އެޗީވާރސް އެވޯޑްދީފި

ފުވައްމުލަކު ޕްރައިމަރީ އަދި ސެކަންޑަރީ ސްކޫލްތަކުން 2014 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި...

19 ނޮވެމްބަރ 2015 19:45

އެމްއެންޑީއެފް އިން ފޮޓޯ މައުރަކަޒާއި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވަނީ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) ގެ ފޮޓޯ މައުރަކަޒާއި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް...

18 ނޮވެމްބަރ 2015 21:42
Seamaster