22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މައުރަޒާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ކައުންސިލްތަކާއި ހިއްސާކޮށްފި!


"ދަ މެސަޖު" ގެ ދަރުސެއް މިރޭ ޏ. އޭއީސީގައި

"ދަ މެސެޖް" ގެ ނަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރިޔަށް ގެންދަވާ ދަރުސެއް މިރޭ ޏ. އޭއީސީ ހޯލުގައި...

09 ނޮވެމްބަރ 2015 16:44

މަޖްލިސް މެމްބަރުން ޤާނޫނު އަސާސީ މުގުރަމުންދާއިރު، އެވެރިންނާއި ޤާނޫނު އަރާ ހަމަކުރާނެ: މަލީޙް

މަޖްލީސް މެމްބަރުން ޤާނޫނު އަސާސީ މުގުރަމުންދާއިރު، އެވެރިންނާއި ޤަނޫނު އަރާ ހަމަކުރާނެ ކަމަށް މި...

06 ނޮވެމްބަރ 2015 20:12

ކުއްލި ހާލަތާއި ގުޅިގެން އެޅުއްވި ފިޔަވަޅުުތައް އުވާލައި ގާނޫނީ ބާރު ދަމަހެއްޓުމަށް އައިސީޖޭ އިން ގޮވާލައިފި

ދިވެހި ސަރުކާރުން އިއްޔެ އިއުލާން ކުރި ކުއްލި ހާލަތާއި ގުޅިގެން ވަގުތީ ގޮތުން ހިފެހެއްޓުނު އިންސާނީ...

05 ނޮވެމްބަރ 2015 08:54

ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލް ރެއިންބޯ ޔުނިޓްގެ އައުޓިން ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލަކު ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލްގެ (ހޭޒް)ގެ ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ ކުލާސް ރެއިންބޯ...

04 ނޮވެމްބަރ 2015 09:20

އާނޫޓު ތައާރަފު ވެގެން މިއައީ ދިވެހިބަހަށް އިތުރު ހީނަރުކަމެއް ގެނެސްދެމުން - ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

ދިވެހި ފައިސާ ގެ އާނޫޓުގެ ތައާރަފު ވެގެން މިއައީ ދިވެހިބަހަށް އިތުރު ހީނަރުކަމެއް ގެނެސްދެމުން ކަމަށް ...

02 ނޮވެމްބަރ 2015 08:52

މަންދު ކޮލެޖުން އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ފަށާކޯސްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު މަންދު ކޮލެޖްއިން ފަށާ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލައިފައިވާ...

01 ނޮވެމްބަރ 2015 20:14

ޓްރޭޑް ވޭވްސް ފިހާރަ އަނދާހުލިވެ، އެތައް މިލިން ރުފިޔާއެއްގެ ގެއްލުން

ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު އަވަށުގައި ހުންނަ ޓްރޭޑް ވޭވްސް (ދަށޮކުބައިގޭ ފިހާރަ) ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ...

29 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:35

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ތިން މިލިއަނަށްވުރެ އަގުބޮޑު މެޝިނަރީތަކެއް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ރަގަޅު ފެންވަރުގެ ހިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރާ...

28 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:25

ފެނިގެން މިދަނީ ކުރިމިނަލް ލޭބަލްއަޅައިގެން، އަންނަ މީހުންނަށް ޕާޓީތަކުގެ ކުރީ ސަފުން ޖާގަދެވޭ މަންޒަރު: ޝާހު

ފެނިގެން މިދަނީ ކުރިމިނަލް ލޭބަލްއަޅައިގެން، އަންނަ މީހުންނަށް ޕާޓީތަކުގެ ކުރީ ސަފުން ޖާގަދެވޭ...

27 އޮކްޓޫބަރ 2015 17:10

ނާއިބުރައީސް އަދީބު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެއަރޕޯޓުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީނު ސަރުކާރުގެ ދެވަނަ ނާއިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު، ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ދަތުރެއް ނިންމާފައި...

24 އޮކްޓޫބަރ 2015 18:14

ފައުންޑޭޝަން ސުކޫލަށް ބަޔަކު ގެއްލުންތަކެއް ދީފި

ފުވައްމުލަކު ޕްރީ ސްކޫލެއްކަމަށްވާ ފައުންޑޭޝަން ސްކޫލަށް ރޭ ބަޔަކު ވަނދެ އެސުކޫލްގެ އިމާރާތަށާއި...

22 އޮކްޓޫބަރ 2015 13:54

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރީ ސްކޫލެއް ހުޅުވަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި އަންނަ އަހަރުންފެށިގެން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރީ ސްކޫލެއް ހުޅުވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ....

18 އޮކްޓޫބަރ 2015 11:49

ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ހުރީ ހަމަޖެހިފައި، އެފައިސާ ލިބޭނެ: ދެކުނު ދާއިރާ ކަޕްގެ އޮފިޝަލް

އޮކްޓޯބަރު މަހު 2 ގައި ނިމިގެން ދިޔަ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިައން ޓީމަށް...

18 އޮކްޓޫބަރ 2015 07:10

ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ފައިސާދޭން ޖެހުނީމަ، އިންތިޒާމް ކުރި ފަރާތެއް ނެތް ؟ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އެއްނެތް ؟

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޮލީ މުބާރާތަކީ މީހާތަނަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް...

17 އޮކްޓޫބަރ 2015 17:48
Seamaster