19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާ ބެހޭ ގަވާއިދާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުވައްމުލަކު އޮޑިވެރިންނަށް ދީފި


ކަރަންޓް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޓްރާންސްފޯމަރުތަކެއް ގެނެސްފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ފުވައްމުލަކަށް ދެމުންދާ ކަރަންޓް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް...

07 ޖެނުއަރީ 2016 20:28

ފުވައްމުލަކު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސެންޓަރުގެ އިމާރާތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވޭނެ - މަސްސޫދު.

ޖެންޖެޑަރ މިނިސްޓްރީން ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސެންޓަރުގެ ދެ...

07 ޖެނުއަރީ 2016 16:56

ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ "ކުނި މެނޭޖު ކުރާ ސެންޓަރު" ތަރައްގީ ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ.

ފުވައްމުލަކުގައި "ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ" ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނާ އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް...

04 ޖެނުއަރީ 2016 21:28

މިސްކިތްމަގު "އަވަށި މުބާރާތް 2016" މިއަދު ފަށައިފި

މިސްކިތްމަގު ޒުވާނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން "އަވަށި މުބާރާތް 2016"ގެ ނަމުގައި އަންހެން ފިރިހެން މިކްސް ވޮލީ...

03 ޖެނުއަރީ 2016 21:35

ދިގުވާނޑު އަވަށުގައި ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު އަވަށުގައި ރޭ ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. ރޭ ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައިވަނީ...

03 ޖެނުއަރީ 2016 13:33

ފުވައްމުލަކުގައި އުޅޭ ބަންގްލާދޭޝް މީހުން އާއަހަރު ފެށުން ފާހަނގަކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި އުޅޭ ބަންގްލާދޭޝް މަސައްކަތު މީހުން މީލާދީ އާއަހަރު ފެށުން ފާހަނގަ ކުރުމަށް އެއްވުމެއް...

01 ޖެނުއަރީ 2016 21:01

މީލާދީ އައު އަހަރު ފާހަނގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތް 'ފެނަށް!'

މީލާދީ އައު އަހަރު، 2016 ފެށުން ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު ތޫނޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ފެށި ހަރަކާތް...

01 ޖެނުއަރީ 2016 17:07

މިއަހަރުގެ ސިތާނާ ސްޓޯރު ސޭލް މިއަދު ފަށައިފި

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފުވައްމުލަކުގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ސިތާނާ ސްޓޯރުގެ މިއަހަރު ސޭލް މިއަދު ޏ....

01 ޖެނުއަރީ 2016 16:43

އައު އަހަރު ފެށުން ފުވައްމުލަކުގައި ފާހަގަ ކުރުން

މީލާދީ އައު އަހަރު، (2016) ފެށުން ފަހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު ތޫނޑުގައި ޚާއްސަ ކަންތައްތަކެއް...

31 ޑިސެމްބަރ 2015 13:12

އައިއޯޔޫގެ ރަސްމީ އެގްޒާމް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި އައިޑިއަލް ސްކޫލު އެކްރެޑިޓްވެއްޖެ

މަޝްހޫރު އިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ މަސްއޫލުވެރި ކަމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިސްލާމިކް...

30 ޑިސެމްބަރ 2015 21:55

މިއަހަރުގެ އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ދަނޑުވެރިޔަކަށް ރޯޒްވިލާ އަޙުމަދު ދީދީ

މިއަހަރުގެ އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ދަނޑުވެރިޔަކަށް ދޭ އިނާމު ޏ.ފުވައްމުލަކު ރޯޒްވިލާ އަހުމަދު ދީދީ ވަނީ ހާސިލު...

28 ޑިސެމްބަރ 2015 21:24

ޔޫތު އޮފް ޔުނިޓީ ކޭމްޕުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރަކަށް ރަހާ

ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޔޫތު އޮފް ޔުނިޓީ (ޔޫ) ކޭމްޕު ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރަކަށް...

28 ޑިސެމްބަރ 2015 15:03

ޔޫތު އޮފް ޔުނިޓީ ކޭމްޕް ރޭ ނިންމާލައިފި

ފުލުހުން އިސްވެ ތިބެ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޔޫތު އޮފް ޔުނިޓީ (ޔޫ) ކޭމްޕް ރޭ ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގައި...

27 ޑިސެމްބަރ 2015 17:35

ކާނަލް ނާޒިމު ވަރަށް އަވަހަށް މިނިވަން ވާނެ- ނާޒިމުގެ ސަޕޯޓަރެއް

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ކާނަލް ނާޒިމު ވަރަށް އަވަހަށް މިނިވަން ވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރާކަމަށް...

26 ޑިސެމްބަރ 2015 21:14
Seamaster