15 އޯގަސްޓް 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

އެމްއެންޑީއެފް އިން ފޮޓޯ މައުރަކަޒާއި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވަނީ


ހޯދަޑު ކައުންސިލުން ތައުލީމީ އެވޯޑް ދެނީ

ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ކައުންސިލުން އެއަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ތައުލީމީ ގޮތުން ރަނގަޅު ކާމިޔާބީ ހޯދާ...

18 ނޮވެމްބަރ 2015 08:52

ޝަޒީމްގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަލީ ޝަޒީމް މުހައްމަދު (ޝައްޓު)ގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް...

16 ނޮވެމްބަރ 2015 18:39

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި ފުވައްމުލަކު ފަސްމީހުން

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާމީހުންގެ ދަފަތަރެެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އިން ފެމިލީއިން...

16 ނޮވެމްބަރ 2015 17:57

އެވިޑް ކޮލެޖް އިން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3ގެ ކޯސްތައް ހިލޭ ކިޔަވައިދެނީ

އެވިޑް ކޮލެޖް އިން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3ގެ ކޯސްހަދާ 150 ދަރިވަރުންނަށް މުޅިކޯސް ހިލޭ ކިޔަވައިދޭ ގޮތަށް...

16 ނޮވެމްބަރ 2015 13:25

ދޫނޑިގަން ކައުންސިލް މެމްބަރު ޝަޒީމް ކުޑަކުއްޖަކާ ގަދަކަމުން ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަލީ ޝަޒީމް (ޝައްޓު) ކުޑަކުއްޖަކާ ގަދަކަމުން ބަދުއަހުލާގީ...

15 ނޮވެމްބަރ 2015 18:38

2016 ވަނަ އަހަރު ފުވައްމުލަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 2016 ވަނަ އަހަރު ފުވައްމުލަކަށް މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅާ ފިނޭންސް...

12 ނޮވެމްބަރ 2015 13:38

ކިޑްސް ހައުސް އިން ކޮންސެޓެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކު ޕްރީ ސްކޫލެއް ކަމަށްވާ ކިޑްސް ހައުސް އިން އެސުކޫލްގެ ތިން ވަނަ ކޮންސެޓް" ނޫރު 1437"ގެ ނަމުގައި...

12 ނޮވެމްބަރ 2015 08:33

ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މައުރަޒާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ކައުންސިލްތަކާއި ހިއްސާކޮށްފި!

ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މައުރަޒު 2015 އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން...

09 ނޮވެމްބަރ 2015 18:38

"ދަ މެސަޖު" ގެ ދަރުސެއް މިރޭ ޏ. އޭއީސީގައި

"ދަ މެސެޖް" ގެ ނަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރިޔަށް ގެންދަވާ ދަރުސެއް މިރޭ ޏ. އޭއީސީ ހޯލުގައި...

09 ނޮވެމްބަރ 2015 16:44

މަޖްލިސް މެމްބަރުން ޤާނޫނު އަސާސީ މުގުރަމުންދާއިރު، އެވެރިންނާއި ޤާނޫނު އަރާ ހަމަކުރާނެ: މަލީޙް

މަޖްލީސް މެމްބަރުން ޤާނޫނު އަސާސީ މުގުރަމުންދާއިރު، އެވެރިންނާއި ޤަނޫނު އަރާ ހަމަކުރާނެ ކަމަށް މި...

06 ނޮވެމްބަރ 2015 20:12

ކުއްލި ހާލަތާއި ގުޅިގެން އެޅުއްވި ފިޔަވަޅުުތައް އުވާލައި ގާނޫނީ ބާރު ދަމަހެއްޓުމަށް އައިސީޖޭ އިން ގޮވާލައިފި

ދިވެހި ސަރުކާރުން އިއްޔެ އިއުލާން ކުރި ކުއްލި ހާލަތާއި ގުޅިގެން ވަގުތީ ގޮތުން ހިފެހެއްޓުނު އިންސާނީ...

05 ނޮވެމްބަރ 2015 08:54

ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލް ރެއިންބޯ ޔުނިޓްގެ އައުޓިން ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލަކު ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލްގެ (ހޭޒް)ގެ ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ ކުލާސް ރެއިންބޯ...

04 ނޮވެމްބަރ 2015 09:20

އާނޫޓު ތައާރަފު ވެގެން މިއައީ ދިވެހިބަހަށް އިތުރު ހީނަރުކަމެއް ގެނެސްދެމުން - ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

ދިވެހި ފައިސާ ގެ އާނޫޓުގެ ތައާރަފު ވެގެން މިއައީ ދިވެހިބަހަށް އިތުރު ހީނަރުކަމެއް ގެނެސްދެމުން ކަމަށް ...

02 ނޮވެމްބަރ 2015 08:52

މަންދު ކޮލެޖުން އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ފަށާކޯސްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު މަންދު ކޮލެޖްއިން ފަށާ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލައިފައިވާ...

01 ނޮވެމްބަރ 2015 20:14
Seamaster