19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

އައިބޭ ކަޕް U17 ކުޅުން ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށް


ހަތްދިހަހާސް ވަޒީފާ އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ބުހުތާނު ދޮގެއް - މަލީހު

ހަތްދިހަހާސް ވަޒީފާ އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ބުހުތާނު ދޮގެއް ކަމަށް ކުރީގެ ޔޫތު...

27 ނޮވެމްބަރ 2015 14:42

ފުނަ ހަރަކާތުން ފުވައްމުލަކުން 1 ވަނަ ހޭޒަށް

މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަނގަކުރުމަށް ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައިހިމެނޭ ފުނަ ހަރަކާތުގައި...

27 ނޮވެމްބަރ 2015 12:32

ޑރ. ހަންނާނު ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޓިވެޓަށް ބަދަލު ކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްކިއުއޭ) ގެ ސީއީއޯ ޑރ. އަބްދުލް ހަންނާނު ވަހީދު ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީ އަށް...

25 ނޮވެމްބަރ 2015 20:28

2016 ވަަނަ އަހަރުގެ ބަޖުޓުން ފުވައްމުލަކަށް ކޯއްޗެއް؟

ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުން އެއްވެސް ރެކޮމެންޑޭޝަނަކާއި ނުލައި ފާސްކޮށްފައި...

24 ނޮވެމްބަރ 2015 23:33

އައިބޭ ކަޕްގެ ނަމުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

މި ނޮވެމްބަރު މަހު 28 ން އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު 5 ށް ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި "އައިބޭ ކަޕް"ގެ...

23 ނޮވެމްބަރ 2015 15:33

ހޯދަޑު ކައުންސިލްގެ ތައުލީމީ އިނާމު ޒިދާނަށް އަދި މަރިޔަމް ވާހީދަށް

ފާއިތުވި އަހަރު އިލްމީ ގޮތުން މަތީ ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް ހޯދަޑު ކައުންސިލުގެ ތައުލީމީ އިނާމު ދިނުން...

23 ނޮވެމްބަރ 2015 00:57

އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ފަހުމީއަށް 4 ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި

ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެމަގާމުގައި ހުންނަވައި އެކޮމިޝަނުގެ އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ...

21 ނޮވެމްބަރ 2015 02:00

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަލާހް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އަބްދުﷲ ފަލާހް ޝަރީފް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވަނީ...

19 ނޮވެމްބަރ 2015 22:57

ސިތާނާ ސްޓޯރގެ ފަރާތުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް ޓޮޕް އެޗީވާރސް އެވޯޑްދީފި

ފުވައްމުލަކު ޕްރައިމަރީ އަދި ސެކަންޑަރީ ސްކޫލްތަކުން 2014 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި...

19 ނޮވެމްބަރ 2015 19:45

އެމްއެންޑީއެފް އިން ފޮޓޯ މައުރަކަޒާއި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވަނީ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) ގެ ފޮޓޯ މައުރަކަޒާއި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް...

18 ނޮވެމްބަރ 2015 21:42

ހޯދަޑު ކައުންސިލުން ތައުލީމީ އެވޯޑް ދެނީ

ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ކައުންސިލުން އެއަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ތައުލީމީ ގޮތުން ރަނގަޅު ކާމިޔާބީ ހޯދާ...

18 ނޮވެމްބަރ 2015 08:52

ޝަޒީމްގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަލީ ޝަޒީމް މުހައްމަދު (ޝައްޓު)ގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް...

16 ނޮވެމްބަރ 2015 18:39

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި ފުވައްމުލަކު ފަސްމީހުން

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާމީހުންގެ ދަފަތަރެެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އިން ފެމިލީއިން...

16 ނޮވެމްބަރ 2015 17:57

އެވިޑް ކޮލެޖް އިން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3ގެ ކޯސްތައް ހިލޭ ކިޔަވައިދެނީ

އެވިޑް ކޮލެޖް އިން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3ގެ ކޯސްހަދާ 150 ދަރިވަރުންނަށް މުޅިކޯސް ހިލޭ ކިޔަވައިދޭ ގޮތަށް...

16 ނޮވެމްބަރ 2015 13:25
Seamaster