22 ޖޫން 2018 (ހުކުރު)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓްގައި ގޭޓެއް ބަހައްޓައިގެން ، އެއާޕޯޓަށް ވަންނަ ވެހިކަލްތަކުން ޓެކްސް ނަގަނީ


ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގެ އެންމެ މޮޅު ވީޑިއޯއަށް ފުވައްމުލަކު އަދި އަޑޫގެ ދެ ދަރިވަރެއްގެ ވީޑިއޯ

މިއަދު މާލޭގައި ނިމިގެންދިޔަ 3 ވަނަ ބައިނަލް އަގުވާމީ ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގެ ވީޑިއޯ ކޮމްޕެޓިޝަންގެ ސްކޫލް...

03 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 02:36

ފުވައްމުލަކުގެ ސެން ޔުނިޓް ތަކުގެ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ރަނގަޅު ތަރުޙީބެއް ލިބުނު

ބައިނަލް އަގުވާމީ ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގައި މިއަދު ހެނދުނު ދަންފަޅި ބޮޑަށް ޚާއްސަ ވެފައި އޮތީ ރާއްޖޭގެ އެކި...

03 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 02:05

ތިޖޫރީގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުރި އެހެންމީހެއްގެ ފައިސާތަކެއް ނެގި މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތް - ޕީޖީ

ވާދީ ހާއްޑްވެއަރ 1 ފިހާރައިގެ ތިޖޫރީގައި ހުރި ދޫނޑިގަން ނިއާ ނިޒާރު އަޙުމަދުގެ ފައިސާއާއި ބައެއް ތަކެތި...

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 23:26

ބްލެކްމެއިލް ކުރުމާއި ޖިންސީ ގޮނާ ކުރުމާއި ބޭހޭގޮތުން، ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ބްލެކްމެއިލް ކުރުމާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ...

30 އޯގަސްޓް 2015 12:49

ފުވައްމުލަކުގައި ވާލުގެ އުދަގުލުން ސަލާމަތްވާ އާލާތެއް ޓެެސްޓު ކުރަނީ

ގިނަ އަދަދަކަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފުވައްމުލަކުގައި ފަހަކަށް އައިސް ވާލުގެ އުނދަގޫ ވަރަށް...

28 އޯގަސްޓް 2015 22:14

ތިން ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކުސިޑެންޓެއްގައި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ނައިބު ތުއްތު މަގުގައި ރޭ ތިން ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކުސިޑެންޓެއްގައި ފަސް މީހަކަށް...

27 އޯގަސްޓް 2015 12:09

އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް މިފްކޯ އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ މަސްވެރިންނަށް އައިސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް...

27 އޯގަސްޓް 2015 01:14

ފުވައްމުލަކުގެ މަގެއްގެ ބައެއް ހެދުމަށް 33 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެމްއާރުޑީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ މަގެއްގެ އެއްބައި ހެދުމަށްޓަކައި 33 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް އެންޑް...

24 އޯގަސްޓް 2015 16:46

ޤުރުއާން މުދައްރިސުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯހެއް ފައްޓައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު ގުޅިގެން ގުރުއާން މުދައްރިސުން ތަމްރީން...

24 އޯގަސްޓް 2015 16:41


ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދާމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ހަނދަންޖެހޭ އީ.އައި.ޢޭ ރިޕޯޓް ނިމިއްޖެ: އަތޮޅު ކައުންސިލް

ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދާމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ އެންވަޔަރމެންޓަލް އިންޕެކްޓް...

24 އޯގަސްޓް 2015 12:29

ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގުރިކަލްޗަރ މިނިސްޓަރ މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރަނީ

ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގުރިކަލްޗަރ މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ފުވައްމުލަކުގެ މަސްވެރިންނާއި...

23 އޯގަސްޓް 2015 20:01

ދަސްވާރު ޕްރޮގުރާމްގައި ތަމްރީންދޭ މުއައްސަސާތަކާއި އެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގުރޭޑް 10 ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ދަސްވާރު ޕްރޮގުރާމްގައި ހިމެނޭ...

21 އޯގަސްޓް 2015 19:28

ދަރިވަރުންގެ ތިމާވެށީގެ ގައުމީ މަހާސިންތާގައި ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކުން ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވޭ

މިއަދު ހެނދުނު މާލޭ ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި ދަރިވަރުންގެ ތިމާވެށިގެ ގައުމީ މަހާސިްނތާގައި ފުވައްމުލަކުގެ...

20 އޯގަސްޓް 2015 19:01
Seamaster