15 އޯގަސްޓް 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ބޯޓަކުން އެތެރެކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި


ހެލްތީ ލައިފް ސްޓައިލްގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ބޭއްވި "ހެލްތީ ލައިފް ސްޓައިލް" ކަސްރަތު...

06 އޮކްޓޫބަރ 2015 10:25

މަސްމާރުކޭޓް ހިންގުމަށް ބިގް ފިޝްއާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކު މަސްމާރުކޭޓް ހިންގުމަށް ބިގް ފިޝް އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ހިލާފުވުމުގެ...

06 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:39

އީޔޫ އަދި ވޯލްޑް ބޭންކް ހިމެނޭ ޓީމު ދަނީ އައްޑުއަށް ބާ؟ ފުވައްމުލަކަށް ބާ؟

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގައި ހިމެނޭ ޗަސްބިމުން އިގުތިސާދީ ނަފާ ހޯދޭނޭ މަޝްރޫއެއް މިއަދު މާލޭގައި އިފުތިތާހު...

05 އޮކްޓޫބަރ 2015 16:42

ގްރޫޕު އެގެ އެއްވަނަ ފުނާޑު ޓީމަށް 2 ވަނަ މާދަޑު ޓީމަށް

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕު އޭގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 20:00

ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި މެމްބަރ އަލީ ޝާހު ސަލާމެއް ނުކުރެއްވި !

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ދެކުނު ދާއިރާގެ ގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕު ބީގައި މިމަހުގެ 27 ވަނަ...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 16:27

މާދަޑު އޮމަލާސް ސެމީ ފައިނަލަށް

މިރަށުގައި ކުރިޔަށްދާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕު އޭގައި މިއަދު ހަވީރު މާދަޑު އޮމަލާސް ޓީމުން...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 01:36

ހޭޒްގެ ސެން ކުދިންނަށް ޑެކަރޭޝަން އާއި ގުޅޭ އަމަލީ މަސައްކަތު ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ، (ސެން) ކުދިންނަށް މޭޒުމަތީ ޑެކަރޭޝަން އާއި ގުޅޭ އަމަލީ...

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 00:00

ގައްދޫ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ފުވައްމުލަކު ހުދުމާ ދޯނީގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފި

ގައްދޫ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ފުވައްމުލަކު ހުދުމާ ދޯނީގައި މިއަދު ހެނދުނު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިގައި ދޯނީގެ...

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 14:50

ޓިއުނީޝިއާގެ އަނދިރި މީހަކަށް އަރަފާތުގައި ލޮލުގެ ފެނުން އަނބުރާ ލިބިއްޖެ!

އަށާރަ މަސްދުވަހުގެ ކަނު އަނދިރި ކަމަށް ފަހު ޓިއުނީޝިއާ (ތޫނިސް) އިން މިފަހަރު ހައްޖަށް ދިޔަ ނަފީސާ...

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 00:29

އަންނަ އަހަރު ފެށެންވާއިރަށް ހުރިހާ ޓީޗަރުން ރެޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭ

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ޓީޗަރުންނަކީ ވެސް ޓީޗަރސް ލައިސަންސްގެ...

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 22:58

ދަޑިމަގާއި ހޯދަޑުގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގެ މައްސަލަ އަނެއްކާވެސް ހިލެނީ ބާ؟

ދަޑިމަގާއި ހޯދަޑު އިން ވަކިކުރުމުގެ ގޮތުން ގެންމިސްކިތުގެ އިރު އުތުރު ފަރާތުގައި ދަޑިމަގު ކައުންސިލުން...

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 12:57

”ދެކުނު ދާއިރާ ކަޕް 2015“ ގެ ގުރުލުން ބާއްވައިފި

”ދެކުނު ދާއިރާ ކަޕް 2015“ ނަމުގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އަންހެނުން ގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ...

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 23:09

ދެކުނު ދާއިރާއިރާ ކަޕްގެ ނަމުގައި އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތެއް 25 ގައި ފެށެނީ

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާ ”ދެކުނު ދާއިރާ ކަޕް 2015“، އަންހެނުން ގެ ވޮލީމުބާރާތުގެ...

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 01:47

މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު "ކަނޑު ރޯދި" ދޯނި ފެނިއްޖެ

މަހަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ޚަބަރެއް ނުވުމުން، ހޯދަމުން ދިޔަ ފުވައްމުލަކު "ކަނޑު ރޯދި" މަސްދޯނި މިއަދު ހެނދުނު...

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 00:21
Seamaster