22 ޖޫން 2018 (ހުކުރު)


ޚަބަރު

ތައިލެންޑް ބޮމުގެ ހަމަލާއިން ފަސީހް ހަނިގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެއްޖެ


ބަންގުލަދޭޝް އަންހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ކައުންސިލުން ބުނިގޮތުގައި މާދަޑު ގެއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަންގުލަދޭޝްގެ ޖަމީލާ...

17 އޯގަސްޓް 2015 18:59

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ހިސްޓޯ އައްޔަން ކުރައްވައިފި

މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމަށް ރައީސުލް...

17 އޯގަސްޓް 2015 14:52

ކުޑަ ދެ އަންހެންކުދިންނަށް މަސްތުވާތަކެތިދީގެން، ބްލެކް މެއިލްކޮށް ހަށިވިއްކުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ބައެއްމީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ދާދީ ފަހުން ފުވައްމުލަކުގައި، ކުޑަކުދިންތަކަކަށް މަސްތުވާތަކެތި ދީގެން ބަރަހަނާ ވީޑިއޯކޮށް ބްލެކް...

15 އޯގަސްޓް 2015 21:20

މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެތީ ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް

މިހާރު ފުވައްމުލަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އިތުރަށް ގޯސްވެ ވައިގަދަވެދާނެ ކަމަށްމެޓް އޮފީހުން...

14 އޯގަސްޓް 2015 19:09

ގަދަވަޔާއި އެކު ވިއްސާރަވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

އިއްޔެއާއި ރޭ އަދި މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ބައެއް ގެތަކަށް ބޮޑެތި...

14 އޯގަސްޓް 2015 14:14

ހަ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅީ ތިން ކައުންސިލުން

ފުވައްމުލަކުގެ ނުވަ ކައުންސިލްގެ ތެރެއިން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް...

13 އޯގަސްޓް 2015 12:33

ފުވައްމުލަކުގެ މުހިންމު ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ބިންތައް ވިއްކާލަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ މުހިންމު ބިންތަކެއް ސަރުކާރުން ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް...

11 އޯގަސްޓް 2015 23:56

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު 19 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު 19 އަހަރުގެ މީހަކު ފުވައްމުލަކުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ...

11 އޯގަސްޓް 2015 16:06

ކުށްމަދު އަމާން ވެށްޓެއް ޤާއިމްކުރުމުގެގޮތުން ޕޮލިހާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގުޅިގެން މަޝްވަރާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ކުށްމަދު އަމާން ވެށްޓެއް ޤާއިމްކުރުމުގައި ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުވައްމުލަކު...

11 އޯގަސްޓް 2015 15:55

ހިސްޓޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި

ފުވައްމުލަކު މެދުދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޝިފާގު މުފީދު (ހިސްޓޯ) ހިއުމަން ރައިޓްސް...

11 އޯގަސްޓް 2015 15:53

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފި

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ....

10 އޯގަސްޓް 2015 21:07

ފުވައްމުލަކުގެ އަލަޗިޕްސް އެއަރޕޯރޓް ޑިއުޓީ ފްރީން

ފުނާޑު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސއިޓީން އުފައްދާ އަލަ ޗިޕްސް އިތުރަށް މާކެޓްކުރުމަށާއި ވިއްކުމަށް އެއަރޕޯރޓްގެ ޑިއުޓީ...

10 އޯގަސްޓް 2015 16:10

އޯލެވެލް ގަދަ 10 އެއްގައި ޏ.އޭއީސީގެ 11 ދަރިވަރަކު، މުޅިރާއްޖެއިން 1 ވަނަގައި ޒިދާން

މިދިޔަ އަހަރު ސާނަވީ އިމްތިހާނުގެ ގަދަ 10 އެއްގައި ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (އޭއީސީގެ) 11 ދަރިވަރަކު ހިމެނި...

06 އޯގަސްޓް 2015 22:45

11 އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީގޯނާކޮށްގެން 57 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި 11 އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީގޯނާކޮށްގެން 57 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ....

06 އޯގަސްޓް 2015 18:53
Seamaster