23 ނޮވެމްބަރ 2017 (ބުރާސްފަތި)


ޚަބަރު

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި


Image not found

އެމްޖޭއެމް އަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަޕާނުން ހަދިޔާކޮށްފި

އެމްޖޭއެމްގެ ކްލާސްރޫމްތައް އަޅައި އެތަން ބޮޑު ކުރުމަށް ތިން މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އެހީ ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ދީފި...

19 މާރޗް 2015 12:51

ބަނގުރާ ގެންގުޅެ ބޭނުންކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކާއި ކުޑަ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ތަކެއްޗާއިއެކު އެތަކެތި ބޭނުން ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 18 އަހަރުން ދަށުގެ...

18 މާރޗް 2015 08:56

ތިންހާސް މެމްބަރުން ހަމަނުވާ ޕާޓީ އުވާލާ 10 ހާސް ހަމަނުވާ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާނުދޭން ހުށަހަޅައިފި

ތިން ހާސް މީހުން ހަމަނުވާ ޕާޓީތައް އުވޭ ގޮތަށާއި 10،000 މެމްބަރުން ހަމަ ނުވާ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ފައިސާ...

17 މާރޗް 2015 08:46

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓްގެ ތައުލީމީ ނިޒާމާ ގުޅޭ ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފި

އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ނަމުގައި އިރާގާއި ސީރިއާގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންދާ ޖަމާއަތުން އެޖަމާއަތުގެ...

15 މާރޗް 2015 09:16

ފުވައްމުލައް ސާފު ތާހިރު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުން އަފުން އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް !!

"ފުވައްމުލައް ސާފު ތާހިރު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުން އަފުން އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް " މި ޝިއާރުގެ ދަށުން، 1...

12 މާރޗް 2015 14:39

ސަލަފް ގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ގެ ޓްވީޓަށް އަދާލަތުގެ ރައީސް އިމްރާން ރައްދު ދެއްވައިފި

ޖަމްއިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ބިން މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ގެ، "އަދާލަތު ގެ ނިންމުމަކު ހަރުދަނާ...

11 މާރޗް 2015 13:18

ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު ހުޅުވައިފި

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑުސިޓީއަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އިން އައްޑޫސިޓީގައި ގާއިމްކުރި...

11 މާރޗް 2015 08:40

ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލުން ބާއްވާ 4 ވަނަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 4 ވަނަ މުބާރާތުގައި...

10 މާރޗް 2015 16:50

މީރާ ކަލެކްޝަން ޕޮއިންޓެއް ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމް ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ކަލެކްޝަން ޕޮއިންޓެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވައިފި އެވެ....

08 މާރޗް 2015 20:05

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުމުރުން 13 އަހަރު ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުވައްމުލަކުން މީހަކު...

08 މާރޗް 2015 19:51

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު ދެމީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ކަނޑުމަގުން ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މަސްތުވާ...

04 މާރޗް 2015 13:33

މާޓާޓޯގެ ޓްރެވެލް އެވޯޑްސް އަށް ވިލަގްޒާ ރެޓްރީޓް ނޮމިނޭޓް ވެއްޖެ

ދިވެހި ޓްރެވަލް އޭޖަންޓުންނާއި ޓްއަރ އޮޕަރޭޓަރުންގެ ޖަމްއިއްޔާ (މަޓާޓޯ) ގެ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވެލް އެވޯޑްސް...

04 މާރޗް 2015 11:11

އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ފުވައްމުލަކު ހަތަރު ސްކޫލް ވާދަކުރަނީ

މި މާރޗް މަހުގެ 24-27 އަށް ގދ. ތިނަދޫގައި ބާއްވާ މަކީޓާ 8 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި...

01 މާރޗް 2015 18:46

ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯރޓާއި ސަރުކާރުން ހަވާލުވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ އިން 170 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްގެން ފުވައްމުލަކު ގައި އަޅާފައިވާ އެއަރޕޯރޓް ހިންގުމާއި...

01 މާރޗް 2015 18:40
Seamaster