15 އޯގަސްޓް 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ތިޖޫރީގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުރި އެހެންމީހެއްގެ ފައިސާތަކެއް ނެގި މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތް - ޕީޖީ


ބްލެކްމެއިލް ކުރުމާއި ޖިންސީ ގޮނާ ކުރުމާއި ބޭހޭގޮތުން، ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ބްލެކްމެއިލް ކުރުމާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ...

30 އޯގަސްޓް 2015 12:49

ފުވައްމުލަކުގައި ވާލުގެ އުދަގުލުން ސަލާމަތްވާ އާލާތެއް ޓެެސްޓު ކުރަނީ

ގިނަ އަދަދަކަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފުވައްމުލަކުގައި ފަހަކަށް އައިސް ވާލުގެ އުނދަގޫ ވަރަށް...

28 އޯގަސްޓް 2015 22:14

ތިން ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކުސިޑެންޓެއްގައި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ނައިބު ތުއްތު މަގުގައި ރޭ ތިން ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކުސިޑެންޓެއްގައި ފަސް މީހަކަށް...

27 އޯގަސްޓް 2015 12:09

އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް މިފްކޯ އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ މަސްވެރިންނަށް އައިސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް...

27 އޯގަސްޓް 2015 01:14

ފުވައްމުލަކުގެ މަގެއްގެ ބައެއް ހެދުމަށް 33 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެމްއާރުޑީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ މަގެއްގެ އެއްބައި ހެދުމަށްޓަކައި 33 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް އެންޑް...

24 އޯގަސްޓް 2015 16:46

ޤުރުއާން މުދައްރިސުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯހެއް ފައްޓައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު ގުޅިގެން ގުރުއާން މުދައްރިސުން ތަމްރީން...

24 އޯގަސްޓް 2015 16:41


ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދާމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ހަނދަންޖެހޭ އީ.އައި.ޢޭ ރިޕޯޓް ނިމިއްޖެ: އަތޮޅު ކައުންސިލް

ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދާމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ އެންވަޔަރމެންޓަލް އިންޕެކްޓް...

24 އޯގަސްޓް 2015 12:29

ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގުރިކަލްޗަރ މިނިސްޓަރ މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރަނީ

ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގުރިކަލްޗަރ މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ފުވައްމުލަކުގެ މަސްވެރިންނާއި...

23 އޯގަސްޓް 2015 20:01

ދަސްވާރު ޕްރޮގުރާމްގައި ތަމްރީންދޭ މުއައްސަސާތަކާއި އެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގުރޭޑް 10 ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ދަސްވާރު ޕްރޮގުރާމްގައި ހިމެނޭ...

21 އޯގަސްޓް 2015 19:28

ދަރިވަރުންގެ ތިމާވެށީގެ ގައުމީ މަހާސިންތާގައި ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކުން ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވޭ

މިއަދު ހެނދުނު މާލޭ ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި ދަރިވަރުންގެ ތިމާވެށިގެ ގައުމީ މަހާސިްނތާގައި ފުވައްމުލަކުގެ...

20 އޯގަސްޓް 2015 19:01

ތައިލެންޑް ބޮމުގެ ހަމަލާއިން ފަސީހް ހަނިގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކްގައި މިއަދު ގޮއްވާލި ބޮމުން ފުވައްމުލަކު ހަނދުވަރުދޭގެ އިސްމާއިލް ފަސީހް އާއި އޭނާގެ...

17 އޯގަސްޓް 2015 19:35

ބަންގުލަދޭޝް އަންހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ކައުންސިލުން ބުނިގޮތުގައި މާދަޑު ގެއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަންގުލަދޭޝްގެ ޖަމީލާ...

17 އޯގަސްޓް 2015 18:59

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ހިސްޓޯ އައްޔަން ކުރައްވައިފި

މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމަށް ރައީސުލް...

17 އޯގަސްޓް 2015 14:52
Seamaster