15 އޯގަސްޓް 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ކުޑަ ދެ އަންހެންކުދިންނަށް މަސްތުވާތަކެތިދީގެން، ބްލެކް މެއިލްކޮށް ހަށިވިއްކުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ބައެއްމީހުން ދޫކޮށްލައިފި


މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެތީ ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް

މިހާރު ފުވައްމުލަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އިތުރަށް ގޯސްވެ ވައިގަދަވެދާނެ ކަމަށްމެޓް އޮފީހުން...

14 އޯގަސްޓް 2015 19:09

ގަދަވަޔާއި އެކު ވިއްސާރަވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

އިއްޔެއާއި ރޭ އަދި މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ބައެއް ގެތަކަށް ބޮޑެތި...

14 އޯގަސްޓް 2015 14:14

ހަ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅީ ތިން ކައުންސިލުން

ފުވައްމުލަކުގެ ނުވަ ކައުންސިލްގެ ތެރެއިން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް...

13 އޯގަސްޓް 2015 12:33

ފުވައްމުލަކުގެ މުހިންމު ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ބިންތައް ވިއްކާލަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ މުހިންމު ބިންތަކެއް ސަރުކާރުން ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް...

11 އޯގަސްޓް 2015 23:56

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު 19 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު 19 އަހަރުގެ މީހަކު ފުވައްމުލަކުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ...

11 އޯގަސްޓް 2015 16:06

ކުށްމަދު އަމާން ވެށްޓެއް ޤާއިމްކުރުމުގެގޮތުން ޕޮލިހާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގުޅިގެން މަޝްވަރާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ކުށްމަދު އަމާން ވެށްޓެއް ޤާއިމްކުރުމުގައި ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުވައްމުލަކު...

11 އޯގަސްޓް 2015 15:55

ހިސްޓޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި

ފުވައްމުލަކު މެދުދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޝިފާގު މުފީދު (ހިސްޓޯ) ހިއުމަން ރައިޓްސް...

11 އޯގަސްޓް 2015 15:53

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފި

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ....

10 އޯގަސްޓް 2015 21:07

ފުވައްމުލަކުގެ އަލަޗިޕްސް އެއަރޕޯރޓް ޑިއުޓީ ފްރީން

ފުނާޑު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސއިޓީން އުފައްދާ އަލަ ޗިޕްސް އިތުރަށް މާކެޓްކުރުމަށާއި ވިއްކުމަށް އެއަރޕޯރޓްގެ ޑިއުޓީ...

10 އޯގަސްޓް 2015 16:10

އޯލެވެލް ގަދަ 10 އެއްގައި ޏ.އޭއީސީގެ 11 ދަރިވަރަކު، މުޅިރާއްޖެއިން 1 ވަނަގައި ޒިދާން

މިދިޔަ އަހަރު ސާނަވީ އިމްތިހާނުގެ ގަދަ 10 އެއްގައި ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (އޭއީސީގެ) 11 ދަރިވަރަކު ހިމެނި...

06 އޯގަސްޓް 2015 22:45

11 އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީގޯނާކޮށްގެން 57 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި 11 އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީގޯނާކޮށްގެން 57 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ....

06 އޯގަސްޓް 2015 18:53

މިނިވަން ފަންސާހުގެ މުނާސަބަތުގައި ފުލުހުންނަށް ދެވޭ މެޑަލް މަޖިލިސް ރައީސަށް

މިނިވަން ފަންސާހުގެ މުނާސަބަތުގައި ފުލުހުންނަށް ދެވޭ މެޑަލް ރައްޔިތުންގެ ޖަލީހުގެ ރައީސް އަދި...

06 އޯގަސްޓް 2015 18:44

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން އަދި ވައްކެއް ނުކުރޭ - ވަޒީފާ އުވުނީ - އާމިނަތު

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމުން ވަކިވިކަން ސިވިލް ސާވިސް ކަމިޝަނުން އަންގާފައި ނުވާކަމަށާއި ނަމަވެސް...

04 އޯގަސްޓް 2015 00:51

މަންދު ކޮލެޖްއިން ސެޕްޓެމްބަރު އަދި އޮކްޓޯބަރު މަހު ފަށާކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު އަދި އޮކްޓޯބަރު މަހު މަންދު ކޮލެޖުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ...

03 އޯގަސްޓް 2015 18:49
Seamaster