18 ޑިސެމްބަރ 2017 (ހޯމަ)


ޚަބަރު

މިއަހަރުވެސް،ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ކިޔައިވައިދޭ ދެ ޓީޗަރަކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވަނީ


އެމްޖޭއެމް، ހޭޒް އަދި އެފްއެސް ގެ ޕްރިންސިޕަލުންވެސް ބަދަލު ކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގާ ޕްރައިމަރީ ތިން ސްކޫލް ކަމަށްވާ މަދަރުސަތުއް ޝައިޚް މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން...

14 ޖެނުއަރީ 2015 20:46


އެލްޖީއޭ އިން ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްތަކާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އެލްޖީއޭ އިން ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްތަކާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ރަށު...

14 ޖެނުއަރީ 2015 17:45

ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ފުވައްމުލަކުގައި މެޑިކަލް ކޭމްޕްތަށް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރަނީ..

ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ފުވައްމުލަކުގައިވެސް މެޑިކަލް ކޭމްޕްތަށް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށްއެ...

14 ޖެނުއަރީ 2015 16:29

އޭއީސީގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމަށް އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު(ޏ.އޭއީސީ) ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމަށް އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު ހަމަޖައްސަވައިފާވާ...

14 ޖެނުއަރީ 2015 08:38

ފަހިއަލި ޕްރޮގްރާމް ގެ ދަށުން ލެޑް ހޮޅިބުރި ދޫކުރަން ފަށައިފި

ފަހިއަލި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދޫކުރަންދާ ލެޑްހޮޅިބުރިތައް ފުވައްމުލަކު ހަތަރު ކައުންސިލަކުން، އެ...

12 ޖެނުއަރީ 2015 16:03

އަބްދުﷲ ރަޝީދު އޭއީސީ އަށް ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތް ގިނަ ބަޔަކު ޝުކުރުވެރި ކަމާއިއެކު ފާހަގަކުރޭ

ފުވައްމުލަކުގައި އުފެދުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޕްރިންސިޕަލް ކަމަށްވާ އަބްދުﷲ ރަޝީދު އަހްމަދު ޏ.އަތޮޅު...

12 ޖެނުއަރީ 2015 15:35


ޖޯން ކެންޓްލީ ގެ އާ ވީޑިއޯއެއް އައިއެސް އިން ނެރެފި

އިގިރޭސި ނޫސްވެރިއެއްކަމަށްވާ ޖޯން ކެންޓްލީގެ އާ ވީޑިއޯއެއް އަނެއްކާވެސް އައިއެސްގެ މީޑިއާ އެއް ކަމަށްވާ...

08 ޖެނުއަރީ 2015 13:47

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ކަމުގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ ރަޝީދު ހަމަޖައްސައިފި

އަބްދުﷲ ރަޝީދުއަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ސްކޫލް ކަމުގައިވާ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް...

07 ޖެނުއަރީ 2015 16:08

ބަންޑާރަ ކިޅީގައި ރެސްޓޯރަންޓް ހުރިތަން ކުއްޔަށް ދޭން އިއުލާންކޮށްފި

ބަންޑާރަ ކިޅީގައި ހިންގި ރެސްޓޯރަންޓް ހުރިތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން...

07 ޖެނުއަރީ 2015 09:33

އޭއީސީ އާއި ހޭޒް ސުކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލުން ބަދަލުކޮށްފި

އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (އޭއީސީ) އާއި ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލް (ހޭޒް)ގެ ޕްރިންސިޕަލުން ކުއްލި ގޮތަކަށް އިއްޔެ...

06 ޖެނުއަރީ 2015 09:12

މިނިސްޓަރ އަދީބަށް ބަދު ދުއާއެއް އަޅުގަނޑު ނުކުރަން - ޝެއިޚް ޝަފީއު

މިނިސްޓަރ އަދީބަށް ބަދު ދުއާ ނުކުރާ ކަމަށް ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތް ވާ ޝެއިޚް ޝަފީއު އަބްދުﷲ ހާމަ...

04 ޖެނުއަރީ 2015 17:49

މިދިޔަ އަހަރު ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅު މައްސަލަތައް ކުރީ އަހަރުތަކަށް ވުރެ މަދު

މިދިޔަ 2014 ވަނަ ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް އޭގެ ކުރީ އަހަރަށްވުރެ މަދުކަމާއި މިއީ...

03 ޖެނުއަރީ 2015 13:17
Seamaster