19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކުގެ މަގެއްގެ ބައެއް ހެދުމަށް 33 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެމްއާރުޑީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި


ޤުރުއާން މުދައްރިސުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯހެއް ފައްޓައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު ގުޅިގެން ގުރުއާން މުދައްރިސުން ތަމްރީން...

24 އޯގަސްޓް 2015 16:41


ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދާމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ހަނދަންޖެހޭ އީ.އައި.ޢޭ ރިޕޯޓް ނިމިއްޖެ: އަތޮޅު ކައުންސިލް

ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދާމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ އެންވަޔަރމެންޓަލް އިންޕެކްޓް...

24 އޯގަސްޓް 2015 12:29

ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގުރިކަލްޗަރ މިނިސްޓަރ މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރަނީ

ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގުރިކަލްޗަރ މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ފުވައްމުލަކުގެ މަސްވެރިންނާއި...

23 އޯގަސްޓް 2015 20:01

ދަސްވާރު ޕްރޮގުރާމްގައި ތަމްރީންދޭ މުއައްސަސާތަކާއި އެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގުރޭޑް 10 ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ދަސްވާރު ޕްރޮގުރާމްގައި ހިމެނޭ...

21 އޯގަސްޓް 2015 19:28

ދަރިވަރުންގެ ތިމާވެށީގެ ގައުމީ މަހާސިންތާގައި ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކުން ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވޭ

މިއަދު ހެނދުނު މާލޭ ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި ދަރިވަރުންގެ ތިމާވެށިގެ ގައުމީ މަހާސިްނތާގައި ފުވައްމުލަކުގެ...

20 އޯގަސްޓް 2015 19:01

ތައިލެންޑް ބޮމުގެ ހަމަލާއިން ފަސީހް ހަނިގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކްގައި މިއަދު ގޮއްވާލި ބޮމުން ފުވައްމުލަކު ހަނދުވަރުދޭގެ އިސްމާއިލް ފަސީހް އާއި އޭނާގެ...

17 އޯގަސްޓް 2015 19:35

ބަންގުލަދޭޝް އަންހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ކައުންސިލުން ބުނިގޮތުގައި މާދަޑު ގެއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަންގުލަދޭޝްގެ ޖަމީލާ...

17 އޯގަސްޓް 2015 18:59

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ހިސްޓޯ އައްޔަން ކުރައްވައިފި

މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމަށް ރައީސުލް...

17 އޯގަސްޓް 2015 14:52

ކުޑަ ދެ އަންހެންކުދިންނަށް މަސްތުވާތަކެތިދީގެން، ބްލެކް މެއިލްކޮށް ހަށިވިއްކުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ބައެއްމީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ދާދީ ފަހުން ފުވައްމުލަކުގައި، ކުޑަކުދިންތަކަކަށް މަސްތުވާތަކެތި ދީގެން ބަރަހަނާ ވީޑިއޯކޮށް ބްލެކް...

15 އޯގަސްޓް 2015 21:20

މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެތީ ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް

މިހާރު ފުވައްމުލަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އިތުރަށް ގޯސްވެ ވައިގަދަވެދާނެ ކަމަށްމެޓް އޮފީހުން...

14 އޯގަސްޓް 2015 19:09

ގަދަވަޔާއި އެކު ވިއްސާރަވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

އިއްޔެއާއި ރޭ އަދި މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ބައެއް ގެތަކަށް ބޮޑެތި...

14 އޯގަސްޓް 2015 14:14

ހަ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅީ ތިން ކައުންސިލުން

ފުވައްމުލަކުގެ ނުވަ ކައުންސިލްގެ ތެރެއިން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް...

13 އޯގަސްޓް 2015 12:33

ފުވައްމުލަކުގެ މުހިންމު ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ބިންތައް ވިއްކާލަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ މުހިންމު ބިންތަކެއް ސަރުކާރުން ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް...

11 އޯގަސްޓް 2015 23:56
Seamaster