15 އޯގަސްޓް 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ޒިކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓުން ކުއްލިއްޔާއާއި އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި


މިރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފިރިހެނަކު ނިޔާވެއްޖެ

މިރޭ 9:50 ހެއް ހާއިރު ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯރޓް ސަރަހައްދުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މެދު އުމުރުގެ...

27 ޖޫން 2015 23:03

ފުވައްމުލަކުގެ އަލަޗިޕްސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

ފުވައްމުލަކުގައި އުފައްދާ އަލަ ޗިޕްސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް މާކެޓް ކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ފުނާޑު...

25 ޖޫން 2015 20:39

ސިޔާސީ އެންމެ ބޮޑު އެކަނިވެރިއަކަށް ނާއިބުރައީސް ޑރ.ޖަމީލު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙު ބަދަލުވަމުންދާއިރު ސިޔާސީ ގޮތުން މިވަގުތު ހުރި އެންމެ އެކަނިވެރިއަކީ ނާއިބު...

25 ޖޫން 2015 18:10

ނާއިބު ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެނީ...؟

ނާއިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް...

25 ޖޫން 2015 16:21

ރަމަޟާންމަހާ ދިމާކޮށް ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއް, ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފަށައިފި

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ރަމަޟާން މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި އޮޕަރޭޝަންއަކީ...

20 ޖޫން 2015 22:05

ގަނޑުކުރި އަނބު ކޮތަޅު ވަރަށް ހިގައިފި

މިއަހަރުގެ އަނބު މޫސުން ނިމުނުއިރު ފުވައްމުލަކުގެ ބައެއް މީހުން ދޮންއަނބު ކޮށައި ޖޫސްޕެޓީ ކޮތަޅުގައި...

19 ޖޫން 2015 12:38

މިއަހަރުގެ ރޯދަމަސް ފެށުނީ

މިއަދަކީ 1436 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން ޖެހިޖެހިގެން 29...

18 ޖޫން 2015 11:53

މުހައްމަދު އިސްމާއިލް އާއި ފަރުޒާދު ގެ މައްޗަށް ކަރަޕްޝަންގެ ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި...

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމާއި، ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި ޏ....

16 ޖޫން 2015 13:02

މަންދު ކޮލެޖުގެ ދެވަނަ ސެމެސްޓަރުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި.

މިއަހަރު ދެވަނަ ސެމެސްޓަރަށް މަންދު ކޮލެޖުން ހުޅުވާލާފައިވާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ޖޫން 18...

15 ޖޫން 2015 17:50

މިނިވަން 50 އާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ފުނަ ހަރަކާތް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރުފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބާއްވަމުން...

14 ޖޫން 2015 14:18

ޕެރަމެޑިކް އެމްބިއުލެންސް ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެމްބިއުލަންސް ހޮސްޕިޓަލާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ޕެރަމެޑިކް އެމްބިއުލެންސް ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެމްބިއުލަންސް ޏ.އަތޮޅު...

14 ޖޫން 2015 14:09

Image not found

ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެމީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ނައިބުތުއްތު މަގުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެމީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެއެވެ. ރޭ 18:35 ހާއިރު...

14 ޖޫން 2015 14:05

މަލްޓްގްރޭޑް ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްސަ އެލަވަންސެއް ދެނީ

މަލްޓިގްރޭޑް ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްސަ އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި ގާތްގަޑަކަށް މަހަކު 2000 ރުފިޔާ ދޭން އެޑުކޭޝަން...

11 ޖޫން 2015 21:43

ނާއިބު ރައީސް ކަމުން ޖަމީލު ވަކިކުރަނީ...

ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙުމަދު...

11 ޖޫން 2015 12:41
Seamaster