19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

މަލީހު ޖަމާލް ޕީޕީއެމްއިން ވަކިވެވަޑައިގެންފި !


ޑރ. ޖަމީލު ވަކިކޮށް އަދީބު ނާއިބު ރައީސް ކަމަށް

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ރައީސް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ހޮވާފައިވާ، ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ޑރ....

22 ޖުލައި 2015 15:25

ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗުން މޮޅުވީ ސީކްއީން ޓީމު

ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ސ.ފޭދޫ އަންހެން ވޮލީ ޓީމަކާއި ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ސީކްއީން އަންހެން ވޮލީޓީމު...

18 ޖުލައި 2015 13:16

ހޯދަޑު ޢީދު ކުޅިވަރު 1436

ފިޠުރު ޢީދާއެކު ހޯދަޑު އަވަށުން ވަނީ "ހޯދަޑު ޢީދު އުފާ 1436" ގެ ނަމުގައި މިއަހަރުގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތައް...

18 ޖުލައި 2015 12:40

ސިޔާސީ ކުށްވެރިންގެ ލިސްޓުގައި ފުވައްމުލަކުގެ 53 މީހަކު

އެމްޑީޕީން އާއްމުކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ކުށްވެރިންގެ ލިސްޓުގައި ފުވައްމުލަކުގެ 53 މީހަކު ހިމެނެއެވެ....

17 ޖުލައި 2015 22:03

ހަށިވިއްކި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމަލުގައި 16 އަހަރާއި 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ލައްވާ ހަށިވިއްކުވި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިތުރު މީހަކު...

12 ޖުލައި 2015 17:05

މަންދުކޮލެޖުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޔުނިވަރސިޓީތަކާއިއެކު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މަންދުކޮލެޖުންވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޔުނިވަރސިޓީތަކާއިއެކު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ...

12 ޖުލައި 2015 15:20

ކުޑަ ދެ ކުދިންލައްވާ ހަށިވިއްކުވި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ފުވައްމުލަކުގައި ކުޑަ ދެ ކުދިންލައްވާ ހަށިވިއްކުވި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް...

11 ޖުލައި 2015 22:43

ހަށިވިއްކުމުގައި ބައިވެރިވާ 16 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ބަނޑު ބޮޑު!

މިހާރު މިރަށުގައި (ފުވައްމުލަކުގައި) ތަހުގީގު ކުރެވެމުންދާ ކުޑަކުދިން ލައްވާ ގަދަކަމުން ހަށިވިއްކުމުގެ...

11 ޖުލައި 2015 16:00

ކުޑަކުދިންތަކަކަށް މަސްތުވާތަކެތިދީ، ބުލެކްމެއިލްކޮށް އެކުދިންލައްވާ ހަށިވިއްކަމުން ގެންދިޔަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިންތަކަކަށް މަސްތުވާތަކެތިދީ، ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި...

11 ޖުލައި 2015 04:24

ޒިކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓުން ކުއްލިއްޔާއާއި އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ޒިކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްޔާ އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި...

30 ޖޫން 2015 00:46

މިރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފިރިހެނަކު ނިޔާވެއްޖެ

މިރޭ 9:50 ހެއް ހާއިރު ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯރޓް ސަރަހައްދުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މެދު އުމުރުގެ...

27 ޖޫން 2015 23:03

ފުވައްމުލަކުގެ އަލަޗިޕްސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

ފުވައްމުލަކުގައި އުފައްދާ އަލަ ޗިޕްސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް މާކެޓް ކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ފުނާޑު...

25 ޖޫން 2015 20:39

ސިޔާސީ އެންމެ ބޮޑު އެކަނިވެރިއަކަށް ނާއިބުރައީސް ޑރ.ޖަމީލު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙު ބަދަލުވަމުންދާއިރު ސިޔާސީ ގޮތުން މިވަގުތު ހުރި އެންމެ އެކަނިވެރިއަކީ ނާއިބު...

25 ޖޫން 2015 18:10

ނާއިބު ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެނީ...؟

ނާއިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް...

25 ޖޫން 2015 16:21
Seamaster