23 މެއި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން މަސައްކަތު ދުވަހެއް ފާހަނގަކޮށްފި


ދިގުވާނޑު އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދްމަތް ފޯރުވައިދޭނެ ފަރާތެއް...

11 އެޕްރީލް 2015 00:52

ވަގަށް ނަގާފައިހުރި ފޯނުތަކަކާއި ފައިސާތަކެއް ހޯދާ 4 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން 20 އަހަރުގެ މީހާ ފިިޔަވައި ދެން ތިބި 3 މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް...

09 އެޕްރީލް 2015 09:33

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓު ޏ.ބްރާންޗް އިން ފުރަތަމަ އެހީގެ ތަމްރީންތަކެއް ފަށައިފި

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓު ޏ.ބްރާންޗްގެ ފަރާތުން ފުރަތަމަ އެހީގެ ތަމްރީންތަކެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ދިވެހި...

07 އެޕްރީލް 2015 19:59

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓާއި ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް ޏ. ބްރާންޗާއި ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ...

07 އެޕްރީލް 2015 19:48

އެކަށީގެންވާ ހައްލެ ލިބެންދެން ކަރަންޓު ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް ފުވައްމުލަކު ވިޔަފާރިވެރިން އެދިއްޖެ!

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވިޔަފާރިވެރިން، ވަނީ ކުރިން އެންގުމަކާއި ނުލާ ކަރަންޓް ބިލަށް އެހާ ބޮޑު ބަދަލެއް...

07 އެޕްރީލް 2015 18:47

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޏ.އޭއީސީގެ ކެޑޭޓުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޑްރިލް ކުލާސްތަކެއް ފަށައިފި

ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކެޑޭޓުންނަށް ހާއްސަ ޑްރިލް ކުލާސްތަކެއް...

07 އެޕްރީލް 2015 08:43

ކަރަންޓް ބިލުގެ ރޭޓްތަކަށް ގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ވިޔަފާރިވެރިން، އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކޮށްފި

ކަރަންޓް ބިލުގެ ރޭޓްތަކަށް ގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ވިޔަފާރިވެރިން، ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު...

06 އެޕްރީލް 2015 17:14

ހަކުރު ބައްޔަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި

ޑައިބެޓިކް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން ހަކުރު ބައްޔަށް މީހުން...

06 އެޕްރީލް 2015 16:28

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުލްފިޓް ގުޅިގެން ޚާއްސަ ޒުމްބަރ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުލްފިޓް ގުޅިގެން ޚާއްސަ ޒުމްބާރ ސެޝަނެއް ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި...

06 އެޕްރީލް 2015 14:30

ކަރަންޓްގެ އަގު އުފުލުން: ތަކެތީގެ އަގުބޮޑުވެ ވަޒީފާއިން މީހުން ވަކިކުރަން ޖެހިދާނެ - ވިޔަފާރިވެރިން

ސަބްސިޑީޒް ނުލިބި ފިއުލް ސާޗާޖް ދައްކަން ޖެހުމުން ސަބަބުން ކަރަން ބިލް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑުވެފައި ވާތީ...

05 އެޕްރީލް 2015 23:25

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ޓީމަކާއި ކައުންސިލްތަކުގެ ޓީމަކާއި ދެމެދުގައި ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި

ދިވެހި ފުލުހުންނަށް 82 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތާއި ދިމާކޮށް ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހޮވާލި...

01 އެޕްރީލް 2015 16:34

އޭޝިއަން ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ސްކޮޑުގައި ފުވައްމުލަކު 13 ދަރިވަރަކު ހިމެނިއްޖެ

އޭޝިއަން ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސްކޮޑަށް ފުވައްމުލަކު 13 ދަރިވަރުން ހޮވިފައިވާ ކަމަށް އެތުލެޓިކްސް...

01 އެޕްރީލް 2015 11:33

މަކީޓާ 8 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފިރިހެން ބައިން 1 ވަނަ ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މާރޗް 23 އިން 26 އަށް ހުވަދު އަތޮޅު ތިނަދޫގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މަކިޓާ 8 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ...

29 މާރޗް 2015 13:34

އާތުއަވަރ ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބައިސްކަލް ބުރަކާއި ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވަނީ

މުޅިދުނިޔޭގައި ފާހަނގަކުރަމުން އަންނަ އާތުއަވަރ ފުވައްމުލަކުގައި ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހު...

26 މާރޗް 2015 23:15
Seamaster