17 އޮކްޓޫބަރ 2017 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް މީހުން "ލީގަލައިޒް" ކުރުމަށް އެޤައުމުން އިލްތިމާސްކޮށްފި


ހޭޒް ސުކޫލްގައި ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކު ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލް (ހޭޒް) ސުކޫލްގައި ކާބޯތަކެތީގެ މަރުކަޒެއް ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 08:30

އުރީދޫގެ ޚިދުމަތް ފުވައްމުލަކުގައި ފުޅާކުރަނީ

އުރީދޫއިން ފުވައްމުލަކުގައި ދޭ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް އަތޮޅު...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 04:57

ރިޟްވާންގެ މައްސަލާގައި ކެނެޑާ ޚާރިޖީވަޒީރު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ (28) ގެ މައްސަލާ ގައި ކެނެޑާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖޯން ބަޔާޑް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 15:11

ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށާއި ބަންގާޅުގައި އުފައްދާ ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ސަޕްލައިކުރުމާބެހޭ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 04:30

ފުނާޑު ޑިވަލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީން "ކަންނަ" ބްރޭންޑް ތައާރަފްކުރަނީ

ފުނާޑު ޑިވަލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައީޓީ އިން "ކަންނަ" ބްރޭންޑުގެ ނަމުގައި ބްރޭންޑެއް ނެރުމަށް ތައްޔާރު...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 18:45

ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ދޫޑިގަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައިފި

ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ދޫޑިގަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 18:40

ޑްރަގް ކޯޓުން ފުވައްމުލަކު މީހަކު ހޯދަނީ

ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2009 14:00

އެބޯލާ ވައިރަހުން ދިފާޢުކޮށްދޭ ވެކްސިނެއް އުފައްދައިފި

އެބޯލާ ވައިރަސް އަށަގަތުމުން ދިފާޢުކޮށްދޭ ވެކްސިނެއް ސައިންސްވެރިން އުފައްދައިފިއެވެ. ރާމާމަކުނު...

08 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 09:55

ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަން ގެ ފަރާތުން ކާށިދޫގައި މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލަކު މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަން ގެ ފަރާތުން ކ.ކާށިދޫ އަދި ގާފަރު ...

07 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 12:14


އިސްލާމިކް އޮންލައިން ޔުނިވަރސިޓީގެ ފޯލް ސެމެސްޓަރ ފެށެނީ

ޑޮކްޓަރ ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ މުއައްސިސްކަމުގެ ދަށުގައި އުފެއްދި އިސްލާމިކް އޮންލައިން ޔުނިވަރސިޓީގެ...

07 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 03:54

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 3 ކޯހެއް ފުވައްމުލަކުގައި ފަށަނީ

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ(ކޮލް) އިން ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ އައުޓްރީޗް...

06 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 18:19

Image not found

އެމްޖޭއެމް ސުކޫލްގައި ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒަކާއި ޖަމްބަލްސޭލެއް މިއަދު ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކު އެމް.ޖޭ.އެމް ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒަކާއި ޖަމްބަލްސޭލެއް މިއަދު އޮންނާނެކަމަށް އެސުކޫލްއިން...

07 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 03:21

ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލްގެ އިނާމްދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލަކު ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލްގެ ވޭދުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ރޭ އެސުކޫލްގައި...

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 18:10
Seamaster