19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ރަމަޟާންމަހާ ދިމާކޮށް ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއް, ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފަށައިފި


ގަނޑުކުރި އަނބު ކޮތަޅު ވަރަށް ހިގައިފި

މިއަހަރުގެ އަނބު މޫސުން ނިމުނުއިރު ފުވައްމުލަކުގެ ބައެއް މީހުން ދޮންއަނބު ކޮށައި ޖޫސްޕެޓީ ކޮތަޅުގައި...

19 ޖޫން 2015 12:38

މިއަހަރުގެ ރޯދަމަސް ފެށުނީ

މިއަދަކީ 1436 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން ޖެހިޖެހިގެން 29...

18 ޖޫން 2015 11:53

މުހައްމަދު އިސްމާއިލް އާއި ފަރުޒާދު ގެ މައްޗަށް ކަރަޕްޝަންގެ ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި...

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމާއި، ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި ޏ....

16 ޖޫން 2015 13:02

މަންދު ކޮލެޖުގެ ދެވަނަ ސެމެސްޓަރުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި.

މިއަހަރު ދެވަނަ ސެމެސްޓަރަށް މަންދު ކޮލެޖުން ހުޅުވާލާފައިވާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ޖޫން 18...

15 ޖޫން 2015 17:50

މިނިވަން 50 އާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ފުނަ ހަރަކާތް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރުފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބާއްވަމުން...

14 ޖޫން 2015 14:18

ޕެރަމެޑިކް އެމްބިއުލެންސް ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެމްބިއުލަންސް ހޮސްޕިޓަލާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ޕެރަމެޑިކް އެމްބިއުލެންސް ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެމްބިއުލަންސް ޏ.އަތޮޅު...

14 ޖޫން 2015 14:09

Image not found

ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެމީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ނައިބުތުއްތު މަގުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެމީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެއެވެ. ރޭ 18:35 ހާއިރު...

14 ޖޫން 2015 14:05

މަލްޓްގްރޭޑް ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްސަ އެލަވަންސެއް ދެނީ

މަލްޓިގްރޭޑް ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްސަ އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި ގާތްގަޑަކަށް މަހަކު 2000 ރުފިޔާ ދޭން އެޑުކޭޝަން...

11 ޖޫން 2015 21:43

ނާއިބު ރައީސް ކަމުން ޖަމީލު ވަކިކުރަނީ...

ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙުމަދު...

11 ޖޫން 2015 12:41

އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރުކަމަށް ހިސްޓޯގެ ނަން ހުށަހަޅައިފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ހޮވުމަށްޓައި ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ...

10 ޖޫން 2015 15:26

ރޯދަމަހުގެ އެލަވަންސަށް ބަދަލު ގެނައުން- އާއްމުންގެ ޚިޔާލު

ރޯދަމަހުގެ އެލަވަންސް އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ ކުރަން ފެށި މަސައްކަތް ނިމެނީ ބިދޭސީ މަސައްކަތުމީހުންނަށް...

09 ޖޫން 2015 15:11

މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 26 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބަލެވޭ ތަކެތި އަޅާފައި ހުރި 6 ޕެކެޓު ގެންގުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު...

09 ޖޫން 2015 14:58

ދެކުނު ޕްރޮވިންސް ގެ ދަތުރު ފަތުރު ޚިދުމަތް އެމްޕީއެލް އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑު އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރު ފަތުރު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެމްޕީއެލް...

03 ޖޫން 2015 08:46

ފިފާގެ ރައީސަކު ހޮވުން 2015

މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ސްވިޒަރލޭންޑްގެ ޒިއުރިކްގައި ފީފާގެ ރައީސަކު ހޮވުމުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނެއެވެ....

29 މެއި 2015 17:44
Seamaster