23 މާރޗް 2018 (ހުކުރު)


ޚަބަރު

އޭއީސީގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމަށް އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު


ފަހިއަލި ޕްރޮގްރާމް ގެ ދަށުން ލެޑް ހޮޅިބުރި ދޫކުރަން ފަށައިފި

ފަހިއަލި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދޫކުރަންދާ ލެޑްހޮޅިބުރިތައް ފުވައްމުލަކު ހަތަރު ކައުންސިލަކުން، އެ...

12 ޖެނުއަރީ 2015 16:03

އަބްދުﷲ ރަޝީދު އޭއީސީ އަށް ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތް ގިނަ ބަޔަކު ޝުކުރުވެރި ކަމާއިއެކު ފާހަގަކުރޭ

ފުވައްމުލަކުގައި އުފެދުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޕްރިންސިޕަލް ކަމަށްވާ އަބްދުﷲ ރަޝީދު އަހްމަދު ޏ.އަތޮޅު...

12 ޖެނުއަރީ 2015 15:35


ޖޯން ކެންޓްލީ ގެ އާ ވީޑިއޯއެއް އައިއެސް އިން ނެރެފި

އިގިރޭސި ނޫސްވެރިއެއްކަމަށްވާ ޖޯން ކެންޓްލީގެ އާ ވީޑިއޯއެއް އަނެއްކާވެސް އައިއެސްގެ މީޑިއާ އެއް ކަމަށްވާ...

08 ޖެނުއަރީ 2015 13:47

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ކަމުގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ ރަޝީދު ހަމަޖައްސައިފި

އަބްދުﷲ ރަޝީދުއަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ސްކޫލް ކަމުގައިވާ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް...

07 ޖެނުއަރީ 2015 16:08

ބަންޑާރަ ކިޅީގައި ރެސްޓޯރަންޓް ހުރިތަން ކުއްޔަށް ދޭން އިއުލާންކޮށްފި

ބަންޑާރަ ކިޅީގައި ހިންގި ރެސްޓޯރަންޓް ހުރިތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން...

07 ޖެނުއަރީ 2015 09:33

އޭއީސީ އާއި ހޭޒް ސުކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލުން ބަދަލުކޮށްފި

އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (އޭއީސީ) އާއި ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލް (ހޭޒް)ގެ ޕްރިންސިޕަލުން ކުއްލި ގޮތަކަށް އިއްޔެ...

06 ޖެނުއަރީ 2015 09:12

މިނިސްޓަރ އަދީބަށް ބަދު ދުއާއެއް އަޅުގަނޑު ނުކުރަން - ޝެއިޚް ޝަފީއު

މިނިސްޓަރ އަދީބަށް ބަދު ދުއާ ނުކުރާ ކަމަށް ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތް ވާ ޝެއިޚް ޝަފީއު އަބްދުﷲ ހާމަ...

04 ޖެނުއަރީ 2015 17:49

މިދިޔަ އަހަރު ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅު މައްސަލަތައް ކުރީ އަހަރުތަކަށް ވުރެ މަދު

މިދިޔަ 2014 ވަނަ ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް އޭގެ ކުރީ އަހަރަށްވުރެ މަދުކަމާއި މިއީ...

03 ޖެނުއަރީ 2015 13:17

ބުލޫސް ފޯ ޔޫތް ކޭމްޕާއި ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

ބުލޫސް ފޯ ޔޫތް ކޭމްޕުގެ 3 ވަނަ ބުރު ފުރިހަމަ ކުރި ފަރާތްތަކާއި ފަތަން ދަސްކޮށް ދިނުމަށް ފުލުހުން ހިންގި...

03 ޖެނުއަރީ 2015 15:59

ބަނގުރާކެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އާލާތްތެއް ފުލުހުން ހޯދައިފި

ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ހަންތަތަކަކާއި ބަނގުރާ ކެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކެއް...

30 ޑިސެމްބަރ 2014 08:09

ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ އޮފީހެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވައިފި

ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ އޮފީހެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. ...

28 ޑިސެމްބަރ 2014 19:32

ބުލޫސް ފޯ ޔޫތު ކޭމްޕުގެ 3 ވަނަ ބުރު އިފްތިތާހްކޮށްފި

ޒުވާނުންނާ ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ފުލުހުން ހިންގަމުންގެންދާ ބްލޫޒް ފޮރ ޔޫތު ކޭމްޕްގެ 3 ވަނަ...

27 ޑިސެމްބަރ 2014 08:25

Seamaster