22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު ދެމީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި


މާޓާޓޯގެ ޓްރެވެލް އެވޯޑްސް އަށް ވިލަގްޒާ ރެޓްރީޓް ނޮމިނޭޓް ވެއްޖެ

ދިވެހި ޓްރެވަލް އޭޖަންޓުންނާއި ޓްއަރ އޮޕަރޭޓަރުންގެ ޖަމްއިއްޔާ (މަޓާޓޯ) ގެ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވެލް އެވޯޑްސް...

04 މާރޗް 2015 11:11

އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ފުވައްމުލަކު ހަތަރު ސްކޫލް ވާދަކުރަނީ

މި މާރޗް މަހުގެ 24-27 އަށް ގދ. ތިނަދޫގައި ބާއްވާ މަކީޓާ 8 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި...

01 މާރޗް 2015 18:46

ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯރޓާއި ސަރުކާރުން ހަވާލުވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ އިން 170 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްގެން ފުވައްމުލަކު ގައި އަޅާފައިވާ އެއަރޕޯރޓް ހިންގުމާއި...

01 މާރޗް 2015 18:40

ދެކުނު މަހާސިންތާ މިއަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތައް ކަމަށްވާ ގއ. ގދ. ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫ ސިޓީ އިން...

26 ފެބުރުއަރީ 2015 08:29

ފުވައްމުލަކު ގިނަ ބަޔަކު މިއަދުގެ މުޒާހަރާ އަށް މާލެ އަށް

ޕީޕީއެމް އިން ބާއްވާ މުޒާހަރާ އަށާއި އެޕާޓީގެ ޖަލްސާއަކަށް މިއަދު އާއި ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ފުވައްމުލަކު ގިނަ...

19 ފެބުރުއަރީ 2015 13:31

ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން ފުވައްމުލަކަށް 100 ޑަސްބިން

ފުވައްމުލަކު އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން 100 ޑަސްބިން...

19 ފެބުރުއަރީ 2015 13:04

ވިލަގްޒާ ވޭލި އިން އަނެއްކާވެސް ބަނގުރާއާއި އެކު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ގެސްޓް ހައުސްއެއްކަމަށްވާ ވިލަގްޒާ ވޭލި އެންޑް ޑައިވިންގ ގެ ކެފޭގައި ބަނގުރާބޯން ތިބި...

18 ފެބުރުއަރީ 2015 12:58

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ފަހަތަށް

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ފަހަތަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ކަމަށް، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން...

17 ފެބުރުއަރީ 2015 09:23

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް ޏ.ބްރާންޗްގެ ޔުނިޓްތަކުގެ މަގާމްތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކޮށްފި

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް ޏ.ބްރާންޗްގެ އުތުރު އަދި ދެކުނު ޔުނިޓްގެ މަގާމްތަކަށް މެމްބަރުން...

17 ފެބުރުއަރީ 2015 09:15


ފުވައްމުލަކު އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި، ނެދަރލޭންޑްގެ ޓީމެއް ފުވައްމުލަކުގައި

ނެދަރލޭންޑް ގެ އޯރިއޯ ފަންޑާއި ދިވެހި ސަރުކާރުން،ފުވައްމުލަކަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް...

12 ފެބުރުއަރީ 2015 23:00

އެރޮބިކްސް ކްލާހެއް ހެދުމަށް ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ބަދަލު ތަކެއް ގެންނަނީ

ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި އެރޮބިކްސް ކުލާހެއް ހެދުމަށްޓަކައި އެއިމާރާތަށް ބަދަލު ތަކެއް...

07 ފެބުރުއަރީ 2015 14:10

ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޑިޒައިން ކުރުމަށް ރިޔަން އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޑިޒައިންކޮށް އަމަލީ މަސައްކަތް...

03 ފެބުރުއަރީ 2015 12:22

ބެލެނިވެރިކަމުގެ ހުނަރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ބެލެނިވެރިންނަށްދީފި

ބެލެނިވެރިންނަށް ބެލެނިވެރިކަމުގެ ހުނަރާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް...

31 ޖެނުއަރީ 2015 14:37
Seamaster