18 ފެބުރުއަރީ 2018 (އާދީއްތަ)


ޚަބަރު

ބަޖެޓް 2015: ފުވައްމުލަކަށް ކަޑައަޅާފައިވާ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހިނގަމުންދަނީ...؟


ބަޖެޓް 2015: ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްތަކަށް 33.9 މިލިއަން ރުފިޔާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އަންނަ 2015 ވަނަ އަހަރަށް އަންދާޒާ ކުރާ ބަޖެޓްގައި،...

09 ނޮވެމްބަރ 2014 09:11

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށް ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ފުލުހުން ފަށައިފި

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށް ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފުވައްމުލަކުގައި...

07 ނޮވެމްބަރ 2014 08:28

ފުވައްމުލަކަށް ވައިގެ މަގުން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އަނެއްކާވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފި

ފުރަގަސްފަރާތުގައި ރައްކާކޮށްގެން ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން މަސައްކަތްކުރި ފިރިހެނަކު...

03 ނޮވެމްބަރ 2014 09:10

މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެހިތަކަކާއިއެކު ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯރޓްއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާއެއްޗެހިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެހިތަކަކާއިއެކު މީހަކު ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯރޓްއިން...

02 ނޮވެމްބަރ 2014 08:38


ބަނގުރާ ކެއްކުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި އެއްޗެއްހިތަކެއް ފުލުހުން ހޯދައިފި

ލިބުނު މަޢުލޫމާތު ލިބުމާއި ގުޅިގެން އެގޭތެރެ ބަލައި ފާސްކުރަމުންދަނިކޮށް ބަނގުރާ ކެއްކުމަށް...

13 އޮކްޓޫބަރ 2014 08:36

ގުރޫޕްބީގެ ފުރަތަމަ މެޗް ފުނާޑު ޔޫތު އެސޯސިއޭޝަންއަށް

އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ގުރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗް ފުނާޑު ޔޫތު އެސޯސިއޭޝަން...

11 އޮކްޓޫބަރ 2014 10:46

އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗް ބޮޑު ތަފާތަކުން ދަޑިމަގު ޒުވާނުންގެ ޖަމްމިއްޔާއަށް

އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗް ތޫނޑު ޖަމްމިއްޔާ އާއި ބައްދަލުކޮށް 7-1 އިން ދަޑިމަގު ޒުވާނުންގެ ޖަމްމިއްޔާ...

10 އޮކްޓޫބަރ 2014 20:00

އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ފުތަމަ މެޗްގައި މިއަދު ދޫނޑިގަމާއި މާލެގަން

އަތޮޅު މުބާރާތް މިއަދު ފައްޓާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި މިއަދު ހަވީރު ބައްދަލުކުރާނީ ދޫނޑިގަމް...

08 އޮކްޓޫބަރ 2014 14:09

"ދަކޯލް" ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ދައުވާ އިވެންޓެއްކަމަށްވާ "ދަކޯލް" ގެ...

01 އޮކްޓޫބަރ 2014 14:00

އެމްޑީޕީ ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސްކަމުން މުސްތަފާ އިސްތިއުފާދީފި

އެމްޑީޕީ ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު މުސްތަފާ އަހްމަދު (ކިނާރީގެ...

01 އޮކްޓޫބަރ 2014 14:23

އުރީދޫގެ ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ވިޔަފާރި ރަނގަޅު އެއް ފަރާތަކަށް ސިތާނާ ސްޓޯރ ހޮވައިފި

އުރީދޫ ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ވިޔަފާރި ރަނގަޅު ޕާޓްނަރުންގެ ތެރޭގައި ފުވައްމުލަކު ސިތާނާ...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 10:57

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުއްޔަށްދީފައިވާ ގެސްޓް ހައުސްގެ ތެރެއިން ބަނގުރަލާ އެކު ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަނގުރާކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ފުޅިއަކާއެކު ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުއްޔަށްދީފައިވާ...

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 00:18

ކޭކު ޑެކަރޭޝަން ކޯހެއް ފަށަނީ

ތަފާތު އެކި ޑިޒައިންތަކަށް ކޭކު އަޅަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ....

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 12:48
Seamaster