22 ޖޫން 2018 (ހުކުރު)


ޚަބަރު

ފުލުހުންގެ،ފިޒިކަލް ޓްރެއިނިންގް އިންސްޓްރަކްޓަރ ކޯސް ފުވައްމުލަކުގައި ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ....


ފުލެޓް އެޅުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތާއިއެކު ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ފުލެޓް އެޅުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތާއިއެކު ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަދު...

25 ޖެނުއަރީ 2015 14:26

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ގެ ނުފޫޒު ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ފޯރައިފި

ދައުލަތުލް އިސްލާމިއްޔާ ނުވަތަ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ނުފޫޒު ދެނުކު އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދާއި...

22 ޖެނުއަރީ 2015 09:09


އޯކިޑް ރެސްޓޯރެންޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިގައިފި

ފުވައްމުލަކު މާލެގަމް އަވަށުގައި ހުންނަށް އޯކިޑް ރެސްޓޯރެންޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިގައިފިއެވެ. މި...

19 ޖެނުއަރީ 2015 05:47

އެޑިއުކޭޝަންގެ އާ އޮނިގަނޑާއި އެކު ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންތަކެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލެނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ދާދި ފަހުން އުފެއްދި "ސްޓާފް ރިކުއަމަންޓް 2015" ގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކު...

18 ޖެނުއަރީ 2015 11:08

އެއާޕޯޓް ސަރަހައްދުގައި އޭޓީއެމްއެއް ބެހެއްޓުމަށް އެދި ޕެޓިޝަނެއް

ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓް ސަރަހައްދުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވުސް ގެ އޭޓީއެމް އެއް ބެހެއްޓުމަށް އެދި ...

17 ޖެނުއަރީ 2015 23:24

ދިރާގް އިން 4ޖީގެ ޙިދުމަތް ފުވައްމުލަކަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިރާގްްއިން 4ޖީގެ ޚިދުމަތް ފުވައްމުލަކަށް މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ. ...

17 ޖެނުއަރީ 2015 13:29

މިއަހަރުވެސް،ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ކިޔައިވައިދޭ ދެ ޓީޗަރަކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވަނީ

މި އަހަރުވެސް އިތުރު ތަމްރިނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ހާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލާއި ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްގެ، ޙާއްސަ...

15 ޖެނުއަރީ 2015 11:14

އެމްޖޭއެމް، ހޭޒް އަދި އެފްއެސް ގެ ޕްރިންސިޕަލުންވެސް ބަދަލު ކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގާ ޕްރައިމަރީ ތިން ސްކޫލް ކަމަށްވާ މަދަރުސަތުއް ޝައިޚް މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން...

14 ޖެނުއަރީ 2015 20:46


އެލްޖީއޭ އިން ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްތަކާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އެލްޖީއޭ އިން ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްތަކާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ރަށު...

14 ޖެނުއަރީ 2015 17:45

ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ފުވައްމުލަކުގައި މެޑިކަލް ކޭމްޕްތަށް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރަނީ..

ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ފުވައްމުލަކުގައިވެސް މެޑިކަލް ކޭމްޕްތަށް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށްއެ...

14 ޖެނުއަރީ 2015 16:29

އޭއީސީގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމަށް އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު(ޏ.އޭއީސީ) ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމަށް އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު ހަމަޖައްސަވައިފާވާ...

14 ޖެނުއަރީ 2015 08:38

ފަހިއަލި ޕްރޮގްރާމް ގެ ދަށުން ލެޑް ހޮޅިބުރި ދޫކުރަން ފަށައިފި

ފަހިއަލި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދޫކުރަންދާ ލެޑްހޮޅިބުރިތައް ފުވައްމުލަކު ހަތަރު ކައުންސިލަކުން، އެ...

12 ޖެނުއަރީ 2015 16:03
Seamaster