22 ޖޫން 2018 (ހުކުރު)


ޚަބަރު

އަބްދުﷲ ރަޝީދު އޭއީސީ އަށް ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތް ގިނަ ބަޔަކު ޝުކުރުވެރި ކަމާއިއެކު ފާހަގަކުރޭޖޯން ކެންޓްލީ ގެ އާ ވީޑިއޯއެއް އައިއެސް އިން ނެރެފި

އިގިރޭސި ނޫސްވެރިއެއްކަމަށްވާ ޖޯން ކެންޓްލީގެ އާ ވީޑިއޯއެއް އަނެއްކާވެސް އައިއެސްގެ މީޑިއާ އެއް ކަމަށްވާ...

08 ޖެނުއަރީ 2015 13:47

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ކަމުގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ ރަޝީދު ހަމަޖައްސައިފި

އަބްދުﷲ ރަޝީދުއަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ސްކޫލް ކަމުގައިވާ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް...

07 ޖެނުއަރީ 2015 16:08

ބަންޑާރަ ކިޅީގައި ރެސްޓޯރަންޓް ހުރިތަން ކުއްޔަށް ދޭން އިއުލާންކޮށްފި

ބަންޑާރަ ކިޅީގައި ހިންގި ރެސްޓޯރަންޓް ހުރިތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން...

07 ޖެނުއަރީ 2015 09:33

އޭއީސީ އާއި ހޭޒް ސުކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލުން ބަދަލުކޮށްފި

އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (އޭއީސީ) އާއި ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލް (ހޭޒް)ގެ ޕްރިންސިޕަލުން ކުއްލި ގޮތަކަށް އިއްޔެ...

06 ޖެނުއަރީ 2015 09:12

މިނިސްޓަރ އަދީބަށް ބަދު ދުއާއެއް އަޅުގަނޑު ނުކުރަން - ޝެއިޚް ޝަފީއު

މިނިސްޓަރ އަދީބަށް ބަދު ދުއާ ނުކުރާ ކަމަށް ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތް ވާ ޝެއިޚް ޝަފީއު އަބްދުﷲ ހާމަ...

04 ޖެނުއަރީ 2015 17:49

މިދިޔަ އަހަރު ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅު މައްސަލަތައް ކުރީ އަހަރުތަކަށް ވުރެ މަދު

މިދިޔަ 2014 ވަނަ ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް އޭގެ ކުރީ އަހަރަށްވުރެ މަދުކަމާއި މިއީ...

03 ޖެނުއަރީ 2015 13:17

ބުލޫސް ފޯ ޔޫތް ކޭމްޕާއި ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

ބުލޫސް ފޯ ޔޫތް ކޭމްޕުގެ 3 ވަނަ ބުރު ފުރިހަމަ ކުރި ފަރާތްތަކާއި ފަތަން ދަސްކޮށް ދިނުމަށް ފުލުހުން ހިންގި...

03 ޖެނުއަރީ 2015 15:59

ބަނގުރާކެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އާލާތްތެއް ފުލުހުން ހޯދައިފި

ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ހަންތަތަކަކާއި ބަނގުރާ ކެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކެއް...

30 ޑިސެމްބަރ 2014 08:09

ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ އޮފީހެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވައިފި

ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ އޮފީހެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. ...

28 ޑިސެމްބަރ 2014 19:32

ބުލޫސް ފޯ ޔޫތު ކޭމްޕުގެ 3 ވަނަ ބުރު އިފްތިތާހްކޮށްފި

ޒުވާނުންނާ ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ފުލުހުން ހިންގަމުންގެންދާ ބްލޫޒް ފޮރ ޔޫތު ކޭމްޕްގެ 3 ވަނަ...

27 ޑިސެމްބަރ 2014 08:25


ދެކުނު ހަތަރު އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލް ތަކުގެ މެމްބަރުން ބައްދަލު ވުމެއް އައްޑު...

22 ޑިސެމްބަރ 2014 09:03

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ފަލާޙް ޝަރީފް އާ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ ސަބް...

18 ޑިސެމްބަރ 2014 09:05
Seamaster