15 އޯގަސްޓް 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ވިލަގްޒާ ވޭލި އިން އަނެއްކާވެސް ބަނގުރާއާއި އެކު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި


ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ފަހަތަށް

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ފަހަތަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ކަމަށް، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން...

17 ފެބުރުއަރީ 2015 09:23

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް ޏ.ބްރާންޗްގެ ޔުނިޓްތަކުގެ މަގާމްތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކޮށްފި

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް ޏ.ބްރާންޗްގެ އުތުރު އަދި ދެކުނު ޔުނިޓްގެ މަގާމްތަކަށް މެމްބަރުން...

17 ފެބުރުއަރީ 2015 09:15


ފުވައްމުލަކު އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި، ނެދަރލޭންޑްގެ ޓީމެއް ފުވައްމުލަކުގައި

ނެދަރލޭންޑް ގެ އޯރިއޯ ފަންޑާއި ދިވެހި ސަރުކާރުން،ފުވައްމުލަކަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް...

12 ފެބުރުއަރީ 2015 23:00

އެރޮބިކްސް ކްލާހެއް ހެދުމަށް ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ބަދަލު ތަކެއް ގެންނަނީ

ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި އެރޮބިކްސް ކުލާހެއް ހެދުމަށްޓަކައި އެއިމާރާތަށް ބަދަލު ތަކެއް...

07 ފެބުރުއަރީ 2015 14:10

ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޑިޒައިން ކުރުމަށް ރިޔަން އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޑިޒައިންކޮށް އަމަލީ މަސައްކަތް...

03 ފެބުރުއަރީ 2015 12:22

ބެލެނިވެރިކަމުގެ ހުނަރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ބެލެނިވެރިންނަށްދީފި

ބެލެނިވެރިންނަށް ބެލެނިވެރިކަމުގެ ހުނަރާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް...

31 ޖެނުއަރީ 2015 14:37

ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯރޓާއި ގުޅިފައިވާ ޓްއަރިޒަމް ވިޔަފާރި ހިންގާ ނަމަ އެއެއަޕޯރޓުން ފައިދާ ވާނެ

ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯރޓް ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިފައިވާ ޓްއަރިޒަމް ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތް ހިންގައިފިނަމަ އެ...

27 ޖެނުއަރީ 2015 14:57

ބަދަރުގައި އަޅާފައި ހުރި ބޭނުން ނުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ނައްތާލަނީ

ފުވައްމުލަކު ބަދަރުގައި އަޅާފައި ބޭނުން ނުކޮށް ގިނަ ދުވަސް ވެފައި ހުންނަ އުޅަނދު ފަހަރު ނައްތާލުމުގެ...

27 ޖެނުއަރީ 2015 12:52

ވީނަސް ބޯޓް މާލެ އަތޮޅު ފަރަކަށް އަރައި އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

ފުވައްމުލަކު ވީނަސް މާލެ އަތޮޅު މަޑިފުށީ ފަރަށް އަރައި އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެންއެންޑީއެފް އިން...

25 ޖެނުއަރީ 2015 22:55

މަސްތުވާ ތެކެއްޗާއި އެކު ފުވައްމުލަކުން 2 ފުލުހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

މަސްތުވާ ތެކެއްޗާއި އެކު ފުވައްމުލަކުން 3 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިގެ ތެރެއިން 2...

25 ޖެނުއަރީ 2015 17:51

ފުލުހުންގެ،ފިޒިކަލް ޓްރެއިނިންގް އިންސްޓްރަކްޓަރ ކޯސް ފުވައްމުލަކުގައި ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ....

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ސްޓަޑީޒް (އައިލްސް) އިން ހިންގާ މި ކޯސް ޖެނުއަރީ 17...

25 ޖެނުއަރީ 2015 17:17

ފުލެޓް އެޅުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތާއިއެކު ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ފުލެޓް އެޅުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތާއިއެކު ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަދު...

25 ޖެނުއަރީ 2015 14:26

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ގެ ނުފޫޒު ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ފޯރައިފި

ދައުލަތުލް އިސްލާމިއްޔާ ނުވަތަ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ނުފޫޒު ދެނުކު އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދާއި...

22 ޖެނުއަރީ 2015 09:09
Seamaster