26 އެޕްރީލް 2018 (ބުރާސްފަތި)


ޚަބަރު

އަގުހުރި އިނާމްތަކާއި އެކު ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ސޭލެއް ހޯމްލައިން އިން ފަށައިފި


މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެހިތަކަކާއިއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ބުލެޓް ސައިޒުގެ ރަބަރު ޕެކެޓަކާއެކު ފުވައްމުލަކުން...

25 ނޮވެމްބަރ 2014 08:32


ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުދައްރިސުންގެ އެވޯޑް ދީފި

ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުދައްރިސުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ އެވޯޑްތަކެއް...

21 ނޮވެމްބަރ 2014 08:16

ބޯހިމެނުމުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ މަދުން

މިއަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުގައި ހިމެނިފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ...

18 ނޮވެމްބަރ 2014 13:49

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ 53 ނޫސް މަޖައްލާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާރސް އިން އަލުން ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން މިއަދާއި ހަމައަށް...

18 ނޮވެމްބަރ 2014 08:49

ފާއިތުވީ 8 އަހަރު ތެރޭ ފުވައްމުލަކު އާބާދީ އަށް އިތުރުވީ 419 ދިވެހިން

ބޯހިމެނުމުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ފާއިތުވީ އަށްއަހަރު ތެރޭ ފުވައްމުލަކުގެ އާބާދީއަށް އިތުރުވެފައި...

16 ނޮވެމްބަރ 2014 09:39

ބަޖެޓް 2015: ފުވައްމުލަކަށް ކަޑައަޅާފައިވާ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހިނގަމުންދަނީ...؟

2015 ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި އިރު ފުވައްމުލަކަށް...

12 ނޮވެމްބަރ 2014 12:07

ބަޖެޓް 2015: ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްތަކަށް 33.9 މިލިއަން ރުފިޔާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އަންނަ 2015 ވަނަ އަހަރަށް އަންދާޒާ ކުރާ ބަޖެޓްގައި،...

09 ނޮވެމްބަރ 2014 09:11

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށް ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ފުލުހުން ފަށައިފި

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށް ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފުވައްމުލަކުގައި...

07 ނޮވެމްބަރ 2014 08:28

ފުވައްމުލަކަށް ވައިގެ މަގުން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އަނެއްކާވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފި

ފުރަގަސްފަރާތުގައި ރައްކާކޮށްގެން ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން މަސައްކަތްކުރި ފިރިހެނަކު...

03 ނޮވެމްބަރ 2014 09:10

މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެހިތަކަކާއިއެކު ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯރޓްއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާއެއްޗެހިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެހިތަކަކާއިއެކު މީހަކު ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯރޓްއިން...

02 ނޮވެމްބަރ 2014 08:38


ބަނގުރާ ކެއްކުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި އެއްޗެއްހިތަކެއް ފުލުހުން ހޯދައިފި

ލިބުނު މަޢުލޫމާތު ލިބުމާއި ގުޅިގެން އެގޭތެރެ ބަލައި ފާސްކުރަމުންދަނިކޮށް ބަނގުރާ ކެއްކުމަށް...

13 އޮކްޓޫބަރ 2014 08:36

ގުރޫޕްބީގެ ފުރަތަމަ މެޗް ފުނާޑު ޔޫތު އެސޯސިއޭޝަންއަށް

އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ގުރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗް ފުނާޑު ޔޫތު އެސޯސިއޭޝަން...

11 އޮކްޓޫބަރ 2014 10:46
Seamaster