15 އޯގަސްޓް 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓު ހިންގުމާއި ސަރުކާރުން ހަވާލުވަނީ..


އޯކިޑް ރެސްޓޯރެންޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިގައިފި

ފުވައްމުލަކު މާލެގަމް އަވަށުގައި ހުންނަށް އޯކިޑް ރެސްޓޯރެންޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިގައިފިއެވެ. މި...

19 ޖެނުއަރީ 2015 05:47

އެޑިއުކޭޝަންގެ އާ އޮނިގަނޑާއި އެކު ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންތަކެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލެނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ދާދި ފަހުން އުފެއްދި "ސްޓާފް ރިކުއަމަންޓް 2015" ގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކު...

18 ޖެނުއަރީ 2015 11:08

އެއާޕޯޓް ސަރަހައްދުގައި އޭޓީއެމްއެއް ބެހެއްޓުމަށް އެދި ޕެޓިޝަނެއް

ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓް ސަރަހައްދުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވުސް ގެ އޭޓީއެމް އެއް ބެހެއްޓުމަށް އެދި ...

17 ޖެނުއަރީ 2015 23:24

ދިރާގް އިން 4ޖީގެ ޙިދުމަތް ފުވައްމުލަކަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިރާގްްއިން 4ޖީގެ ޚިދުމަތް ފުވައްމުލަކަށް މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ. ...

17 ޖެނުއަރީ 2015 13:29

މިއަހަރުވެސް،ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ކިޔައިވައިދޭ ދެ ޓީޗަރަކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވަނީ

މި އަހަރުވެސް އިތުރު ތަމްރިނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ހާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލާއި ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްގެ، ޙާއްސަ...

15 ޖެނުއަރީ 2015 11:14

އެމްޖޭއެމް، ހޭޒް އަދި އެފްއެސް ގެ ޕްރިންސިޕަލުންވެސް ބަދަލު ކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގާ ޕްރައިމަރީ ތިން ސްކޫލް ކަމަށްވާ މަދަރުސަތުއް ޝައިޚް މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން...

14 ޖެނުއަރީ 2015 20:46


އެލްޖީއޭ އިން ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްތަކާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އެލްޖީއޭ އިން ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްތަކާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ރަށު...

14 ޖެނުއަރީ 2015 17:45

ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ފުވައްމުލަކުގައި މެޑިކަލް ކޭމްޕްތަށް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރަނީ..

ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ފުވައްމުލަކުގައިވެސް މެޑިކަލް ކޭމްޕްތަށް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށްއެ...

14 ޖެނުއަރީ 2015 16:29

އޭއީސީގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމަށް އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު(ޏ.އޭއީސީ) ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމަށް އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު ހަމަޖައްސަވައިފާވާ...

14 ޖެނުއަރީ 2015 08:38

ފަހިއަލި ޕްރޮގްރާމް ގެ ދަށުން ލެޑް ހޮޅިބުރި ދޫކުރަން ފަށައިފި

ފަހިއަލި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދޫކުރަންދާ ލެޑްހޮޅިބުރިތައް ފުވައްމުލަކު ހަތަރު ކައުންސިލަކުން، އެ...

12 ޖެނުއަރީ 2015 16:03

އަބްދުﷲ ރަޝީދު އޭއީސީ އަށް ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތް ގިނަ ބަޔަކު ޝުކުރުވެރި ކަމާއިއެކު ފާހަގަކުރޭ

ފުވައްމުލަކުގައި އުފެދުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޕްރިންސިޕަލް ކަމަށްވާ އަބްދުﷲ ރަޝީދު އަހްމަދު ޏ.އަތޮޅު...

12 ޖެނުއަރީ 2015 15:35


ޖޯން ކެންޓްލީ ގެ އާ ވީޑިއޯއެއް އައިއެސް އިން ނެރެފި

އިގިރޭސި ނޫސްވެރިއެއްކަމަށްވާ ޖޯން ކެންޓްލީގެ އާ ވީޑިއޯއެއް އަނެއްކާވެސް އައިއެސްގެ މީޑިއާ އެއް ކަމަށްވާ...

08 ޖެނުއަރީ 2015 13:47
Seamaster