22 ޖޫން 2018 (ހުކުރު)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ،ފުވައްމުލަކު ވިޔަފާރި ވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


ފުވައްމުލަކުގައި އަޅާ 200 ހައުސިން ޔުނިޓް 18 މަސްދުވަސް ތެރޭ ނިމޭނެ – ހައުންސިން މިނިސްޓަރ

ފުވައްމުލަކުގައި އަޅާ 200 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް 18 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެކަމަށް...

11 ޑިސެމްބަރ 2014 09:16

ފުވައްމުލަކު ތުނޑި، އެޝިއާ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ސިއްރު ގޮނޑުދޮށްތަކުގެ ތެރޭގައި..

ރާއްޖޭ އާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ފުވައްމުލަކުގެ ހިތްގާއިމު، ތުނޑިއާއި ރަށުގައި ގުދުރަތީ ގޮތުން...

09 ޑިސެމްބަރ 2014 20:40

ބްލޫސް ފޮރ ޔޫތު ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޒުވާނުންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ބްލޫސް...

04 ޑިސެމްބަރ 2014 10:35

ނުކުޅުދެންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ އެމްބެސެޑަރުކަމަށް ފައިސަލް ނަސީމް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ އެމްބެސެޑަރުކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަދި ފައިސަލް...

03 ޑިސެމްބަރ 2014 11:56

ފީފާގެ އެހީގައި ފުވައްމުލަކުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހުނު ފުޓްސަލް ދަނޑު ކެންސަލްކުރި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް އިލްހާމް މަގާމުން ދުރުކޮށްފި

ފީފާގެ އެހީގައި ފުވައްމުލަކުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހުނު ފުޓްސަލް ދަނޑު ކެންސަލްކުރި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް...

03 ޑިސެމްބަރ 2014 09:21

ރިއާލް މެޑްރިޑްގެ ލޯގޯގެ ސަލީބު މެދުއިރުމަތީގައި ބޭނުން ނުކުރުމަށް ނިންމައިފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޔޫރަޕް ފުޓްބޯޅައިގެ ޗެމްޕިއަން ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ލޯގޯގައި މެދުއިރުމަތީގައި...

02 ޑިސެމްބަރ 2014 11:33

މަސްތުވާ ތަކެތި ގެންގުޅުނު ކަމުގެ ކުށުގައި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

މަސްތުވާ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ޑައިމޯފިން ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގައި ފުވައްމުލަކު މެދުގޭ މުހައްމަދު މާޖިދު...

30 ނޮވެމްބަރ 2014 18:07

ހަމަ އަގު އެކުލެވޭ ދީނާރާއި ދިރުހަމް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އައި އެސް އިން ނިންމައިފި

ހަމަ އަގު އެކުލެވޭ ރަން ދީނާރާއި ރިހި ދިރުހަމާއި ކޮޕާ ފަލްސް ބޭނުން ކުރުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާ ކަމަށް...

27 ނޮވެމްބަރ 2014 11:34

އަގުހުރި އިނާމްތަކާއި އެކު ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ސޭލެއް ހޯމްލައިން އިން ފަށައިފި

ހޯމްލައިން އިން އަގުހުރި އިނާމްތަކާއި އެކު ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ސޭލެއް ފަށައިފިއެވެ. ...

26 ނޮވެމްބަރ 2014 13:08

މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެހިތަކަކާއިއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ބުލެޓް ސައިޒުގެ ރަބަރު ޕެކެޓަކާއެކު ފުވައްމުލަކުން...

25 ނޮވެމްބަރ 2014 08:32


ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުދައްރިސުންގެ އެވޯޑް ދީފި

ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުދައްރިސުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ އެވޯޑްތަކެއް...

21 ނޮވެމްބަރ 2014 08:16

ބޯހިމެނުމުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ މަދުން

މިއަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުގައި ހިމެނިފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ...

18 ނޮވެމްބަރ 2014 13:49

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ 53 ނޫސް މަޖައްލާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާރސް އިން އަލުން ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން މިއަދާއި ހަމައަށް...

18 ނޮވެމްބަރ 2014 08:49
Seamaster