18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ޖަމީލް، މަލީހު އަދި މަނިކު ޖޭޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި


އަދީބު ދޫކޮށްލިނަމަ މަގުތައް ނާމާންވީސް: ރައީސް ޔާމީން

އަދީބު ދޫކޮށްލިނަމަ މަގުތައް ނާމާންވެގެން ދާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން...

10 ފެބުރުއަރީ 2018 00:55

ގައުމުގެ އިސްތިގުލާލަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމެއް ކޯލިޝަނުން ނުކުރާނެ: ޑރ.ޖަމީލް

ގައުމުގެ އިސްތިގުލާލަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމެއް ހަތަރު ލީޑަރުން ހިމެނޭ ކޯލިޝަނުން ނުކުރާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ...

08 ފެބުރުއަރީ 2018 18:55

ދާދި ދެންމެއަކު ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުު އިޢުލާކްކޮށްފި

ދާދި ދެންމެއަކު ސަރުކާރުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. ފާއިތުވި ބުރާސްފަތި...

05 ފެބުރުއަރީ 2018 21:17

ހުއްދަ ނުނަގާ ދީނީ ނަސޭހަތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ހުއްދަ ނުނަގާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ދީނި ނަސޭޙަތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި މެދު އިސްލާމިކް...

05 ފެބުރުއަރީ 2018 14:57

އޭޖީ އަނިލްއަށް "ފާޓު ފުޅާ" ގާނޫނު އަސާސީ އެއް ދޭން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟

މިފަހުން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހޫނު ވެގެން ދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހެން، ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު...

05 ފެބުރުއަރީ 2018 10:39

ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ދުވަސް ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްފި

މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ދުވަހު ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ފެބުރުއަރީ މަހު 4 ވަނަ...

04 ފެބުރުއަރީ 2018 20:56

ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ތާއިދު ދައްކާލުމުގެ އެއްވުމެއް މިއަދު ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި

ރައީސް ޔާމީނާށާއި ޕީޕީއެމަށް އޮތް ތާއިދު ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި...

03 ފެބުރުއަރީ 2018 20:35

ނުރައްކާތެރި މުޑިއެރުމެއްގައި ކާރަކުން ޖެހި ބައިސިކަލްގައި ދިޔަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މިއަދު ހެނދުނު ފުވައްމުލަކު ތާރު މަގުން ބައިސިކަލު ދުއްވާފައި ދިޔަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއްގެ...

03 ފެބުރުއަރީ 2018 18:46

ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުުކުމާއި މެދު ސަރުކާރުން ސުވާލު އުފައްދަނީ

ރޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާއި މެދު ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސުވާލު އުފައްދައި މީޑިއާގައި...

02 ފެބުރުއަރީ 2018 11:54

މަޖުލީހުގެ 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ދާދި ދެންމެއަކު ސްޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް...

01 ފެބުރުއަރީ 2018 23:02

ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފައި ފަތިސް ނަމާދަށް ކުދިން ގެންދިޔައީ ސިޔާސީ ބޭނުމަކު ބާ؟

މިއަދަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ސްކޫލަތަކަށް "ފާޑެއްގެ ބަންދު" ދުވަހެކެވެ. ފޯން ކޮންފަރެންސެއްގައި ހުރިހާ...

01 ފެބުރުއަރީ 2018 12:49

މަސްތުވަތަކެތީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު އަންހެނަކު ހޯދަނީ

މަސްތުވަތަކެތީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު އަންހެނަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރަމުން...

31 ޖެނުއަރީ 2018 17:33

ރައިސް ޔާމީނަށް ތާއިދު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮޑަ ކިޅި ސަރަހައްދަށް އެއްވެއްޖެ

ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއިދު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި މިއަދު އެއްވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއެއްވުން...

28 ޖެނުއަރީ 2018 00:29

މާނޭރުން ގެނބެމުން ދިޔަ މީހަކު ސަލާމަތްކޮފި

މާނޭރު ފަންނުން މޫދަށް އެރުނު ބިދޭސީއަކު ގެނބެމުން ދަނިކޮށް ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި...

27 ޖެނުއަރީ 2018 15:47
Seamaster