22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ސަޕޯރޓަރުން ބައި-އިލެކްޝަނެއްގެ ޕްރައިމަރީގެ އިންތިޒާރުގައި


ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އަނިޔާވި ކުއްޖާ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެއަށް

މިއަދު ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ކުއްޖަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި...

17 ޖެނުއަރީ 2018 01:23

ގޮނޑި ގެއްލުނު މައްސަލާގައި ޝާހު ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ވަޑައިގެންފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ ކުރިން ތަމްސީލުކުރި އަލީ ޝާހު ސްޕްރީމް ކޯޓަށް...

15 ޖެނުއަރީ 2018 15:16

ސްކޫލްތައް ސުމޭކު ކުރުން

މިއަހަގެ ދިރާސީ ކިޔެވުން ފެށެން ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފާފައި ވާ އެއް އަޑަކީ...

12 ޖެނުއަރީ 2018 23:01

ފައިސަލް ލައިފް ރިންގް ތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ހިގާފާނެ މޫދުގެ ހާދިސާއަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ލައިފް ރިންގުތަކެއް ފައިސަލް...

10 ޖެނުއަރީ 2018 13:09

ޗައިނާއަށް ދިޔަ ދަރިވަރުން އެނބުރި މާލެ އަތުވެއްޖެ

ޗައިނާ މޯލްޑިވިއަން ކަލްޗަރަލް އެސޯސިއޭޝަނުން (ސީއެމްސީއޭ) ގެ ފަރާތުން ޗައިނާއަށް ދިޔަ ދިވެހި ދަރިވަރުން...

03 ޖެނުއަރީ 2018 12:02

2018ގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ފާއިތުވި 2017 ގައި އުޅެން ދިމާވުން

ފާއިތުވާ ވަގުތަކީ އަނބުރާ ލިބޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޝައްކެއް ނެތި ގަބޫލުކުރެރެވެ....

03 ޖެނުއަރީ 2018 00:17

އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުން 2018

އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ހެން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. އެގޮތުުން ކުރާ ކަންތައްތައް އެކި...

01 ޖެނުއަރީ 2018 00:11

އަބުގަހާއި އަލައޮޅަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެބައްދަލުވުމެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

އަބުގަސްތަކާއި އަލައޮޅަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ...

26 ޑިސެމްބަރ 2017 12:24

މޯލްޑީވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ފުވައްމުލަކު ބްރާންޗު ހުޅުވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ގާއިމްކުރެވުނު އިސްލާމިކް ބޭންކް، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ...

25 ޑިސެމްބަރ 2017 11:42

މޯޅްޑީވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް މާދަމާ ފަށަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ގާއިމްކުރެވުނު އިސްލާމިކް ބޭންކް، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ...

23 ޑިސެމްބަރ 2017 19:47

އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާވިއްކުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ ރޯޑްޝޯ މާދަމާ ނިމޭނެ

ބަދަރުހެދުމާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުންނާބުއުސް ކުންފުނި އެމްޓީސީސީއިން...

23 ޑިސެމްބަރ 2017 19:42

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް އިން ފުވައްމުލަކުގައި ރޯޑް ޝޯއެއް ބާއްވަނީ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ފުވައްމުލަކުގައި އެބޭންކުގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން...

14 ޑިސެމްބަރ 2017 13:15

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އިތުރު ފިއްތުންތަކެއް!

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އިތުރު ފިއްތުންތަކެއް މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް ކުރިމަތި ކުރުވައިފިއެވެ. ލޯކަލް...

12 ޑިސެމްބަރ 2017 03:17

މޯލްޑީވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ފުވައްމުލަކު ބްރާންޗް ހުޅުވަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ގާއިމް ކުރެވުނު އިސްލާމިކް ބޭންކްކަމަށް ވާ މޯލްޑީވްސް އިސްލާމިކް...

09 ޑިސެމްބަރ 2017 17:26
Seamaster