24 މެއި 2018 (ބުރާސްފަތި)


ޚަބަރު

"ދަކޯލް" ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ


އެމްޑީޕީ ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސްކަމުން މުސްތަފާ އިސްތިއުފާދީފި

އެމްޑީޕީ ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު މުސްތަފާ އަހްމަދު (ކިނާރީގެ...

01 އޮކްޓޫބަރ 2014 14:23

އުރީދޫގެ ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ވިޔަފާރި ރަނގަޅު އެއް ފަރާތަކަށް ސިތާނާ ސްޓޯރ ހޮވައިފި

އުރީދޫ ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ވިޔަފާރި ރަނގަޅު ޕާޓްނަރުންގެ ތެރޭގައި ފުވައްމުލަކު ސިތާނާ...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 10:57

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުއްޔަށްދީފައިވާ ގެސްޓް ހައުސްގެ ތެރެއިން ބަނގުރަލާ އެކު ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަނގުރާކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ފުޅިއަކާއެކު ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުއްޔަށްދީފައިވާ...

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 00:18

ކޭކު ޑެކަރޭޝަން ކޯހެއް ފަށަނީ

ތަފާތު އެކި ޑިޒައިންތަކަށް ކޭކު އަޅަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ....

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 12:48

ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލްގެ ދެ ޓީޗަރަކު އިތުރު ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް އިންޑިއާއަށް

ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލްގެ، ހާއްސަ އެ ހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ދެ ޓީޗަރަކު އިތުރު ތަމްރީނާއި...

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 20:22

ކުރީގެ ރަސްމީދަނޑު، ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށާއި, ހިތްއުފާކޮށްލާ މައިޒާނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރަނީ...

ފުވައްމުލަކު ރަސްމީދަނޑު، ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށާއި އައިލާތައް އެއްވެ ހިތްއުފާކޮށްލާ މައިޒާނެއްގެ ގޮތުގައި...

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 22:03

ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކޮށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ބޯފެން އުފައްދައި ފުޅީގައި ބަންދުކޮށް ހެޔޮ އަގުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް...

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 07:37

ރާއްޖޭގައި މޮބައިލް ފޯން ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދު ހަ ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް

ރާއްޖޭގައި މޮބައިލް ފޯން ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދު ހަ ލައްކަ އަށް ވުރެ މަތިވެއްޖެއެވެ. ...

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 05:39

އަބްދުﷲ އެންސްޕާއިން ވަކިކޮށްފި

އެންސްޕާގެ ސީއީއޯ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ދީދީ (ހުނުބޮލި އަބުލޯ) އެމަގާމުން ވަކިކޮށް އެހެންމީހަކު އެމަގާމަށް...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 04:38


ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް މީހުން "ލީގަލައިޒް" ކުރުމަށް އެޤައުމުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް މަސައްކަތުމީހުން، ޤަވާޢިދަށް ފައްތައި އެމީހުންގެ ވާކް...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 04:45

ހޭޒް ސުކޫލްގައި ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކު ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލް (ހޭޒް) ސުކޫލްގައި ކާބޯތަކެތީގެ މަރުކަޒެއް ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 08:30

އުރީދޫގެ ޚިދުމަތް ފުވައްމުލަކުގައި ފުޅާކުރަނީ

އުރީދޫއިން ފުވައްމުލަކުގައި ދޭ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް އަތޮޅު...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 04:57

ރިޟްވާންގެ މައްސަލާގައި ކެނެޑާ ޚާރިޖީވަޒީރު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ (28) ގެ މައްސަލާ ގައި ކެނެޑާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖޯން ބަޔާޑް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 15:11
Seamaster