19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

އެރޮބިކްސް ކްލާހެއް ހެދުމަށް ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ބަދަލު ތަކެއް ގެންނަނީ


ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޑިޒައިން ކުރުމަށް ރިޔަން އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޑިޒައިންކޮށް އަމަލީ މަސައްކަތް...

03 ފެބުރުއަރީ 2015 12:22

ބެލެނިވެރިކަމުގެ ހުނަރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ބެލެނިވެރިންނަށްދީފި

ބެލެނިވެރިންނަށް ބެލެނިވެރިކަމުގެ ހުނަރާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް...

31 ޖެނުއަރީ 2015 14:37

ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯރޓާއި ގުޅިފައިވާ ޓްއަރިޒަމް ވިޔަފާރި ހިންގާ ނަމަ އެއެއަޕޯރޓުން ފައިދާ ވާނެ

ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯރޓް ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިފައިވާ ޓްއަރިޒަމް ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތް ހިންގައިފިނަމަ އެ...

27 ޖެނުއަރީ 2015 14:57

ބަދަރުގައި އަޅާފައި ހުރި ބޭނުން ނުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ނައްތާލަނީ

ފުވައްމުލަކު ބަދަރުގައި އަޅާފައި ބޭނުން ނުކޮށް ގިނަ ދުވަސް ވެފައި ހުންނަ އުޅަނދު ފަހަރު ނައްތާލުމުގެ...

27 ޖެނުއަރީ 2015 12:52

ވީނަސް ބޯޓް މާލެ އަތޮޅު ފަރަކަށް އަރައި އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

ފުވައްމުލަކު ވީނަސް މާލެ އަތޮޅު މަޑިފުށީ ފަރަށް އަރައި އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެންއެންޑީއެފް އިން...

25 ޖެނުއަރީ 2015 22:55

މަސްތުވާ ތެކެއްޗާއި އެކު ފުވައްމުލަކުން 2 ފުލުހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

މަސްތުވާ ތެކެއްޗާއި އެކު ފުވައްމުލަކުން 3 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިގެ ތެރެއިން 2...

25 ޖެނުއަރީ 2015 17:51

ފުލުހުންގެ،ފިޒިކަލް ޓްރެއިނިންގް އިންސްޓްރަކްޓަރ ކޯސް ފުވައްމުލަކުގައި ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ....

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ސްޓަޑީޒް (އައިލްސް) އިން ހިންގާ މި ކޯސް ޖެނުއަރީ 17...

25 ޖެނުއަރީ 2015 17:17

ފުލެޓް އެޅުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތާއިއެކު ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ފުލެޓް އެޅުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތާއިއެކު ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަދު...

25 ޖެނުއަރީ 2015 14:26

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ގެ ނުފޫޒު ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ފޯރައިފި

ދައުލަތުލް އިސްލާމިއްޔާ ނުވަތަ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ނުފޫޒު ދެނުކު އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދާއި...

22 ޖެނުއަރީ 2015 09:09


އޯކިޑް ރެސްޓޯރެންޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިގައިފި

ފުވައްމުލަކު މާލެގަމް އަވަށުގައި ހުންނަށް އޯކިޑް ރެސްޓޯރެންޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިގައިފިއެވެ. މި...

19 ޖެނުއަރީ 2015 05:47

އެޑިއުކޭޝަންގެ އާ އޮނިގަނޑާއި އެކު ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންތަކެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލެނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ދާދި ފަހުން އުފެއްދި "ސްޓާފް ރިކުއަމަންޓް 2015" ގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކު...

18 ޖެނުއަރީ 2015 11:08

އެއާޕޯޓް ސަރަހައްދުގައި އޭޓީއެމްއެއް ބެހެއްޓުމަށް އެދި ޕެޓިޝަނެއް

ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓް ސަރަހައްދުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވުސް ގެ އޭޓީއެމް އެއް ބެހެއްޓުމަށް އެދި ...

17 ޖެނުއަރީ 2015 23:24

ދިރާގް އިން 4ޖީގެ ޙިދުމަތް ފުވައްމުލަކަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިރާގްްއިން 4ޖީގެ ޚިދުމަތް ފުވައްމުލަކަށް މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ. ...

17 ޖެނުއަރީ 2015 13:29
Seamaster