22 ޖޫން 2018 (ހުކުރު)


ޚަބަރު

ކޭކު ޑެކަރޭޝަން ކޯހެއް ފަށަނީ


ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލްގެ ދެ ޓީޗަރަކު އިތުރު ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް އިންޑިއާއަށް

ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލްގެ، ހާއްސަ އެ ހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ދެ ޓީޗަރަކު އިތުރު ތަމްރީނާއި...

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 20:22

ކުރީގެ ރަސްމީދަނޑު، ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށާއި, ހިތްއުފާކޮށްލާ މައިޒާނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރަނީ...

ފުވައްމުލަކު ރަސްމީދަނޑު، ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށާއި އައިލާތައް އެއްވެ ހިތްއުފާކޮށްލާ މައިޒާނެއްގެ ގޮތުގައި...

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 22:03

ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކޮށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ބޯފެން އުފައްދައި ފުޅީގައި ބަންދުކޮށް ހެޔޮ އަގުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް...

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 07:37

ރާއްޖޭގައި މޮބައިލް ފޯން ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދު ހަ ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް

ރާއްޖޭގައި މޮބައިލް ފޯން ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދު ހަ ލައްކަ އަށް ވުރެ މަތިވެއްޖެއެވެ. ...

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 05:39

އަބްދުﷲ އެންސްޕާއިން ވަކިކޮށްފި

އެންސްޕާގެ ސީއީއޯ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ދީދީ (ހުނުބޮލި އަބުލޯ) އެމަގާމުން ވަކިކޮށް އެހެންމީހަކު އެމަގާމަށް...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 04:38


ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް މީހުން "ލީގަލައިޒް" ކުރުމަށް އެޤައުމުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް މަސައްކަތުމީހުން، ޤަވާޢިދަށް ފައްތައި އެމީހުންގެ ވާކް...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 04:45

ހޭޒް ސުކޫލްގައި ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކު ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލް (ހޭޒް) ސުކޫލްގައި ކާބޯތަކެތީގެ މަރުކަޒެއް ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 08:30

އުރީދޫގެ ޚިދުމަތް ފުވައްމުލަކުގައި ފުޅާކުރަނީ

އުރީދޫއިން ފުވައްމުލަކުގައި ދޭ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް އަތޮޅު...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 04:57

ރިޟްވާންގެ މައްސަލާގައި ކެނެޑާ ޚާރިޖީވަޒީރު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ (28) ގެ މައްސަލާ ގައި ކެނެޑާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖޯން ބަޔާޑް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 15:11

ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށާއި ބަންގާޅުގައި އުފައްދާ ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ސަޕްލައިކުރުމާބެހޭ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 04:30

ފުނާޑު ޑިވަލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީން "ކަންނަ" ބްރޭންޑް ތައާރަފްކުރަނީ

ފުނާޑު ޑިވަލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައީޓީ އިން "ކަންނަ" ބްރޭންޑުގެ ނަމުގައި ބްރޭންޑެއް ނެރުމަށް ތައްޔާރު...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 18:45

ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ދޫޑިގަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައިފި

ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ދޫޑިގަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 18:40

ޑްރަގް ކޯޓުން ފުވައްމުލަކު މީހަކު ހޯދަނީ

ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2009 14:00
Seamaster