15 އޯގަސްޓް 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ބްލޫސް ފޮރ ޔޫތު ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި


ނުކުޅުދެންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ އެމްބެސެޑަރުކަމަށް ފައިސަލް ނަސީމް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ އެމްބެސެޑަރުކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަދި ފައިސަލް...

03 ޑިސެމްބަރ 2014 11:56

ފީފާގެ އެހީގައި ފުވައްމުލަކުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހުނު ފުޓްސަލް ދަނޑު ކެންސަލްކުރި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް އިލްހާމް މަގާމުން ދުރުކޮށްފި

ފީފާގެ އެހީގައި ފުވައްމުލަކުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހުނު ފުޓްސަލް ދަނޑު ކެންސަލްކުރި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް...

03 ޑިސެމްބަރ 2014 09:21

ރިއާލް މެޑްރިޑްގެ ލޯގޯގެ ސަލީބު މެދުއިރުމަތީގައި ބޭނުން ނުކުރުމަށް ނިންމައިފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޔޫރަޕް ފުޓްބޯޅައިގެ ޗެމްޕިއަން ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ލޯގޯގައި މެދުއިރުމަތީގައި...

02 ޑިސެމްބަރ 2014 11:33

މަސްތުވާ ތަކެތި ގެންގުޅުނު ކަމުގެ ކުށުގައި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

މަސްތުވާ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ޑައިމޯފިން ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގައި ފުވައްމުލަކު މެދުގޭ މުހައްމަދު މާޖިދު...

30 ނޮވެމްބަރ 2014 18:07

ހަމަ އަގު އެކުލެވޭ ދީނާރާއި ދިރުހަމް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އައި އެސް އިން ނިންމައިފި

ހަމަ އަގު އެކުލެވޭ ރަން ދީނާރާއި ރިހި ދިރުހަމާއި ކޮޕާ ފަލްސް ބޭނުން ކުރުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާ ކަމަށް...

27 ނޮވެމްބަރ 2014 11:34

އަގުހުރި އިނާމްތަކާއި އެކު ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ސޭލެއް ހޯމްލައިން އިން ފަށައިފި

ހޯމްލައިން އިން އަގުހުރި އިނާމްތަކާއި އެކު ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ސޭލެއް ފަށައިފިއެވެ. ...

26 ނޮވެމްބަރ 2014 13:08

މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެހިތަކަކާއިއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ބުލެޓް ސައިޒުގެ ރަބަރު ޕެކެޓަކާއެކު ފުވައްމުލަކުން...

25 ނޮވެމްބަރ 2014 08:32


ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުދައްރިސުންގެ އެވޯޑް ދީފި

ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުދައްރިސުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ އެވޯޑްތަކެއް...

21 ނޮވެމްބަރ 2014 08:16

ބޯހިމެނުމުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ މަދުން

މިއަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުގައި ހިމެނިފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ...

18 ނޮވެމްބަރ 2014 13:49

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ 53 ނޫސް މަޖައްލާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާރސް އިން އަލުން ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން މިއަދާއި ހަމައަށް...

18 ނޮވެމްބަރ 2014 08:49

ފާއިތުވީ 8 އަހަރު ތެރޭ ފުވައްމުލަކު އާބާދީ އަށް އިތުރުވީ 419 ދިވެހިން

ބޯހިމެނުމުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ފާއިތުވީ އަށްއަހަރު ތެރޭ ފުވައްމުލަކުގެ އާބާދީއަށް އިތުރުވެފައި...

16 ނޮވެމްބަރ 2014 09:39

ބަޖެޓް 2015: ފުވައްމުލަކަށް ކަޑައަޅާފައިވާ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހިނގަމުންދަނީ...؟

2015 ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި އިރު ފުވައްމުލަކަށް...

12 ނޮވެމްބަރ 2014 12:07

ބަޖެޓް 2015: ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްތަކަށް 33.9 މިލިއަން ރުފިޔާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އަންނަ 2015 ވަނަ އަހަރަށް އަންދާޒާ ކުރާ ބަޖެޓްގައި،...

09 ނޮވެމްބަރ 2014 09:11
Seamaster