18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ރާއްޖޭގައި މޮބައިލް ފޯން ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދު ހަ ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް


އަބްދުﷲ އެންސްޕާއިން ވަކިކޮށްފި

އެންސްޕާގެ ސީއީއޯ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ދީދީ (ހުނުބޮލި އަބުލޯ) އެމަގާމުން ވަކިކޮށް އެހެންމީހަކު އެމަގާމަށް...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 04:38


ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް މީހުން "ލީގަލައިޒް" ކުރުމަށް އެޤައުމުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް މަސައްކަތުމީހުން، ޤަވާޢިދަށް ފައްތައި އެމީހުންގެ ވާކް...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 04:45

ހޭޒް ސުކޫލްގައި ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކު ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލް (ހޭޒް) ސުކޫލްގައި ކާބޯތަކެތީގެ މަރުކަޒެއް ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 08:30

އުރީދޫގެ ޚިދުމަތް ފުވައްމުލަކުގައި ފުޅާކުރަނީ

އުރީދޫއިން ފުވައްމުލަކުގައި ދޭ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް އަތޮޅު...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 04:57

ރިޟްވާންގެ މައްސަލާގައި ކެނެޑާ ޚާރިޖީވަޒީރު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ (28) ގެ މައްސަލާ ގައި ކެނެޑާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖޯން ބަޔާޑް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 15:11

ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށާއި ބަންގާޅުގައި އުފައްދާ ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ސަޕްލައިކުރުމާބެހޭ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 04:30

ފުނާޑު ޑިވަލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީން "ކަންނަ" ބްރޭންޑް ތައާރަފްކުރަނީ

ފުނާޑު ޑިވަލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައީޓީ އިން "ކަންނަ" ބްރޭންޑުގެ ނަމުގައި ބްރޭންޑެއް ނެރުމަށް ތައްޔާރު...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 18:45

ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ދޫޑިގަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައިފި

ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ދޫޑިގަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 18:40

ޑްރަގް ކޯޓުން ފުވައްމުލަކު މީހަކު ހޯދަނީ

ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2009 14:00

އެބޯލާ ވައިރަހުން ދިފާޢުކޮށްދޭ ވެކްސިނެއް އުފައްދައިފި

އެބޯލާ ވައިރަސް އަށަގަތުމުން ދިފާޢުކޮށްދޭ ވެކްސިނެއް ސައިންސްވެރިން އުފައްދައިފިއެވެ. ރާމާމަކުނު...

08 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 09:55

ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަން ގެ ފަރާތުން ކާށިދޫގައި މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލަކު މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަން ގެ ފަރާތުން ކ.ކާށިދޫ އަދި ގާފަރު ...

07 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 12:14


އިސްލާމިކް އޮންލައިން ޔުނިވަރސިޓީގެ ފޯލް ސެމެސްޓަރ ފެށެނީ

ޑޮކްޓަރ ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ މުއައްސިސްކަމުގެ ދަށުގައި އުފެއްދި އިސްލާމިކް އޮންލައިން ޔުނިވަރސިޓީގެ...

07 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 03:54
Seamaster