18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ކޮޑަ ކިޅީގައި ކުނިއެޅުމަށް ޚާއްސަ ގޯނިތަކެއް ބަހައްޓައިފި


ޗަސްބިމާއި ގުޅޭ ތަންތަނުގެ ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ހުޅުވާލައިފި

ދުނިޔޭގެ ޗަސްބިމުގެ (ވެޓްލޭންޑް) ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ޗަސްބިމާއި ގުޅޭ ތަންތަނުގެ ފޮޓޯ...

26 ޖެނުއަރީ 2018 13:32

ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓް އަގުވެސް ހެޔޮކުރަނީ

ކަރަންޓްގެ އަގު މާލެއާއި އެއްއަގަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފިއެވެ. އަންނަ މާޗް މަހު 1 އިން...

23 ޖެނުއަރީ 2018 16:13

އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވުމަށް މެންބަރު ޝާހު ގޮވާލައްވައިފި

ހައްގުގެ މަގުގައި ތެދުވެ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި އަނިޔާ ލިބެމުން ދާއިރު ބަލަން ނުތިބެ ހައްގު ހޯދުމުގެ...

23 ޖެނުއަރީ 2018 01:04

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ މައްސަލެއްގައި ފުވައްމުލަކު މީހަކު ފުލުހުން ހޯދަނީ

އަމުރަށް ނުކިމަންތެރިވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރަމުން...

23 ޖެނުއަރީ 2018 00:07

ފުވައްމުލަކުގައި ބޯފެން ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާއެއް ހަދަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި ބޯފެން ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާއެއް ހަދަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މަސައްކަތް ކުރަމުންއަންނަ...

22 ޖެނުއަރީ 2018 13:04

ޗައިނާގެ ކްރިކެޓް ޓީމެއް ފުވައްމުލަކުގައި

ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގެ އައީދީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ 14 އަހަރުންދަށުގެ ކްރިކެޓް ޓީމް މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް...

20 ޖެނުއަރީ 2018 20:15

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަން ދަނީ ދަށަށް

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަން (ފްރީޑޮމް) ދަނީ ދަށަށް ކަމަށް ފްރީޑޮމް ހައުސް ޑޮޓް އޯރގް...

19 ޖެނުއަރީ 2018 04:15

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ސަޕޯރޓަރުން ބައި-އިލެކްޝަނެއްގެ ޕްރައިމަރީގެ އިންތިޒާރުގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހަގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ޕްރައިމަރީ އެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ފުވައްމުލަކު އުތުރު...

18 ޖެނުއަރީ 2018 01:48

ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އަނިޔާވި ކުއްޖާ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެއަށް

މިއަދު ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ކުއްޖަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި...

17 ޖެނުއަރީ 2018 01:23

ގޮނޑި ގެއްލުނު މައްސަލާގައި ޝާހު ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ވަޑައިގެންފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ ކުރިން ތަމްސީލުކުރި އަލީ ޝާހު ސްޕްރީމް ކޯޓަށް...

15 ޖެނުއަރީ 2018 15:16

ސްކޫލްތައް ސުމޭކު ކުރުން

މިއަހަގެ ދިރާސީ ކިޔެވުން ފެށެން ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފާފައި ވާ އެއް އަޑަކީ...

12 ޖެނުއަރީ 2018 23:01

ފައިސަލް ލައިފް ރިންގް ތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ހިގާފާނެ މޫދުގެ ހާދިސާއަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ލައިފް ރިންގުތަކެއް ފައިސަލް...

10 ޖެނުއަރީ 2018 13:09

ޗައިނާއަށް ދިޔަ ދަރިވަރުން އެނބުރި މާލެ އަތުވެއްޖެ

ޗައިނާ މޯލްޑިވިއަން ކަލްޗަރަލް އެސޯސިއޭޝަނުން (ސީއެމްސީއޭ) ގެ ފަރާތުން ޗައިނާއަށް ދިޔަ ދިވެހި ދަރިވަރުން...

03 ޖެނުއަރީ 2018 12:02

2018ގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ފާއިތުވި 2017 ގައި އުޅެން ދިމާވުން

ފާއިތުވާ ވަގުތަކީ އަނބުރާ ލިބޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޝައްކެއް ނެތި ގަބޫލުކުރެރެވެ....

03 ޖެނުއަރީ 2018 00:17
Seamaster