22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކު ގޮޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެހީ ލިބިއްޖެ


އަންނަ ރަބީއު މޫސުމުގައި ޕްރިންސް ހެރީ ކާވެނިފުޅު ބައްލަވައިގަންނަވަނީ

އިގިރޭސިވިލާތުގެ ތަޚުތާއި ފަސްވަނައަށް އެންމެ ގާތް ވަލީ އަހުދު ހެރީ އަންނަ ރަބީއު މޫސުމުގައި ކާވެނިފުޅު...

28 ނޮވެމްބަރ 2017 15:37

ޗުއްޓީއަށް ރަށުން ފުރައިގެން ދިއުމުގެ ކުރިން ގެދޮރާއި މުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ފުލުހުން އެދެފި

މި ދުވަސްވަރަކީ ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން ނިމި ސްކޫލުތައް ބަންދުވުމާއެކު ލިބޭ ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ...

27 ނޮވެމްބަރ 2017 09:11

ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކްޓިވްގެ މަގާމަށް ސާލިމް އައްޔަންކޮށްފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ފުއްޓަރު އަހުމަދު...

24 ނޮވެމްބަރ 2017 10:21

ޔުނިވާސަލް ޗިލްޑްރެސްޑޭ ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ޔުނިވަރސަލް ޗިލްޑްރަންސް ޑޭ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ފެމިލީއެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން...

22 ނޮވެމްބަރ 2017 08:44

އެކްސިޑެންޓްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާ ލިބުނު ދެކުދިން މާލެ ގެންގޮސްފި

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުވައްމުލަކު ނައިބުތުއްތު ހިގުން (ތާރު މަގު) ގައި ހިގި ނުރައްކާތެރި...

22 ނޮވެމްބަރ 2017 08:39

ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ކުއްޖަކު ނިޔާވެ އިތުރު ދެމީހަކު އައިސީޔޫގައި

ފުވައްމުލަކުގައި ދެ ސައިކަލް މުޑިއަރައި ކުޑަކުއްޖަކު ނިޔާވެ އިތުރު ދެމީހަކު އައިސީޔޫގައި އެޑްމިޓް...

20 ނޮވެމްބަރ 2017 23:30

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފައިވާ ރަށަކީ ފުވައްމުލައް: ޝާހު

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފައިވާ ރަށަކީ ފުވައްމުލައް ކަމަށް ފުވައްމުލަކު...

16 ނޮވެމްބަރ 2017 22:41

އަލީ ޝާހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން...

01 ނޮވެމްބަރ 2017 08:53

ކަލްޗަރަލް މަޒުމޫނު ލިޔެގެން ޗައިނާގެ ކަލްޗަރަލް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޗައިނާ-މޯލްޑިވިއަން ކަލްޗަރަލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ކަލްޗަރަލް އެކްސްޗޭންޖް...

26 އޮކްޓޫބަރ 2017 17:02

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރުކުރާކަމަށް ބެލެވޭ ކުޑަކުއްޖަކު ފުވައްމުލަކުން...

17 އޮކްޓޫބަރ 2017 13:40

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފިޒިއޮތެރަޕީ ޔުނިޓެއްގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފިޒިއޮތެރަޕީ ޔުނިޓެއް މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއަދު އެހޮސްޕިޓަލުގައި...

15 އޮކްޓޫބަރ 2017 16:43

ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރަނީ ދަޑިމަގާއި ހޯދަޑު އަދި މާލެގަމާއި ދޫނޑިގަން ޓީމު

ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބުޗާ ކަޕް 2017ގެ ގުރޫޕް ބީގެ ފަހުމެޗާއި އެކު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ...

05 އޮކްޓޫބަރ 2017 00:20

ދަޑިމަގު ޒުވާނުންގެ ޖަމްމިއްޔާއިން 16 ނަންބަރ ޖާރޒީ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަނީ

ދަޑިމަގު ޒުވާނުންގެ ޖަމްމިއްޔާ އިން ބައިވެރިވާ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޖާރޒީގެ 16 ވަނަ...

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 11:25

"ނެސްލޭ މައިލޯ ކަލަރސް އެވޯޑް" ފުވައްމުލަކު ހަތް ދަރިވަރަކަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ދޭ "ނެސްލޭ މައިލޯ ކަލަރސް އެވޯޑް" ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ހަތް...

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 11:16
Seamaster