22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ބުޗާ ކަޕްގެ ދެވަނަ މެޗް ހޯދަޑު ޕީއާރުއެސް ޓީމަށް


ސައުދީ އަންހެނުންނަށް އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަދޭން އަމަރު ނެރެފި

ޒަމާނުއްސުރެ ސައުދީގައި މަނާވެފައިވާ އަންހެނުން އުޅަނދު ދުއްވުން މިއަދު ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާނު...

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 00:53

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ޑރ. ފަޟީލް ނަޖީބް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަޤާމަށް މާފަންނު ފަށަލަ ޑޮކްޓަރ ފަޟީލް ނަޖީބް ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ....

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 17:01

ބުޗާކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗް ފަހު ވަގުތު ދޫނޑިގަން މޮޅުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އިއްޔެފެއްޓި ބުޗާކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗް ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ ރޫހް (ދިގުވާނޑު) އާއި...

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 16:51

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި އައްޑުއަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި އައްޑުއަށް ގޮސްފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ...

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 13:10

ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ ރޮހިންޔާ ފަންޑަށް

މިޔަންމާގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ރޮހިންޏާ ދަރިކޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މުޅި...

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 12:56

"ހެލްޕް ރޮހިންޔާ" ކެމްޕެއިންގައި ގިނަ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ބައިވެރިވެ، ފަންޑް އޮޑިޓްކުރުން ކްރޯ ހޯތަން އަށް

މިޔަންމާގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ރޮހިންޏާ ދަރިކޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މުޅި...

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 08:46

ނޫން ނޫން ހޮޅި ވާހަކަ. އަދުލުވެރި ފަނޑިޔާރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި ތައުރީފު ލިބޭނެ- މަލީހު

ފަނޑިޔާރުންނަށް ތައުރީފެއް ނުލިބޭނެ ކަމާއި، ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބޭނީ ޖެއްސުމާއި ފުރައްސާރަ ކަމަށް...

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 23:17

ފުވައްމުލަކު ކޯޓަށް އިތުރު މެޖިސްޓްރޭޓަރަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ފުވައްމުލަކު ކޯޓަށް އިތުރު މެޖިސްޓްރޭޓަކު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި...

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 17:57

ތިމާވެއްޓައި ރައްޓެހި ގޮތެއްގައި ގަސް ހައްދާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ގޮތެއްގައި ގަސް ހައްދާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 19:29

ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ފުވައްމުލަކުގައި

ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ހިންގާ "އިންޓަނޭޝަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން" އާއި...

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 17:59


ދިރާގު އިންޓަރ ސްކޫލް ސައިންސް ފެއަރ 2017 (ފުވައްމުލައް)

"ދިރާގު އިންޓަރ ސްކޫލް ސައިންސް ފެއަރ 2017" ގެ ނަމުގައި ސައިންސް ފެއަރއެއް ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 22:53

ބައިނަލް އަގުވާމީ ގޮނޑުދޮށްތައް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި ފުވައްމުލަކުން ބައިވެރިވަނީ

ބައިނަލް އަގުވާމީ ގޮނޑުދޮށްތައް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި ފުވައްމުލަކުން ބައިވެރިވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 20:22

ބަނޑާރަ ކިޅި ހިސާބުން ޣާޒިމަގުގައި އޮތް ފެންގަނޑަށް ތެޔޮ އެޅެނީ

ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި ވާއިރު ބަންޑާރަކިޅި ސަރަހައްދުން ޣާޒީމަގުގައި އޮތް...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 19:52
Seamaster