19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

'ފަރުކޮއެ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަރިވަރުން ފުވައްމުލަކު ޑައިވް ސޫލަށް...


ރާއްޖެ މިދެކޭ ތަރައްގީ ފެނިފައި ޖަޕާނުން ކަންބޮޑު ވަނީ އޭ!

ސީޔާސި ވާހަކަ ތަކަކީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ނިރުލައި ފެތުރޭ ވާހަކަ ތަކެކެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން ޖަޕާނުގެ...

01 މާރޗް 2018 22:12

ވެމްކޯ ބިލަށް ފުވައްމުލަކުގެ ފިހާރަތަކުން ފައިސާދެއްކޭނެ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ހިދުމަތް ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ބިލަށް ފައިސާ...

28 ފެބުރުއަރީ 2018 18:05

ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސްގައި ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުން މިފަހަރު ބައިވެރިނުވޭ

އަންނަ މަހުގެ 26 އިން 29 އަށް އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ މަކީޓާ ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް...

27 ފެބުރުއަރީ 2018 09:18

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މެލޭޝިއާގައި ރޭވި - ފަހުމީ

ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް މެލޭޝިޔާގައި ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މެލޭޝިއާގެ...

25 ފެބުރުއަރީ 2018 15:22

ދެވަނަ ޓާމް ފެށޭއިރަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއް ވައިފައިކޮށް ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް ހަދަނީ

ސުކޫލްގެ ދެވަނަ ޓާރމް އިން ފެށިގެން ހުރިހާ ސުކޫލެއް ވައިފައިކޮށް ޓެބްލެޓްގެ އެހީގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ...

21 ފެބުރުއަރީ 2018 23:47

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަށް އަލި އެޅުވުމަކާއި ނުލާ ރިއާސީ ބަޔާން އިއްވާނިންމަވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިދައުރަށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން އިއްވަންޖެހޭ ރިއާސާ ބަޔާން 36 މެމްބަރުންނާއިއެކު އިއްވާ...

21 ފެބުރުއަރީ 2018 23:33

ލައިފް ބޯއި ރިންގްތަކުގެ އެހީގައި އަނެއްކާވެސް 5 މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި !

މިކަލް ނޫހަށް އެގިފައިވާ ގޮތުގައި މި 5 މީހުންނަކީވެސް،ދަނޑިމަގު އަވަށައް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ.ގެބުނު 5...

20 ފެބުރުއަރީ 2018 17:04

ހޯދަޑު ޕީޕީއެމް ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވަނީ - ކޭ ހަސަން

ހޯދަޑު އަށަވުގެ ޕީޕީއެމް މެންބަރުންގެ އާއްމު ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިކަލް...

18 ފެބުރުއަރީ 2018 17:08

Image not found

އެންދަމަން އުޅެނިކޮށް ފުވައްމުލަކު މަސްވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ

ގދ. ވާދޫ ބޭރުގައި ފުޅި އަޅައިގެން އެންދަމަން އުޅުނު ފުވައްމުލަކު މަސްވެރިއަކު މަރުވެއްޖެއެވެ....

11 ފެބުރުއަރީ 2018 14:35

ޖަމީލާއި އުމަރު ގާސިމުގެ ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރުންނަށް އައްޔަންކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރުންގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ...

10 ފެބުރުއަރީ 2018 23:41

ޖަމީލް، މަލީހު އަދި މަނިކު ޖޭޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދާއި، ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓާރ މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލާއި،...

10 ފެބުރުއަރީ 2018 23:27

އަދީބު ދޫކޮށްލިނަމަ މަގުތައް ނާމާންވީސް: ރައީސް ޔާމީން

އަދީބު ދޫކޮށްލިނަމަ މަގުތައް ނާމާންވެގެން ދާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން...

10 ފެބުރުއަރީ 2018 00:55

ގައުމުގެ އިސްތިގުލާލަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމެއް ކޯލިޝަނުން ނުކުރާނެ: ޑރ.ޖަމީލް

ގައުމުގެ އިސްތިގުލާލަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމެއް ހަތަރު ލީޑަރުން ހިމެނޭ ކޯލިޝަނުން ނުކުރާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ...

08 ފެބުރުއަރީ 2018 18:55

ދާދި ދެންމެއަކު ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުު އިޢުލާކްކޮށްފި

ދާދި ދެންމެއަކު ސަރުކާރުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. ފާއިތުވި ބުރާސްފަތި...

05 ފެބުރުއަރީ 2018 21:17
Seamaster