25 އެޕްރީލް 2017 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 3 ގޮނޑިއަށް ވެސް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާނެ


މިއަދަކީ ހިޖުރީ އާ އަހަރު ފެށޭ ދުވަސް. ހިޖުރީ އާއަހަރަށް މަރުހަބާ!

މިއަދަކީ ހިޖުރީ އާ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ފެށުނު ދުވަހެވެ. މިއަދު މިފެށުނީ ހިޖުރީ ގޮތުން 1438 ވަނަ އަހަރެވެ. ނުވަތަ...

02 އޮކްޓޫބަރ 2016 11:12

ރައްޔިތުންގެ 3 ކާޑާއި މިސަރުކާރުން ކުޅުއްވައިފި!

ދިިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެންމެ މުހިންމު 3 ކާޑާއި މިސަރުކާރުން ކުޅުއްވައިފިކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިއަކު މިރޭ...

02 އޮކްޓޫބަރ 2016 01:32

ކާޑުގެ އަގު ދެގުނަ ބޮޑުވެއްޖެ!

އާއްމު ރައްޔިތުން އާއްމު ކެމުމަށް ބޭނުންކުރާ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ދެގުނައަށް ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. މުޅި...

01 އޮކްޓޫބަރ 2016 11:44

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފަރަށް އެރި ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިން ބޯޓު ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ބޯޓުން ފާބައިފި

މިދިޔަ އޯގަސްޓު މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ފަރަށް އަރައިގެން މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު...

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 11:55މަންމަ ގެއިން ބޭރުކުރުމަށް ކޯޓަށް

އުމުރުން އެންމެ 14 އަހަރުގައި "ބްރިޓިޝް ގޮޓް ޓެލެންޓް" ޝޯވ ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ މިހާރުގެ އިގިރޭސި އެކްޓަރ...

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 23:29


ޑިސްއެބިލިޓީ އެވޯރޑް ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީ އިން ދެއްވާ "ޑިސްއެބިލިޓީ އެވޯރޑް" ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލަށް...

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 12:01

ފުވައްމުލަކަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދީފި

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން 8 ސެޕްޓެންބަރު 2016 ގައި އާންމުކުރި މިންގަނޑުތައް ފުވައްމުލަކުގައި...

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 15:50

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ޖެނުއަރީ 14 ގައި، ފުވައްމުލަކުގައި އޮންނާނީ ސިޓީ ކައުންސިލެއްބާ!

އަންނަ އަހަރު ފެބުރުއަރީ 26 ވަނަ ދުވަހަށް މުއްދަތު ހަވަމާ ލޯކަލް ކައުންސިލް ތަކުގެ އިންތިޚާބު އަންނަ އަހަރު...

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 23:17

ފުވައްމުލަކަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮއްފި

ފުވައްމުލަކަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް...

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 17:53

ބޯޓް ފަރަށް އެރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުން ބަލަނީ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސާމާނު ހިފައިގެން އައިސް ފުވައްމުލަކަށް ކައިރި ކުރަނިކޮށް އޮގަސްޓް 13 ވަނަ ދުވަހު ފަރަށް...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 14:09

ފަރަށް އެރި ބޯޓު އެއްމަސްދުވަސް ފަހުން ފުން ކުރެވިއްޖެ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސާމާނު ހިފައިގެން އައިސް ފުވައްމުލަކަށް ކައިރި ކުރަނިކޮށް އޮގަސްޓް 13 ވަނަ ދުވަހު ފަރަށް...

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 21:32
Seamaster