20 މާރޗް 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ސޭވް ފުވައްމުލައް ނަމުގައި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ


ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ދަތުރެއްގައި ބިޒިނަސް ސެންޓަރު ހިތަދޫއިން ފުވައްމުލަކަށް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހިތަދޫ ބިޒިނަސް ސެންޓަރުން ފުވައްމުލަކަށް ޒިޔާރަތެއް ކުރަމުން އެބަގެންދަވައެވެ....

15 އޯގަސްޓް 2017 23:22

ޑްރަގް މައްސަލާގައި ފުވައްމުލަކު މީހަކާއިއެކު 6 މީހަކު ހޯދަނީ

ފުލުހުންގެ ގްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މަސްތުވާތަކެތީ ތަފާތު މައްސަލަތަކާއި...

15 އޯގަސްޓް 2017 22:15

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގައި "ޕެއަރެންޓް ޑޭ" ފާހަގަކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައި މިހަފުތާގައި ޕެއަރެންޓް ދޭ ފާހަގަކޮށް ފިއެވެ. އެގޮތުން މަދަރުސަތުލް ޝައިޚު...

15 އޯގަސްޓް 2017 21:30

"ފުވައްމުލަކު އިންޓަރސްކޫލް (ބޯއިސް) ކްރިކެޓް ކަޕް" އިއްޔެ ފަށައިފި

"ފުވައްމުލަކު އިންޓަރ ސްކޫލް (ބޯއިސް) ކްރިކެޓް ކަޕް" އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މިމުބާރާތް ކުރިޔަށް ދަނީ...

14 އޯގަސްޓް 2017 11:36

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ރަށް ގިރުމަށް ހައްލެއް ނެތީބާ؟

ރާއްޖޭގެ އާބާދީ 3 ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ، ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަތަކާއި...

13 އޯގަސްޓް 2017 20:33

ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ތާއިދު ދައްލާކާލުމުގެ ހަރަކާތެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާއިފި

ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ތާއިދު ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެ ހަވީރު ފުވައްމުލަކު ބަދަރު ސަރަޙައްދުގައި...

13 އޯގަސްޓް 2017 19:45

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވަޒީފާތަކަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީން މީހުން ހޯދަނީ

މަތީ ފަންތިއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ނިމުމާއި ގާތުގައިވާ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވަޒީފާތަކަށް...

12 އޯގަސްޓް 2017 20:33

ރިފްރެޝާ ޕްރޮގްރާމެއް ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ހިންގައިފި

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް ރިފްރެޝާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް...

11 އޯގަސްޓް 2017 10:15

ރާއްޖޭގައި މީހުން މެރުމުގެ ރިކޯޑް ދަނީ އިތުރުވަމުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަރާލަފއިވާ މީހުންގެ ރެކޯޑްތައް ދައްކާގޮތުން، މީހުން މެރުމުގެ ކޭސްތައް ދަނީ...

06 އޯގަސްޓް 2017 22:56

މަކިޓާ 10 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ޏ.އޭއީސީއަށް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި ކުރިއަށްދިޔަ މަކިޓާ 10 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ...

30 ޖުލައި 2017 15:04

މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމަށް އަނިޔާވެ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޭޓްތަކުގައި ސިފައިން ތަޅުއަޅުވައި ފޯރިމަރަމުންދަނިކޮށް ގަދަކަމުން ރައްޔިތުންގެ...

24 ޖުލައި 2017 16:01

މެމްބަރު ޝާހް އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްކޯ އިން ވަކިކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް...

24 ޖުލައި 2017 11:42

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނާއި ފުލުހުން ލިޓަސް ފިހާރައަށް ވަނުން

ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކަމަށް ބުނެ މޯލްޑިވްސް...

22 ޖުލައި 2017 18:06

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ޝަފީޢު ހޯދައިދޭ ފަރާތަކަށް 20000 ރުފިޔާގެ އިނާމު ހުށަހަޅާއިފި

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ޝަފީޢުގެ ހޯދައިދޭ ފަރާތަކަށް އާއިލާއިން އިނާމަކަށް 20000 (ވިހި ހާސް ރުފިޔާ) ރުފިޔާ...

21 ޖުލައި 2017 14:53
Seamaster