20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުރާސްފަތި)


ޚަބަރު

ގައުމުގެ އިސްތިގުލާލަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމެއް ކޯލިޝަނުން ނުކުރާނެ: ޑރ.ޖަމީލް


ދާދި ދެންމެއަކު ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުު އިޢުލާކްކޮށްފި

ދާދި ދެންމެއަކު ސަރުކާރުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. ފާއިތުވި ބުރާސްފަތި...

05 ފެބުރުއަރީ 2018 21:17

ހުއްދަ ނުނަގާ ދީނީ ނަސޭހަތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ހުއްދަ ނުނަގާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ދީނި ނަސޭޙަތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި މެދު އިސްލާމިކް...

05 ފެބުރުއަރީ 2018 14:57

އޭޖީ އަނިލްއަށް "ފާޓު ފުޅާ" ގާނޫނު އަސާސީ އެއް ދޭން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟

މިފަހުން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހޫނު ވެގެން ދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހެން، ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު...

05 ފެބުރުއަރީ 2018 10:39

ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ދުވަސް ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްފި

މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ދުވަހު ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ފެބުރުއަރީ މަހު 4 ވަނަ...

04 ފެބުރުއަރީ 2018 20:56

ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ތާއިދު ދައްކާލުމުގެ އެއްވުމެއް މިއަދު ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި

ރައީސް ޔާމީނާށާއި ޕީޕީއެމަށް އޮތް ތާއިދު ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި...

03 ފެބުރުއަރީ 2018 20:35

ނުރައްކާތެރި މުޑިއެރުމެއްގައި ކާރަކުން ޖެހި ބައިސިކަލްގައި ދިޔަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މިއަދު ހެނދުނު ފުވައްމުލަކު ތާރު މަގުން ބައިސިކަލު ދުއްވާފައި ދިޔަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއްގެ...

03 ފެބުރުއަރީ 2018 18:46

ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުުކުމާއި މެދު ސަރުކާރުން ސުވާލު އުފައްދަނީ

ރޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާއި މެދު ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސުވާލު އުފައްދައި މީޑިއާގައި...

02 ފެބުރުއަރީ 2018 11:54

މަޖުލީހުގެ 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ދާދި ދެންމެއަކު ސްޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް...

01 ފެބުރުއަރީ 2018 23:02

ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފައި ފަތިސް ނަމާދަށް ކުދިން ގެންދިޔައީ ސިޔާސީ ބޭނުމަކު ބާ؟

މިއަދަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ސްކޫލަތަކަށް "ފާޑެއްގެ ބަންދު" ދުވަހެކެވެ. ފޯން ކޮންފަރެންސެއްގައި ހުރިހާ...

01 ފެބުރުއަރީ 2018 12:49

މަސްތުވަތަކެތީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު އަންހެނަކު ހޯދަނީ

މަސްތުވަތަކެތީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު އަންހެނަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރަމުން...

31 ޖެނުއަރީ 2018 17:33

ރައިސް ޔާމީނަށް ތާއިދު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮޑަ ކިޅި ސަރަހައްދަށް އެއްވެއްޖެ

ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއިދު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި މިއަދު އެއްވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއެއްވުން...

28 ޖެނުއަރީ 2018 00:29

މާނޭރުން ގެނބެމުން ދިޔަ މީހަކު ސަލާމަތްކޮފި

މާނޭރު ފަންނުން މޫދަށް އެރުނު ބިދޭސީއަކު ގެނބެމުން ދަނިކޮށް ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި...

27 ޖެނުއަރީ 2018 15:47

ކޮޑަ ކިޅީގައި ކުނިއެޅުމަށް ޚާއްސަ ގޯނިތަކެއް ބަހައްޓައިފި

ފަހަކަށް އައިސް ގިނަބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ފުވައްމުލަކު ކޮޑަ ކިޅީގައި ކުނި އެޅުމަށް...

26 ޖެނުއަރީ 2018 14:21

ޗަސްބިމާއި ގުޅޭ ތަންތަނުގެ ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ހުޅުވާލައިފި

ދުނިޔޭގެ ޗަސްބިމުގެ (ވެޓްލޭންޑް) ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ޗަސްބިމާއި ގުޅޭ ތަންތަނުގެ ފޮޓޯ...

26 ޖެނުއަރީ 2018 13:32
Seamaster