23 ޖުލައި 2017 (އާދީއްތަ)


ދީން

ހެޔޮޚަަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި 10 ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން: ޒުބައިރު ބުނު އައްވާމް 3


ހެޔޮޚަަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި 10 ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން: ޒުބައިރު ބުނު އައްވާމް 2

ކީރިތި ރަސޫލު ﷲ(ސއވ) ހަދީސް ކުރެއްވިއެވެ. ކޮންމެ ނަބީބޭކަލަކަށްވެސް ހަވާރީއެއްވެއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ...

06 ޖޫން 2017 14:27

ހެޔޮޚަަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި 10 ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން: ޒުބައިރު ބުނު އައްވާމް

ޒުބައިރު ބުނު އައްވާމްގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ޒުބައިރު ބުނު އައްވާމު ބުނު ޚުވައިލިދު ބުނު އަސަދު ބުނު...

29 މެއި 2017 12:55

ހެޔޮޚަަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި 10 ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން: ސައީދު ބިން ޒައިދު 3

ސައީދު ގެ ފުރިހަމަ ނަމަކީ ސައީދު ބުނު ޒައިދު ބުނު އަމުރު ބުނު ނުފައިލް ބުނު އަބްދުލް އުއްޒާ ބުނު ރިޔާހް އަލް...

05 މާރޗް 2017 11:52

ހެޔޮޚަަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި 10 ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން: ސައީދު ބިން ޒައިދު 2

ޒައިދުގެ ފުރިހަމަ ތަރުބިއްޔަތު ލިބިވަޑައިގަތުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އިސްލާމްދީން ފާޅުވުމާއިއެކު އެންމެ ފުރަތަމަ...

09 ޖެނުއަރީ 2017 13:18

އަސުރު ނަމާދަށްފަހު ޝޭޙް ޝިނާން ދެއްވާ ވަރަށް ޙާއްސަ ދަރުސެއް ހޯދަޑު ނޫރު މިސްކިތްތުގައި

މިއަދު އަސުރު ނަމާދަށްފަހު ޝޭޙް ޝިނާން ދެއްވާ ވަރަށް ޙާއްސަ ދީނީ ދަރުސެއް ހޯދަޑު ނޫރު މިސްކިތްތުގައި...

21 ޑިސެމްބަރ 2016 13:40


ހެޔޮޚަަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި 10 ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން: ސައީދު ބިން ޒައިދު

ދުވަސްވަރަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ ރަސޫލުކަމާއިގެން ފޮނުއްވުމުގެ ކުރިއެވެ. މައްކާގެ ގުރައިޝުންދަނީ އެބައި...

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 11:03

ހެޔޮޚަަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި 10 ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން: އަބޫ އުބައިދާ ބިން ޖައްރާހު - 3 ވަނަބައި

އަބޫ އުބައިދާ (ރއ) ގެ ވެރިކަމުގައި މުޅި ސީރިއާ މުސްލިމުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވުނެވެ. އަދި ސީރިއާގެ...

25 އޯގަސްޓް 2016 11:00


ހެޔޮޚަަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި 10 ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން: އަބޫ އުބައިދާ އާމިރު ބިން ޖައްރާހު

އެއީ ބަދަރު ދުވަހެވެ. ހަގުރާމައިގެ އުޑި ބާރަށް އެބުރެމުން ދިޔަ ވަގުތެވެ. މުސްލިމުންގެ ސަފުތަކުގެ ތެރެއިން...

02 މެއި 2016 15:15

އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންދިނުމަކީ ހައްލެނޫން !

ތިބާ ދުނިޔޭގައި ތިޔައުފުލަމުންދާ ތަކުލީފުތައް މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫވަތަޢާލާ ދެކެދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ....

26 އެޕްރީލް 2016 11:45

އިތުރު ސަހާބީންގެ ތެރެއިން: ޒައިދު ބުނު ޘާބިތު (ދެވަނަ ބައި)

ޒައިދު ބުނު ޘާބިތު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ކީރިތި ރަސޫލާ(ސއވ)ގެ ރަސޫލުކަމުގެ ދެއަހަރެއްހާ ދުވަސް...

24 އެޕްރީލް 2016 19:09

އިތުރު ސަހާބީންގެ ތެރެއިން: ޒައިދު ބުނު ޘާބިތު

އުމުރުން ތޭރަ ވަރަކަށް އަހަރުގެ ޅަޒުވާނަކު މުސްލިމުންގެ ސަފުތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެއެވެ. އޭނާ ހުރީ...

28 މާރޗް 2016 15:51

ދޮގު ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ދޮގު ހަބަރު ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން މާ ބޮޑުވެއްޖެ – ހުކުރު ޙުތުބާ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއި ޓީވީ އަދި ރެޑިއީ އިން ލޮލުގައި އަޅައިގަންނާނެ ގޮތްގޮތަށް ލިޔެ ފަތުރާ ހަބަރުތަކުގެ...

11 މާރޗް 2016 11:26
Seamaster