19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


އަސުރު ނަމާދަށްފަހު ޝޭޙް ޝިނާން ދެއްވާ ވަރަށް ޙާއްސަ ދަރުސެއް ހޯދަޑު ނޫރު މިސްކިތްތުގައި

 - ފައިލް ފޮޓޯ

- ފައިލް ފޮޓޯ

މިއަދު އަސުރު ނަމާދަށްފަހު ޝޭޙް ޝިނާން ދެއްވާ ވަރަށް ޙާއްސަ ދީނީ ދަރުސެއް ހޯދަޑު ނޫރު މިސްކިތްތުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން މި ދަރުސް އަޑުއެހުމަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ ހޯދަޑު ކައުންސިލްގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!