19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ދީން

ތަތާރުންގެ އެރުމާއި ވެއްޓުން 2


ތަތާރުން - އެރުމާއި ވެއްޓުން

ހިޖުރީ ސަނަތުން ގާތްގަޑަކަށް 603 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާގެ އުތުރުން މޮންގޯލިއާއިން ނުލަފާ ޖައްބާރު ވެރިއަކު...

23 މެއި 2018 14:51

ހެޔޮ ޚަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ތަލްހާ ބިން އުބައިދުﷲ

ތަލްހާ (ރއ) އިސްލާމްވުމުގެ ކުރިންވެސް އަދި ފަހުން ވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ ނަމަކަށް ބަދަލެއްނާދެއެވެ....

11 އޯގަސްޓް 2017 11:50

ހެޔޮޚަބަރު ލިބިވަޑައިގަތް 10 ބޭކަލުން

މިދުނިޔޭގައި ތިއްބަވަނިކޮށް ލިބޭނެ އެންމެ އުފާވެރި ޚަބަރަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. އެއްވެސް ޝައްކެތް ނެތްގޮތުގައި...

25 ޖުލައި 2017 09:12

ހެޔޮޚަަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި 10 ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން: ޒުބައިރު ބުނު އައްވާމް 3

ޒުބައިރު (ރއ) ޝަހީދުވެވަޑައިގަތީ ޖަމަލު ހަގުރާމަ ހިގި އަހަރު ހިޖުރީ ސަނަތުން 36 ވަނަ އަހަރުގައެވެ....

02 ޖުލައި 2017 17:10

ހެޔޮޚަަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި 10 ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން: ޒުބައިރު ބުނު އައްވާމް 2

ކީރިތި ރަސޫލު ﷲ(ސއވ) ހަދީސް ކުރެއްވިއެވެ. ކޮންމެ ނަބީބޭކަލަކަށްވެސް ހަވާރީއެއްވެއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ...

06 ޖޫން 2017 14:27

ހެޔޮޚަަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި 10 ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން: ޒުބައިރު ބުނު އައްވާމް

ޒުބައިރު ބުނު އައްވާމްގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ޒުބައިރު ބުނު އައްވާމު ބުނު ޚުވައިލިދު ބުނު އަސަދު ބުނު...

29 މެއި 2017 12:55

ހެޔޮޚަަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި 10 ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން: ސައީދު ބިން ޒައިދު 3

ސައީދު ގެ ފުރިހަމަ ނަމަކީ ސައީދު ބުނު ޒައިދު ބުނު އަމުރު ބުނު ނުފައިލް ބުނު އަބްދުލް އުއްޒާ ބުނު ރިޔާހް އަލް...

05 މާރޗް 2017 11:52

ހެޔޮޚަަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި 10 ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން: ސައީދު ބިން ޒައިދު 2

ޒައިދުގެ ފުރިހަމަ ތަރުބިއްޔަތު ލިބިވަޑައިގަތުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އިސްލާމްދީން ފާޅުވުމާއިއެކު އެންމެ ފުރަތަމަ...

09 ޖެނުއަރީ 2017 13:18

އަސުރު ނަމާދަށްފަހު ޝޭޙް ޝިނާން ދެއްވާ ވަރަށް ޙާއްސަ ދަރުސެއް ހޯދަޑު ނޫރު މިސްކިތްތުގައި

މިއަދު އަސުރު ނަމާދަށްފަހު ޝޭޙް ޝިނާން ދެއްވާ ވަރަށް ޙާއްސަ ދީނީ ދަރުސެއް ހޯދަޑު ނޫރު މިސްކިތްތުގައި...

21 ޑިސެމްބަރ 2016 13:40


ހެޔޮޚަަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި 10 ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން: ސައީދު ބިން ޒައިދު

ދުވަސްވަރަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ ރަސޫލުކަމާއިގެން ފޮނުއްވުމުގެ ކުރިއެވެ. މައްކާގެ ގުރައިޝުންދަނީ އެބައި...

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 11:03

ހެޔޮޚަަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި 10 ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން: އަބޫ އުބައިދާ ބިން ޖައްރާހު - 3 ވަނަބައި

އަބޫ އުބައިދާ (ރއ) ގެ ވެރިކަމުގައި މުޅި ސީރިއާ މުސްލިމުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވުނެވެ. އަދި ސީރިއާގެ...

25 އޯގަސްޓް 2016 11:00


ހެޔޮޚަަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި 10 ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން: އަބޫ އުބައިދާ އާމިރު ބިން ޖައްރާހު

އެއީ ބަދަރު ދުވަހެވެ. ހަގުރާމައިގެ އުޑި ބާރަށް އެބުރެމުން ދިޔަ ވަގުތެވެ. މުސްލިމުންގެ ސަފުތަކުގެ ތެރެއިން...

02 މެއި 2016 15:15
Seamaster