30 އެޕްރީލް 2017 (އާދީއްތަ)


ރިޕޯޓް

ޓްރެކިން ޑިވައިސް ނުވަތަ އޮތްތަން އަންގާދޭ އާލާތެއް


ފްރެންޗް ރިވިއެރާ އަކީ ކޮންތަނެއް

ފްރެންޗް ރިވިއެރާ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ތަނަކަށް ނުވިނަމަވެސް އެތަނަކީ ހުޅަގުގެ ދަތުރުވެރިކަމަށް...

02 މާރޗް 2017 16:48

މާދަރީ ބަސް ކުރި އަރުވަން/ނާރުވަން މަސައްކަތް ކުރަންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

ބައިނަލް އަގުވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަދަރީބަހުގެ ދުވަހަކީ މާދަމާ (21 ފެބްރުއަރީ) އެވެ. ފުވައްމުލަކުގެ...

21 ފެބުރުއަރީ 2017 01:34

މެމްބަރު ޝާހުއަށް ރައީސް ޔާމީނުގެ ތާއިދު ހޯދިދާނެ ބާ؟

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖުލިސް މެންބަރު ޝާހުއަށް ރައީސް ޔާމީނުގެ ތާއިދު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިބޭ...

11 ފެބުރުއަރީ 2017 12:55

ފެމުނު ނުވަތަ ޓައިގާ ޝާކް: ފުވައްމުލަކު ބަދަރަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް

ދިވެހި ކަނޑުތަކުން ފެންނަ އެންމެ ނުރައްކާތެރި މިޔަރަކީ ފެމުނެވެ. ފެމުނު ދިވެހި މަސްވެރިންގެ މެދުގައި...

12 ޖެނުއަރީ 2017 09:12

ދިރާސީ އާއަހަރަށް ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތައް ތައްޔާރީ ކިހާ ވަރަކަށް ބާ؟ 2

ތައުލީމީ އާއަހަރު ފެށެން ވާއިރަށް ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ކަމަށް...

07 ޖެނުއަރީ 2017 18:13

ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތައް ދިރާސީ އާ އަހަރަށް ތައްޔާރީ ކިހާ ވަރަކަށް ބާ؟

ދިރާސީ އާއަހަރު ފެށެން ވާއިރަށް ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ކަމަށް...

05 ޖެނުއަރީ 2017 18:16

ހަލަބު 4: ގަދީމީ ހަލަބަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެންމެ އާސާރީ އެއް ކިއްލާ

ދުނިޔޭގެ އާސާރީ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ޔުނެސްކޯއިން 1986 ވަނަ އަހަރު ނިންމި ހަލަބުގެ ގަދީމީ ކިއްލާ ނުވަތަ އޯލްޑް...

03 ޖެނުއަރީ 2017 11:12

އާ އަހަރާއެކު ސްކޫލްތަކުގައި އެނާޖީ ޑްރިންކު ބުއިން އަދި ގެންގުޅުން މަނާ

އާ އާހަރާއެކު ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި އެނާޖީ ޑްރިންކު ބުއިމާއި ގެންގުޅުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން...

01 ޖެނުއަރީ 2017 18:52

ބަޙްރައިންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު - ހިތްތިރި ކަމުގެ ނަމޫނާއެއް

ޤައުމުތަކުގެ ވަޒީރުން ޢާއްމުގޮތެއްގައި ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީން ޖާގަ ހޯދަނީ އެމީހުންގެ ހައިބަތު...

28 ޑިސެމްބަރ 2016 15:35

"ވެލާނާ" އެއަރ ޕޯރޓު ނަން އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ނަމަށް ނިސްބަތް ވޭބާ؟

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުން 1 ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއަރޕޯރޓުގެ ނަން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަލް އެއަރ ޕޯރޓަށް...

28 ޑިސެމްބަރ 2016 12:40

ޙަލަބް 3: ޞަލީބީންނަށް ސުންނާފަތި ނުކުރެވުނު ޝަހަރު ބިމާ ހަމަވަނީ

މަމްލޫކުންގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް އައީ އުސްމާނީ ޚިލާފަތް އުފެދުމާއި ގުޅިގެންގެނެވެ. އެގޮތުން، މީލާދީ...

27 ޑިސެމްބަރ 2016 14:19

ކްރިސްމަސް ފާހަގަ ކުރުން މަނާކުރި 10 ގައުމެއް

ކްރިސްމަސް ފާހަގަ ކުރުން ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ވަނީ މަނާކުރެވި ފައެވެ. ޚާއްސަކޮށް މުސްލިމް...

25 ޑިސެމްބަރ 2016 22:48

އަމިއްލަޒާތުގައި ނެޕީބަދަލުކުރަން ވެއްޖެ ކަން އަންގައިދޭ ޚާއްސަ ނެޕީއެއް

ޖަޕާނުގެ ސައިންސްވެރިއަކު މުޅިން އަލަށް ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ނެޕީ ބަދަލުކުރަން...

24 ޑިސެމްބަރ 2016 11:50

ހަލަބު ނުވަތަ އެލެޕޯ 2: ދިގުތާރީޚެއް އޮތް ގަދީމީ ޝަހަރެއް

ސީރިއާގައި މިހާރު ހިގަމުންދާ ހަގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް ހަލާކުވެ ސުންނާފަތި ވަމުންދާ ޝަހަރަކީ...

22 ޑިސެމްބަރ 2016 00:37
Seamaster