22 ޖޫން 2018 (ހުކުރު)


ކްރިސްމަސް ފާހަގަ ކުރުން މަނާކުރި 10 ގައުމެއް

ކ.ކްރިސްމަސް ފާހަގަކުރަން ލާ ސަންޓާގެ ހެދުން، މެދުގައި: ވ. ބުރުނާއީގެ ރަސްގެފާނު ހަސަނުލް ބުލްޤިޔާ.

ކ.ކްރިސްމަސް ފާހަގަކުރަން ލާ ސަންޓާގެ ހެދުން، މެދުގައި: ވ. ބުރުނާއީގެ ރަސްގެފާނު ހަސަނުލް ބުލްޤިޔާ.

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!