17 އޯގަސްޓް 2017 (ބުރާސްފަތި)


ކްރިސްމަސް ފާހަގަ ކުރުން މަނާކުރި 10 ގައުމެއް

ކ.ކްރިސްމަސް ފާހަގަކުރަން ލާ ސަންޓާގެ ހެދުން، މެދުގައި: ވ. ބުރުނާއީގެ ރަސްގެފާނު ހަސަނުލް ބުލްޤިޔާ.

ކ.ކްރިސްމަސް ފާހަގަކުރަން ލާ ސަންޓާގެ ހެދުން، މެދުގައި: ވ. ބުރުނާއީގެ ރަސްގެފާނު ހަސަނުލް ބުލްޤިޔާ.